Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 grudnia 2018r. m.in. w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do awansu

Uchwała Nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 13 grudnia 2018r.

w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego popiera stanowisko Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej wyrażone w uchwale z 12 grudnia 2018 roku i odracza opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu warszawskiego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera i przyłącza się do uchwał podejmowanych przez organy samorządu sędziowskiego innych sądów w Polsce, kwestionujących konstytucyjność rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017r o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2018r., poz.3).

Konsekwentnie wyraża pogląd, że wybór członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie cyt. Ustawy budzi zastrzeżenia co do zgodności art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastrzeżenia co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych w ustawie z 8 grudnia 2017r. budzą uzasadnione wątpliwości co do legalności procedury nominacyjnej, w której Krajowa Rada Sądownictwa ma kluczowe znaczenie.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca uwagę, że wątpliwości w tym zakresie podniosła sama Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie, kierując ostatnio wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, że udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu
w sądach rejonowych okręgu warszawskiego byłoby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Zwraca uwagę, że dotychczasowe działania Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym kształcie wskazują, iż nie stoi ona na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie działała niezależnie od przedstawicieli pozostałych władz, łamiąc art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do nieprzedstawiania Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziowskie obwieszczone przez Ministra Sprawiedliwości   - MP z 2018r poz 611  - w związku z treścią powyższej uchwały oraz treścią art. 58 par. 2 i 4 u.s.p.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów  okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:

- opublikowania niniejszej uchwały w terminie 7 dni  na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały w terminie 7 dni do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

Uchwała Nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 13 grudnia 2018r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie w wykonaniu swojej uchwały  z dnia 24.10.2018 roku przedstawia stałemu Prezydium Forum Współpracy Sędziów ankietę (referendum)  dotyczącą działalności Krajowej Rady Sądownictwa sporządzoną przez sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie.

W załączeniu do ww. uchwały przedstawiamy protokół z dnia 11.12.18 r. z otwarcia kopert zawierających karty do głosowania w referendum i przeliczenia głosów.

 

Uchwała Nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 13 grudnia 2018r.

w sprawie poparcia postulatów płacowych asystentów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych w Polsce

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie kategorycznie domaga się od władz państwowych dostosowania poziomu wynagrodzeń  asystentów, urzędników i innych pracowników sądów powszechnych w Polsce, a w szczególności sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do realiów i możliwości oferowanych przez rynek pracy.

Krytyczny poziom wynagrodzeń prowadzi do drastycznego obniżenia liczby zatrudnionych pracowników, co przekłada się na brak efektywności działalności orzeczniczej sądów, z oczywistą szkodą dla obywateli. Oderwane od realiów rynkowych wynagrodzenia powodują odpływ doskonale przygotowanej kadry urzędniczej do innych zawodów.

Ciężka i odpowiedzialna praca pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, bez której żaden sąd nie jest w stanie wykonywać swoich zadań, zasługuje na należyte wynagrodzenie.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa Ministra Sprawiedliwości do niezwłocznego wdrożenia efektywnych działań w celu odczuwalnego podniesienia wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych.  

 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje ponadto Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:

1) Opublikowania niniejszej uchwały w terminie 7 dni na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu warszawskiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

2) Przedstawienia uchwały w terminie 7 dni do wiadomości następującym organom: Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Finansów, Rzecznikowi  Praw Obywatelskich, Prezesom Sądów Apelacyjnych, Okręgowych  i Prezesom Sądów Rejonowych w okręgu Sadu Okręgowego w Warszawie, a także  związkom zawodowym działającym w  Sądzie Okręgowym  w Warszawie.

Uchwała Nr 4

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 13 grudnia 2018r.

w sprawie działalności sędziów Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, że działalność  Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika godzi wprost w niezawisłość sędziów i szkodzi dobru Wymiaru Sprawiedliwości.

Wezwanie przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michała Lasotę sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z rzekomym przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest kolejnym etapem przemyślanego i konsekwentnie realizowanego planu zastraszenia sędziów sprzeciwiających się trwającemu od dłuższego czasu zamachowi na niezależność władzy sądowniczej i broniącym prawa wszystkich obywateli do rozpoznania sprawy przez niezawisłych sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża głębokie ubolewanie, że działania te są realizowane przy znaczącym udziale sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba, który jako rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych w pełni popiera poczynania swoich zastępców.  

Z zażenowaniem i niepokojem przyjmujemy do wiadomości, że czynnie zaangażowani w bezpodstawne działania represyjne i szykany wobec sędziów broniących niezależności sądów i naszej niezawisłości sędziowie Michał Lasota i Przemysław Radzik, arbitralną decyzją Ministra Sprawiedliwości zostali delegowani do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Decyzję taką uważamy za skandaliczną.  

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza także, że wszelkie działania sędziów uczestniczących czynnie w planie poddania sądów i sędziów politycznej kontroli i podejmujących działania represyjne wobec sędziów za:

- ich działalność orzeczniczą

- za udział w debacie publicznej

- za obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów

będą musiały być poddane w stosownym czasie kontroli i ocenie w rzetelnym postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym w oparciu o zgodne z Konstytucją przepisy z zagwarantowaniem pełnego prawa do obrony.

