Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Zaproszenie na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuty Przywary w załączniku przesyłam zaproszenie na seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich”, które odbędzie się 21 maja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w godzinach 10-16.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego m.in. w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów, postępowań dyscyplinarnych oraz zobowiązującą PSO Jarosława Dudzicza do podjęcia czynności w sprawie konta "KastaWatch"

Uchwała nr 1 z dnia 30 kwietnia 2019 r. My, sędziowie okręgu gorzowskiego, solidaryzując się z postulatami pracowników wymiaru sprawiedliwości, apelujemy do władz państwowych o dostosowanie poziomu wynagrodzeń pracowników wszystkich sądów w Polsce do realiów i możliwości oferowanych przez rynek pracy. Codzienna praca i zaangażowanie pracowników wymiaru sprawiedliwości nie tylko wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także kształtuje obraz sądownictwa w spo...

"Dom Sędziego Seniora" - ostatnie dni na decyzję o wsparciu w ramach rozliczeń PIT

Niniejszym zawiadamiamy, iż z dniem 15 marca 2019 r. Fundacja - po chwilowych perturbacjach natury technicznej - ponownie znalazła się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w 2019 r.( pozycja 8650 wykazu, nr KRS 0000538611 , nr NIP 5213686751 ). Zachęcając Państwa do ofiarności przypominam, iż statutowym zadaniem Fundacji jest niesienie pomocy najsłabszym osobom z naszego środowiska - chorym, niedoł...

Członkowie organu, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa, zaproponowali aby pozbawiono sędziów i kandydatów na sędziów prawa do odwołania do sądu od ich decyzji

"KRS chciała jeszcze większej władzy. Kulisy uchwalania nowej ustawy" http://wyborcza.pl/10,152484,24704863,krs-chciala-jeszcze-wiekszej-wladzy-kulisy-uchwalania-nowej.html#S.srodkowaNajwieksza-K.C-P.-B.7-L.2.maly Warto przypomnieć, że członkowie tego organu sami biorą udział w procedurach awansowych np. Maciej Nawacki, Rafał Puchalski. Rzetelność prowadzenia tych procedur jest kwestionowana przez organy samorządu sędziowskiego oraz sędziów, którzy złożyli odwo...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z dnia 25.04.2019 r.

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z dnia 25.04.2019 r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej odracza opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie prawidłowości procesu wyłaniania sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa...

Media