Uchwała nr 4 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 3655).

      Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego, w nawiązaniu do uchwały Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r., w dalszym ciągu sprzeciwia się zamierzeniom ograniczenia niezależności władzy sądowniczej, zawartym w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( druk nr 3655 ).

     Zgromadzenie postuluje rozpoczęcie prac nad rzeczywistą reformą sądownictwa powszechnego, w tym reformą ustrojową prowadzącą na wzór prokuratury do uniezależnienia sądownictwa powszechnego od władzy wykonawczej, która na potrzeby bieżącej polityki przeprowadza ciągłe kosztowne zmiany organizacyjne, skutkujące jedynie chaosem i dezorganizacją pracy sądów, przy braku efektów w postaci poprawy sprawności i jakości ich działania.

     Sprzeciwiamy się wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, iż  projektowana przez Ministra Sprawiedliwości reforma wprowadzi do sądów instytucje menadżerów. Stanowiska dyrektorów sądów istnieją w sądach od prawie 10 lat i nic nie stało na przeszkodzie, aby poprzez właściwe działania organizacyjne doprowadzić do menadżerskiego zarządzania sądami. Samo ustawowe zwiększenie kompetencji dyrektorów o zwierzchnictwo nad urzędnikami takiego efektu nie przyniesie. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego stanowczo sprzeciwia się dwuwładzy w sądach i zdecydowanie postuluje przyjęcie zwierzchnictwa prezesa sądu nad dyrektorem sądu.

      Zgromadzenie negatywnie opiniuje likwidację obligatoryjnych wydziałów rodzinnych w sądach rejonowych. Oczekuje również od Ministra Sprawiedliwości przedstawienia projektu aktu wykonawczego określającego te sądy, w których Minister nie zamierza utworzyć wydziałów rodzinnych, a sprawy rodzinne przekazać do wydziałów cywilnych bądź do właściwości innego sądu.

     Nie akceptujemy projektowanych rozwiązań w zakresie dokonywania ocen okresowych sędziów z uwagi na rozbudowaną zbiurokratyzowaną procedurę, brak możliwości odwołania się od każdej oceny, a także przyjęte kryteria ich dokonywania, z których ilość „załatwionych spraw" jawi się jako najważniejsze. Uważamy, iż ewentualne prace powinny zmierzać do ustandaryzowania dotychczasowych sposobów oceny pracy sędziów. Nasze zaniepokojenie budzi sposób procedowania nad projektem ustawy poprzez złożenie go w Sejmie z jednoczesnymi zapowiedziami Ministra Sprawiedliwości o zgłoszeniu autopoprawki co do ocen okresowych, których jednak pomimo upływu kilku miesięcy nie zgłoszono, ani nie przedstawiono do konsultacji środowisku sędziowskiemu.