Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 25 lutego 2011 roku

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży w związku z przedłożonym przez Ministra Sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy reformującej system wymiaru sprawiedliwości, wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia prac reformatorskich dotyczących sądownictwa i pomijaniem w tych pracach środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej.

     Sędziowie Okręgu przyłączają się do wcześniejszych  uchwał podjętych przez Zgromadzenia Ogólne Sędziów  Okręgów,  w których domagają się zaprzestania prac nad projektem zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości i omawianym obecnie w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

     Popieramy inicjatywę i apelujemy o zwołanie obrad „Okrągłego Stołu" dla wypracowania nowej kodyfikacji prawa o ustroju sądów powszechnych, kompleksowej eliminującej konieczność nowelizacji  obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

     Apelujemy o uszanowanie opinii władzy sądowniczej, jako równorzędnej władzom ustawodawczej i wykonawczej według Konstytucji RP oraz powstrzymania się od forsowania przez te władze rozwiązań prawnych ograniczających samodzielność ustrojową władzy sądowniczej.

     Uważamy, że proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych nie mogą odbywać się bez szerokiej i rzeczywistej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Dotychczasowy projekt zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest nie do przyjęcia przez środowisko sędziowskie, gdyż stanowi zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej i niezależności organizacyjnej sądów.

     Naszym zdaniem takie regulacje jak; dotyczące okresowych kontroli i ocen wystawianych sędziom, próby wprowadzenia dwuwładzy w sądach,  zakłóci prawidłowe funkcjonowanie sądów.

      Jesteśmy gotowi do wspierania wszelkich działań, które faktycznie zmierzają do  usprawnienia  funkcjonowania sądownictwa.