Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Zamościu z 22 listopada 2010 r.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski

Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

 

     Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Zamościu wyraża pełną akceptację dla inicjatywy pilnego podjęcia działań mających na celu utworzenie tzw. „okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

     W ocenie członków Zgromadzenia, proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych rozwiązania, będą miały tak ogromne znaczenie dla działania wymiaru sprawiedliwości, iż wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.

     Jaskrawym przykładem tych rozwiązań jest propozycja wprowadzenia nieznanej dotąd instytucji okresowej oceny pracy sędziów mogącej godzić w zasadę niezawisłości sędziowskiej. 

     Budzi niepokój także propozycja rozszerzenia kompetencji dyrektora sądu pozbawiające prezesa sądu wpływu na obsadę stanowisk administracyjnych w pionach bezpośrednio współpracujących z sędziami. 

     Także inne istotne zmiany ustrojowe zawarte w projekcie, w ocenie Zgromadzenia, powinny zostać poddane szerokiej środowiskowej jak i publicznej debacie, z uwzględnieniem głosu praktyków i teoretyków prawa.

     Osiągnięcie niezwykle istotnego celu jakim jest stworzenie warunków do jak najsprawniejszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości przy pełnym poszanowaniu praw obywatelskich, bez przeprowadzenia konsultacji w zakresie proponowanych zmian, jest wątpliwe. 

     Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie apeluje do szacownych adresatów o podjęcie inicjatywy mającej na celu przeprowadzenie debaty nad stanem wymiaru sprawiedliwości oraz kierunkami i zakresem jego reform.