Uchwała Zgromadzenia Generalnego MEDEL z dnia 16 kwietnia 2011 r. (w sprawie wynagrodzeń polskich sędziów)

     Generalne Zgromadzenie MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés - Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) obradujące na swym posiedzeniu w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2011 r. stanowczo popiera uchwałę Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 8 kwietnia 2011 r. i w pełni podziela wyrażane przez "Iustitię" obawy.

     Uważamy, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego wiążące wynagrodzenia sędziów z wynagrodzeniami innych grup zawodowych są uczciwe i rzetelne, ponieważ jasno pokazują, że sędziowie są częścią społeczeństwa i dzielą jego problemy; z tego też względu przepisy te muszą być chronione. 

     Próby zawieszenia corocznego mechanizmu dostosowania wynagrodzeń sędziów do wynagrodzeń innych grup zawodowych prowadzą do faktycznego obniżania wynagrodzeń sędziów, co jest sprzeczne z Zaleceniem Komitetu Ministrów Rady Europy Numer (2010)12 dla Państw Członkowskich dotyczącym sędziów: ich niezawisłości, efektywności i obowiązków (z 17 listopada 2010 r.).

     Podzielamy głębokie zaniepokojenie naszych polskich kolegów. Proponowane zmiany są sprzeczne z Polską Konstytucją i mogą spowodować nową falę protestów w polskim wymiarze sprawiedliwości.