Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu Oddziału SSP "Iustitia" w Warszawie w sprawie szykan wobec sędziego Piotra Gąciarka

Warszawa, 17 lutego 2021 roku

Jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” uznajemy, że skierowanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zawiadomienia o popełnieniu przez sędziego Piotra Gąciarka przewinień dyscyplinarnych związanych ze zorganizowaniem zgromadzenia w obronie sędziego Igora Tuleyi stanowi próbę zastraszenia sędziów i ograniczenia im wolności słowa oraz zgromadzeń. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom.

W czasie zgromadzenia 10 lutego 2021 roku sędzia Piotr Gąciarek, korzystając z chronionego konstytucyjnie i konwencyjnie prawa do wyrażania w przestrzeni publicznej poglądów i do krytycznej oceny działań wymierzonych w niezależność sądownictwa, prezentował stanowisko nie tylko swoje, ale również innych sędziów i obywateli obecnych tego dnia przed siedzibą Prokuratury Krajowej i wspierających sędziego Igora Tuleyę, nękanego bezprawnymi działaniami najpierw osób zasiadających w tzw. Izbie Dyscyplinarne, a teraz – prokuratora podległego Ministrowi Sprawiedliwości.

Podjęta 18 grudnia 2020 roku decyzja Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym o uchyleniu Sędziemu Igorowi Tuleyi immunitetu sędziowskiego nie została wydana przez należycie obsadzony, niezależny i niezawisły sąd - co znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu uchwały połączonych Izby Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/20), jak również w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku(III PO 7/18).  Postanowieniem z 8 kwietnia 2020 roku (C -791/19R) Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesił stosowanie przepisów dotyczących funkcjonowania tej Izby.

Mimo braku zgody sądu na pociągnięcie sędziego Igora Tuleyi do odpowiedzialności karnej, na 10 lutego 2021 roku został on ponownie wezwany do Prokuratury Krajowej w charakterze podejrzanego. Sędzia Piotr Gąciarek, działając w obowiązku informowania opinii publicznej o działaniach godzących w niezawisłość sędziego, wspólnie z innymi – w tym: niżej podpisanymi - sędziami zorganizował zatem zgromadzenie, aby przekazać, że środowisko sędziowskie nie będzie biernie obserwować stosowania wobec sędziego Igora Tuleyi represji mających uzasadnienie polityczne.

W takich okolicznościach skierowanie obecnie wobec sędziego Piotra Gąciarka zawiadomienia o przewinieniach dyscyplinarnych należy uznać za dalszy ciąg represji wymierzonych w sędziów, którzy najaktywniej występują w obronie sądownictwa wolnego od politycznych wpływów i ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Sformułowane wobec sędziego Piotra Gąciarka zarzuty, że korzystał z wolności zgromadzeń bez poinformowania o tym wcześniej kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie są niezrozumiałe w konstytucyjnej demokracji, gdzie korzystanie z podstawowych praw i wolności człowieka nie musi być wcześniej notyfikowane przełożonym i zwierzchnikom. Sędzia Piotr Gąciarek, jak każdy sędzia, może korzystać z praw i wolności obywatelskich bez zgody i wiedzy swoich przełożonych. Poprzez jego udział w zgromadzeniu 10 lutego 2021 roku nie ucierpiały w żadnym stopniu ani służbowe obowiązki sędziego Piotra Gąciarka – określane czasowo jedynie wymiarem zadań – ani jego służbowy strój.

Formułowanie podobnych zarzutów uznajemy za nie mniej osobliwe  niż to, że sędzia Piotr Schab jako Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadamia o rzekomych  przewinieniach dyscyplinarnych Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, choć sam jako główny rzecznik dyscyplinarny  ma decydujący wpływ na przebieg wszystkich postępowań dyscyplinarnych dotyczących sędziów sądów powszechnych.

Wskazujemy ponadto, że sprzeciw sędziego Przemysława Radzika – będącego zarówno Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba - wobec prowadzenia przez sędziego Piotra Gąciarka zajęć dydaktycznych dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej stanowi dodatkowy, małostkowy element represji wobec sędziego Piotra Gąciarka, który odważnie upomina się o niezależność sądownictwa, stojąc w obronie szykanowanych sędziów i prokuratorów.

Zaznaczamy, że adwokatura powołana jest m.in. do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich. Sędzia Piotra Gąciarka konsekwentnie publicznie występuje w obronie praw i wolności obywatelskich, zwracając uwagę, że warunkiem przestrzegania prawa i korzystania z wolności obywatelskich są niezależne sądy i niezawiśli sędziowie. Posiada zatem nie tylko ugruntowane kompetencję zawodowe, ale i predyspozycje dla prowadzenia zajęć dydaktycznych dla aplikantów. W interesie całego społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem kształcenie młodych prawników przez osoby doświadczone, zaangażowane w obronę demokratycznego państwa prawa i przeciwstawiające się jego postępującemu demontażowi. Adepci palestry mogą jedynie skorzystać na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez sędziego Piotra Gąciarka.      

Katarzyna Wróbel - Zumbrzycka

Urszula Żółtak

Tomasz Trębicki

Anna Wypych - Knieć

Łukasz Biliński  

Komunikaty

Media