Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

     Sędziowie okręgu słupskiego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 26 listopada 2010 roku z najwyższym niepokojem przyjmują wiadomość o przyjęciu przez Radę Ministrów rządowego projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych bez uwzględnienia w projekcie żadnych istotnych  zmian wnoszonych przez środowisko sędziowskie, KRS, SSP Iustitia i prezesów sądów.

     Proponowane przez Resort zmiany w bardzo istotny sposób zmieniają ustrój i organizację sądów, a pewne zapisy budzą  obawy co do respektowania konstytucyjnej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

     Zgromadzenie stoi na stanowisku, że tak daleko idące zmiany ustawy ustrojowej, jak przedstawione w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nie mogą powstać wbrew stanowisku przedstawicieli władzy sądowniczej i rzetelnej analizy stanu obecnego oraz skutków wprowadzenia proponowanych zmian.

     Zgromadzenie Ogólne sędziów okręgu słupskiego popiera inicjatywę Zgromadzeń innych sądów zwołania Okrągłego Stołu Sądownictwa mającego na celu opracowanie kompleksowej reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.