Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 25 marca 2011 r.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach popiera inicjatywę zwołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. Poprawa kondycji wymiaru sprawiedliwości jest celem sędziów, jak i wszystkich środowisk prawniczych. Koniecznym jest zatem dla ostatecznego, całościowego i jednolitego uregulowania ustroju wymiaru sprawiedliwości poszanowanie głosu sędziów i środowisk prawniczych, wypracowanie  w ramach okrągłego stołu wiążącego stanowiska w zakresie niezbędnych zmian ustrojowych.

 

     Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zasadniczych kwestiach, bez przeprowadzenia konsultacji i wbrew postulatom zgłaszanym przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego, z całą pewnością nie będą prowadziły do poprawy wizerunku polskiego sądownictwa.

     Szczególny niepokój Zgromadzenia budzi wprowadzenie nieznanej dotychczas instytucji okresowej oceny pracy sędziów, stojącej w sprzeczności z zasadą niezawisłości sędziowskiej. Ewentualne wprowadzenie systemu ocen, wymaga przeprowadzenia rzetelnych badań w zakresie obciążenia pracą sędziów w poszczególnych jednostkach, bowiem nie ulega wątpliwości, że ilość, rodzaj spraw rozpoznawanych przez poszczególnych sędziów w skali kraju różni się zasadniczo. Poważne wątpliwości wywołuje też rozszerzenie kompetencji dyrektora sądu, pozbawiające prezesa sądu wpływu na obsadę stanowisk administracyjnych w pionach bezpośrednio współpracujących z sędziami.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach wyraża obawę, że forsowanie projektu tych zmian w obecnym kształcie stanowi zagrożenie dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów.

     Zgromadzenie popiera również stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego, umożliwiających ubieganie się  o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach wyraża głębokie zaniepokojenie propozycjami zmian do ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzają do pozbawienia asystentów sędziów i referendarzy sądowych, na poprzednio obowiązujących zasadach, uprawnienia do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie.

     Propozycje te naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych, bezpodstawnie stawiając w uprzywilejowanej pozycji przyszłych absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.