Nigdy nie jest za późno na odstąpienie od sprzecznej z etosem sędziego działalności służącej realizacji politycznych planów Ministra Sprawiedliwości.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie  domaga się od Ministra Sprawiedliwości cofnięcia decyzji  o delegacji sędziów Michała Lasoty i Przemysława Radzika do wykonywania czynności orzeczniczych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, albowiem sędziowie nie widzą możliwości współpracy z tymi delegatami.  

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje ponadto Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:

1.Opublikowania niniejszej uchwały w terminie 7 dni na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu warszawskiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

2.Przesłania niniejszej uchwały:

-  sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Piotrowi Schabowi,

- sędziemu Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Michałowi Lasocie,

- sędziemu Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Przemysławowi Radzikowi

 

  Uchwała Nr 5

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 13 grudnia 2018r.

 

  1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przypomina wszystkim sędziom, iż przed objęciem stanowiska ślubowali służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Ślubowanie to obowiązuje wszystkich sędziów – wykonujących swój zawód, delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub podległych Ministrowi Sprawiedliwości i przez niego nadzorowanych jednostkach organizacyjnych bez względu na funkcję tam zajmowaną. Od przestrzegania roty ślubowania nie zwalnia również powołanie na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego.

Zgromadzenie wskazuje, że art. 178 ust. 3 Konstytucji zakazuje sędziemu przynależności do partii politycznych, związku zawodowego oraz prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zgromadzenie wzywa wszystkich sędziów delegowanych do czynności administracyjnych we wskazanych wyżej jednostkach do refleksji, na ile charakter wykonywanej przez nich pracy pozwala im na dochowanie ślubowania.

  1. Zgromadzenie wyraża najwyższe uznanie sędziom, którzy umożliwiają społeczeństwu obserwację, jak wygląda proces sądowy, jakie są jego zasady, na czym polega prowadzenie postępowania dowodowego, co jest brane pod uwagę przy wyrokowaniu. Sposobem, który najpełniej pozwala przybliżyć te zasady jest udział w pozorowanych rozprawach sądowych. Użycie w ich trakcie stroju służbowego służy jedynie maksymalnemu przybliżeniu takich rozpraw do realiów. Tego typu działania o charakterze edukacyjnym nie tylko nie naruszają zasad godności, lecz przeciwnie – pozwalając na głębsze zrozumienie pracy sędziego, umacniają pozytywny obraz sądów i sędziów. Próby stawiania tym sędziom zarzutu naruszenia godności sędziego w istocie ośmieszają organ, który zarzut taki stawia.

Zgromadzenie pozostawia rzecznikom dyscyplinarnym ocenę, czy sędzia, który sam się ośmiesza, może zachować wymaganą od niego godność.

  1. Zgromadzenie żąda zaprzestania wszczynania postępowań w sprawach, w których usiłuje się wykazać, że sędziowie zabierający głos w debacie publicznej odnośnie zgodności ustaw regulujących ustrój sądów powszechnych i Sądu Najwyższego z Konstytucją naruszają zasadę apolityczności. Zgromadzenie stwierdza, że udział w takiej debacie w zakresie, w jakim ustawy zwykłe ograniczają niezależność sądów i niezawisłość sędziów, jest nie tylko prawem, ale wręcz obowiązkiem każdego sędziego, wynikającym z treści złożonego ślubowania. Publiczne wskazywanie oczywistych sprzeczności owych ustaw z Konstytucją jest jedną z form realizowania tego obowiązku. Nie stanowi to zajmowania stanowiska w sporze politycznym, gdyż nie dotyczy oceny działalności poszczególnych partii, a unaocznia przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej negatywne skutki uchwalania i wykonywania ustaw.

W tym kontekście szczególnie rażąca jest bezczynność rzeczników dyscyplinarnych wobec sędziów delegowanych do czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy reprezentują stanowisko rządu w Sejmie i Senacie, nierzadko zachowując się w sposób emocjonalny, jednoznacznie określający ich sympatie polityczne, choćby przez użycie wobec opozycji parlamentarnej zaimka „wy”.

Zgromadzenie wzywa rzeczników dyscyplinarnych do refleksji, czy tak daleko idąca asymetria zachowań wobec różnych grup sędziów, niezależnie od ich zasadności, daje się pogodzić z zasadą uczciwości.

Zgromadzenie nie wzywa natomiast rzeczników do rozważenia, czy wyżej wskazana asymetria pozwala im na zachowanie apolityczności. Kwestie oczywiste nie wymagają bowiem rozwagi.

Uchwała Nr 6

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

z 13 grudnia 2018r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do przesłania wszystkim pracownikom Sądu Okręgowego w Warszawie   odpisów uchwał nr 2 z dnia 15 marca 2018 roku oraz nr 4 pkt 7 z dnia 14 czerwca 2018 roku z informacją, że sędziowie będący członkami  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie nigdy nie byli przeciwko wzrostowi płac pracowników tutejszego Sądu.

Komunikaty

Media