Uchwała Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 30.11.2018 r.

Stanowczo sprzeciwiamy się aktualnym praktykom prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, związanych z ich działalnością orzeczniczą, wypowiedziami publicznymi oraz realizacją ustawowych kompetencji. Zarówno powody tychże postępowań, jak i forma ich prowadzenia uwłaczają godności urzędu sędziego i narażają na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby. 

W naszej opinii postępowania te służą zastraszeniu poszczególnych sędziów, a za ich pośrednictwem całego środowiska sędziowskiego. Są wręcz próbą upokorzenia i stanowią kolejny etap szykanowania. Poprzedzony on był odwoływaniem z funkcji czy przenoszeniem na inne stanowiska służbowe, w tym do rozpoznawania spraw, w których sędziowie nigdy nie orzekali. Dotyczy to zwłaszcza sędziów otwarcie protestujących przeciwko szkodliwym zmianom ustroju sądownictwa.    

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Odział toruńsko-włocławski apeluje do odpowiedzialnych za takie praktyki do ich zaprzestania. Godność urzędu sędziego, o której mowa w art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i której strzec zobowiązuje się sędzia składając ślubowanie przed Prezydentem Rzeczypospolitej, to atrybut zapewniający autorytet zarówno sędziego osobiście, jak i sądu. Pojęcie to odwołuje się do tradycyjnego dignitas.  Związane jest nie tylko z poczuciem własnej wartości i dumy ze sprawowania urzędu ale i z oczekiwaniem szacunku od innych osób.

Oświadczamy, że nadal będziemy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Stać na straży prawa, a obowiązki sędziego wypełniać sumiennie i bezstronnie – według swego sumienia. Naszym obowiązkiem jest wymierzać sprawiedliwość zgodnie z przepisami prawa, kierując się przy tym zasadami godności i uczciwości dla dobra obywateli. Ślubowaliśmy to i nie zmienią tego żadne złe praktyki stosowane wobec sędziów.

Tym samym wyrażamy solidarność ze wszystkimi sędziami personalnie dotkniętymi takimi postępowaniami.