Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bałkanów w Polsce

W dniu 28 października 2015 r. w Warszawie, w gmachu Sądu Najwyższego, w ramach międzynarodowego projektu realizowanego przez INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa) wraz z organizacjami partnerskimi z Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich pt. „Organizacji obywatelskie i sądownictwo – monitoring, interakcja, współpraca i komunikacja” odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu z Albanii, Macedonii, Serbii i Polski. Grupą gości opiekował się prezes INPRIS Łukasz B...

Uchwały zgromadzeń w Słupsku i Rzeszowie

W październiku b.r. organy samorządu sędziowskiego ze Słupska i Rzeszowa wydały uchwały dotyczące kwestii istotnych dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Słupskiego w dniu 2 października 2015 r. podjęło uchwałę dotyczącą wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych, co było już wielokrotnie przedmiotem uchwał zgromadzeń. Z kolei w dniu 8 października 2015 roku zapadła uchwała Zgr...

Sędziemu nie można zakazać udziału w szkoleniach

Wyrok Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z 26 października 2015r. (sygn. akt ASD 2/15) nie pozostawia wątpliwości – jeżeli sędzia wywiązuje się ze swoich obowiązków służbowych, takich jak prowadzenie rozpraw czy pisanie w terminie uzasadnień, to nie ma podstaw, aby zakazać mu udziału w szkoleniu. Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę dyscyplinarną Łukasza Piebiaka, sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i członka Zarządu SSP...

Wniosek "Iustitii" do Prezydenta RP: odesłać "Lex Biernacki" Sejmowi

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy z dnia 20 lutego br. zmieniającej prawo o ustroju sądów powszechnych (znanej powszechnie jako "Lex Biernacki"), którym to wyrokiem Trybunał uznał ustawę za częściowo niezgodną z Konstytucją RP, kolejna decyzja należy do Prezydenta RP. Jeśli uzna on za możliwe wejście w życie ustawy bez zakwestionowanych zmian, może ją podpisać i skierować do promulgacji. Może też odesłać całą ustawę Sejmowi celem wprowadze...

Program współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi

Odnotowania wymaga fakt podpisania w dniu 14 października 2015 roku w Warszawie przez Ministra Sprawiedliwości Borysa Budkę zarządzenia  w sprawie „Programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”. Zarządzenie jest wewnętrznym aktem normatywnym organu administracji rządowej i ma oparcie w art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Według te...

Komunikaty

Media