Propozycja zmian w postępowaniu dyscyplinarnym odrzucona przez komisje sejmowe

     W dniu 21 lutego 2013 r. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisja Obrony Narodowej na wspólnym posiedzeniu obradowały nad senackim projektem ustawy o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych i Prawo o ustroju sądów wojskowych.

     Projekt zakładał zmianę trybu postępowań o uchylenie immunitetu sędziowskiego. W obu ustawach obecne przepisy stanowią, że wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu podlega wstępnej kontroli właściwego prezesa sądu, który może odmówić jego przyjęcia w razie oczywistej bezzasadności wniosku. Decyzja taka jest zaskarżalna, a organem odwoławczym jest właściwy sąd dyscyplinarny.

     Według projektu możliwość taka miała być zniesiona, a każdy wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu, nawet oczywiście bezzasadny, miał być rozpoznawany przez sąd dyscyplinarny na posiedzeniu z udziałem stron (wnioskującego i sędziego), oczywiście z możliwością złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie uchylenia immunitetu i koniecznością rozpoznania zażalenia przez Sąd Najwyższy jako odwoławczy.

     Projekt ustawy zyskał aprobatę Krajowej Rady Sądownictwa i Stowarzyszenia Sędziów "Themis", które wniosły jedynie, aby sąd dyscyplinarny mógł orzekać w powyższej sytuacji bez udziału stron. Ich wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie.

     Natomiast podczas posiedzenia Komisji reprezentujący "Iustitię" prezes Maciej Strączyński poddał projekt pełnej krytyce, jako umożliwiający blokowanie postępowań sądowych, zwłaszcza karnych, przez składanie bezzasadnych wniosków o uchylenie immunitetu sędziom prowadzącym sprawy. Złożył wniosek o odrzucenie projektu, który to wniosek przejął jako uprawniony poseł Stanisław Wziątek (SLD, Komisja Obrony Narodowej). Stanowisko "Iustitii" poparł w całej rozciągłości wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk.

     W efekcie projekt został przez połączone komisje odrzucony znaczną większością głosów.