Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Okrągłego Stołu Sądownictwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

Marszałek Sejmu – Pan Grzegorz Schetyna

 

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera inicjatywę zwołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

     Poprawa kondycji wymiaru sprawiedliwości jest celem sędziów, jak i wszystkich środowisk prawniczych. Koniecznym jest zatem dla ostatecznego, całościowego i jednolitego uregulowania ustroju wymiaru sprawiedliwości poszanowanie głosu sędziów i środowisk prawniczych, wypracowanie w ramach okrągłego stołu wiążącego stanowiska w zakresie niezbędnych zmian ustrojowych.

 

   Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim oraz innymi środowiskami prawniczymi.
     Szczególny niepokój Zgromadzenia budzi wprowadzenie nieznanej dotychczas instytucji okresowej oceny pracy sędziów stojącej w sprzeczności z zasadą niezawisłości sędziowskiej. Ewentualne wprowadzenie systemu ocen, wymaga przeprowadzenia rzetelnych badań w zakresie obciążenia pracą sędziów w poszczególnych jednostkach, bowiem nie ulega wątpliwości, że ilość, rodzaj spraw rozpoznawanych przez poszczególnych sędziów w skali kraju różni się zasadniczo.
     Poważne wątpliwości wywołuje też rozszerzenie kompetencji dyrektora sądu pozbawiające prezesa sądu wpływu na obsadę stanowisk administracyjnych w pionach bezpośrednio współpracujących z sędziami. Również inne zmiany ustrojowe zawarte w projekcie, jak choćby powołanie komisji konkursowej do oceny wniosków zgromadzeń ogólnych sędziów o nominacje sędziowskie, powinny w przekonaniu Zgromadzenia, stanowić przedmiot powszechnej w środowisku i publicznej debaty.
     Proponowane zmiany w tak zasadniczych kwestiach, bez przeprowadzenia konsultacji i wbrew postulatom zgłaszanym przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego, z całą pewnością nie będą prowadziły do poprawy kondycji i wizerunku polskiego sądownictwa, a w proponowanym kształcie mogą wręcz tę kondycję i wizerunek pogorszyć.
     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża obawę, że forsowanie projektu tych zmian w obecnym kształcie stanowi zagrożenie dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów.