Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 28 stycznia 2019 roku w sprawie wstrzymania się od opiniowania kandydatów do objęcia stanowiska sędziego sądu rejonowego

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy aprobując w pełni stanowisko wyrażone w uchwale nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z 22 listopada 2018 roku w sprawie czasowej odmowy opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów  okręgowych i apelacyjnych apelacji Gdańskiej, a także podzielając stanowiska wyrażone w tej samej kwestii przez inne Zgromadzenia Sędziów w tym: Apelacji Warszawskiej, Apelacji Krakowskiej, Apelacji Białostockiej, Apelacji Poznańskiej, Apelacji Łódzkiej, Apelacji Katowickiej, Sądów Okręgowych w Gdańsku, Słupsku, Poznaniu. Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Częstochowie

-  powstrzymuje się od opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego sądów rejonowych właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych m.in. przez Sąd Najwyższy w sprawie III PO 7/18, przez sądy powszechne, oraz przez NSA w sprawie II GOK 2/18, w przedmiocie zgodności z zasadami prawa Unii Europejskiej procesu wyłaniania członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i procedury powoływania sędziów przy udziale tego organu;

- wnosi o nieprzedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa do czasu rozpoznania przez TSUE ww. spraw, kandydatów do objęcia urzędu sędziego sądów rejonowych właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

    Jako sędziowie  i członkowie  Zgromadzenia czujemy się odpowiedzialni za prawidłowość i legalność przeprowadzenia procedury powoływania sędziów. Zastrzeżenia dotyczące zgodności z zasadami prawa zarówno sposobu wyboru sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, jak i sposobu działania tego organu w dotychczas przeprowadzonych konkursach nominacyjnych budzą poważne obawy o ważność decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiących jeden z zasadniczych elementów procedury nominacyjnej, a konsekwencji możliwości podważania w przyszłości ważności orzeczeń wydanych z udziałem sędziów powołanych w wadliwej procedurze.

      Zgromadzenie uważa, że udział w procedurze opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie, bez ostatecznego rozstrzygnięcia przez TSUE podnoszonych wobec Krajowej Rady Sądownictwa wątpliwości o charakterze systemowym, byłby legitymizowaniem działań tego organu, deprecjonujących wymiar sprawiedliwości, wobec czego w tej sytuacji konieczne jest czasowe wstrzymanie się od udziału we wspomnianej procedurze.

  

                                                                                                        UCHWAŁA  nr 2                     

                                                            Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

                                                                                                  z 28 stycznia  2019 roku

 

  Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Sędziów  Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy upoważnia Prezesa i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, a także członków Zgromadzenia do rozpowszechniania treści uchwały nr 1 podjętej w dniu 28 stycznia 2019 roku oraz podania jej treści do publicznej wiadomości.