Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

 

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia „Okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

     Zgromadzenie Przedstawicieli stoi na stanowisku, że proponowane obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim - winny zostać także poddane szerokiej środowiskowej i publicznej debacie, z uwzględnieniem głosu praktyków i teoretyków prawa.

     Zaniepokojenie wywołują w ocenie członków Zgromadzenia proponowane zmiany polegające m. in. na rozszerzeniu kompetencji dyrektora sądu pozbawiające prezesa sądu wpływu na obsadę stanowisk administracyjnych w pionach bezpośrednio współpracujących z sędziami i na odsunięciu sędziów sądów rejonowych od wpływu na kształt sądownictwa w Polsce, poprzez dalsze ograniczenie kompetencji zgromadzeń ogólnych sądów okręgowych. Nadto zdaniem członków Zgromadzenia wprowadzenie systemu ocen okresowych sędziów ocenić należy jako przedwczesne w wobec braku ustalenia miarodajnych kryteriów takich ocen uwzględniających zróżnicowanie charakteru pracy sędziów orzekających w różnych wydziałach i różnych jednostkach w skali kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt, że instytucja ta - w proponowanym kształcie - stwarza możliwość niedopuszczalnego wpływania na niezawisłość sędziowską a przy tym pozostaje w istocie zbędną, zważywszy na istniejące już w obecnym stanie prawnym liczne formy kontroli pracy sędziów (m. in. podczas okresowych wizytacji wydziałów a przede wszystkim w ramach kontroli instancyjnej orzeczeń).

     Zgromadzenie Przedstawicieli stoi na stanowisku, iż realizacja prawa do sądu wymaga stabilnego ustroju sądownictwa, zaniechania pochopnych, pozbawionych głębszego uzasadnienia zmian prawa ustrojowego. Koniecznym jest natomiast wypracowanie od podstaw trwałych rozwiązań zapewniających społeczeństwu polskiemu właściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, przy rzeczywistym, podmiotowym udziale sędziów i konstytucjonalistów oraz przedstawicieli innych środowisk prawniczych, z uwzględnieniem konstytucyjnych gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

     Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie zwraca się do szacownych adresatów o podjęcie inicjatywy mającej na celu przeprowadzenie debaty nad kierunkami i zakresem reform wymiaru sprawiedliwości, tak by ewentualne zmiany prowadziły do poprawy kondycji i wizerunku polskiego sądownictwa.