Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu popiera inicjatywę zwołania „Okrągłego Stołu” mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Zgromadzenie Przedstawicieli stoi na stanowisku, że tak daleko idące zmiany ustawy ustrojowej, jak przedstawione w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a w szczególności wprowadzenie nieznanej dotąd instytucji systemu ocen pracy sędziów, nie mogą powstawać wbrew stanowisku przedstawicieli władzy sądowniczej. Rozwiązania te są przedwczesne w sytuacji nierównomiernego obciążenia sędziów ilością spraw do załatwienia iż znacznego zróżnicowania warunków ich pracy. 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyraża obawę, że forsowanie projektu tych zmian w ich obecnym kształcie stworzy możliwość powstania mechanizmów niedopuszczalnego wpływania za niezawisłość sędziowską.