Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 grudnia 2010 r.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 

Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk 

Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski 

Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski 

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 

 

      1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. popiera inicjatywę Zgromadzeń innych Sądów Okręgowych podjęcia działań zmierzających do zwołania tak zwanego Okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości i opracowania Konstytucji Sądów.

      Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wprowadza szereg rozwiązań, które w istotny sposób zmieniają ustrój i organizację sądów. Charakter tych zmian wymaga więc realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim, którego głos winien zostać uwzględniony. Wymaga również debaty z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki prawa celem dokonania analizy stanu obecnego, oceny skutków zmian i wprowadzenia takich zmian, które będą celowe i trwałe, a nadto poprawią kondycję i wizerunek polskiego sądownictwa z poszanowaniem konstytucyjnej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

      Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie apeluje do szacownych adresatów o podjęcie inicjatywy mającej na celu przeprowadzenie debaty nad stanem wymiaru sprawiedliwości oraz kierunkami i zakresem jego reform. 

      2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. zobowiązuje Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. do przesłania uchwały zawartej w punkcie pierwszym szanownym adresatom: Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu, Panu Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, Pan Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa Antoniemu Górskiemu, Panu Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego Stanisławowi Dąbrowskiemu oraz Panu Ministrowi Sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu.