Uchwała Nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie projektu Ministerstwa Sprawiedliwości zmian ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski

Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski

Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski

 

     Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu RP zmierzającymi do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa wbrew postulatom przedstawicieli sędziów i popiera inicjatywę utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. 

     Szczególny niepokój Zgromadzenia budzą propozycje kontrowersyjnych rozwiązań, które ograniczają nie tylko samorządność środowiska sędziowskiego, ale i  realnie mogą godzić w niezawisłość sędziowską. Wskazać tu należy na rozwiązania dotyczące wprowadzenia ocen okresowych sędziów, kwestionowane przez większość środowiska, czy niekorzystne rozwiązanie w projekcie, który zakłada również istotne odsunięcie od wpływu na kształt sądownictwa w Polsce sędziów sądów rejonowych, poprzez dalsze ograniczenie kompetencji zgromadzeń ogólnych sądów okręgowych. Poważne wątpliwości wywołuje też rozszerzenie kompetencji dyrektora sądu pozbawiające prezesa sądu wpływu na obsadę stanowisk administracyjnych w pionach bezpośrednio współpracujących z sędziami.    

     Zgromadzenie pozostaje w przekonaniu, że wszystkim decydentom powinno zależeć na jak najsprawniejszym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem arbitralnie proponowane zmiany w zasadniczych kwestiach, bez przeprowadzenia realnych konsultacji i wbrew postulatom zgłaszanym przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego, z całą pewnością nie będą prowadziły do poprawy kondycji i wizerunku polskiego sądownictwa. 

     Zgromadzenie uważa, że zmiany w proponowanym kształcie mogą wręcz tą kondycję i wizerunek pogorszyć, a forsowanie projektu tych zmian w ich obecnym kształcie stworzy możliwość powstania mechanizmów niedopuszczalnego wpływania na niezawisłość sędziowską.