Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 6 września 2019 roku m.in. w sprawie kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów oraz inicjowania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w sposób naruszający przepisy usp

UCHWAŁA Nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej

 

Kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości, w trosce o zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu właściwego, bezstronnego, niezależnego i niezawisłego, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej postanowiło:

- odroczyć opiniowanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na okres dwóch miesięcy, najpóźniej do czasu wydania wyroku przez TSUE w sprawach A.K. (C585/18) przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa oraz CP (C624/18) DO (C625/18) przeciwko Sądowi Najwyższemu (C624/18 i C625/18) przy udziale Prokuratora Generalnego zastępowanego przez Prokuraturę Krajową,

- zwrócić zgłoszone kandydatury Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku celem uzyskania opinii przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - po ustaniu przyczyny odroczenia wskazanej w uchwale z dnia 3 września 2019 roku,

- na podstawie art. 57 § 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zobowiązać Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do przedstawienia Zgromadzeniu kandydatur zaopiniowanych przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,

- na podstawie art. 58  § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych odmówić przekazania Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, co powoduje, iż Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie jest dysponentem zgłoszonych kandydatur i nie może przekazać ich organowi, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa w jej dotychczasowym składzie.

Zgromadzenie Sędziów podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwałach nr 1 z dnia 22 listopada 2018 roku oraz  17 maja 2019 roku co do czasowego powstrzymania się od udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie  pytań prejudycjalnych  skierowanych tam między innymi przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku w sprawie III PO 7/18 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 2/18) dotyczących tego, czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów jest zgodna z zasadami prawa unijnego, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa.

Jednocześnie Zgromadzenie zwraca uwagę, że:

- uchwałami z dnia 15 maja 2019 roku i 3 września 2019 roku Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku  postanowiło odroczyć opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu Apelacji Gdańskiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE co do pytań prejudycjalnych powyżej wskazanych. Brak opinii Kolegium o ile nie jest warunkiem niezbędnym do przedstawienia opinii przez Zgromadzenie, o tyle w sposób istotny utrudnia dokonanie właściwej oceny kandydatów w procedurze opiniowania przez ten organ samorządu sędziowskiego;  

- organ funkcjonujący pod nazwą „Krajowa Rada Sądownictwa” podczas posiedzenia z dnia 29 sierpnia 2019 roku wstrzymał się z procesem rekomendowania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego uznając tym samym wątpliwość co do własnej legitymacji do uczestniczenia w procesie powoływania sędziów Rzeczypospolitej.

UCHWAŁA Nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów

 

My, Sędziowie Apelacji Gdańskiej stanowczo sprzeciwiamy się kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów, kierowanej przez władzę wykonawczą i sędziów skupionych wokół Ministerstwa Sprawiedliwości.

 Począwszy od dnia 19 sierpnia 2019 roku, w mediach publikowane są informacje wskazujące na zorganizowanie szerokiej akcji wymierzonej przeciwko sędziom, mającej na celu osłabić zaufanie obywateli wobec wymiaru sprawiedliwości, podważyć autorytet władzy sądowniczej i prawo obywateli do bezstronnego i niezawisłego sądu.  W proceder ten mają być zamieszani sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, do organu funkcjonującego pod nazwą „Krajowa Rada Sądownictwa”, członkowie tego organu będący sędziami oraz niektórzy Prezesi Sądów.

Wbrew przyjętej narracji mediów publicznych i przedstawicieli partii rządzącej, w tym Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro z dnia 4 września 2019 roku, nie jest to wynikiem wewnętrznego sporu w środowisku sędziowskim. To efekt prowadzonej od kilku lat intensywnej akcji upolityczniania sądów i poddania procesu naboru do stanu sędziowskiego powołanemu w okolicznościach naruszający Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej organowi nazywanemu „Krajową Radą Sądownictwa” w jej obecnym składzie. Jak wynika z doniesień medialnych, w akcję nienawiści skierowaną wobec sędziów zaangażowanych było nie więcej niż kilkanaście osób, w tym sędziów, co w odniesieniu do liczebności stanu sędziowskiego około 10.000 sędziów nie stanowi nawet promila. Grupa sędziów, którzy uzyskali korzyści osobiste oraz finansowe w wyniku przyjęcia funkcji i innych apanaży z rąk Ministra Sprawiedliwości łącznie nie przekracza kilkuset osób.

Środowisko sędziowskie od dawna wskazuje w swoich uchwałach na zagrożenia wynikające z przejęcia kontroli nad sądami przez władzę wykonawczą i wpływu na nie czynnika politycznego, w tym samego Ministra Sprawiedliwości. Aktualna sytuacja wokół wymiaru sprawiedliwości potwierdza, iż obawy te były słuszne.

Dla sędziów, którzy zaangażowani byli w ten proceder i w dalszym ciągu go kontynuują nie ma miejsca w wymiarze sprawiedliwości.

Wymiar sprawiedliwości potrzebuje gruntownych reform i spokojnego, mądrego ich wdrażania, przy budowaniu zaufania społecznego i poczucia sprawiedliwości u obywateli.

Domagamy się:

-  wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy określanej przez media jako #Piebiakgate,

- przeprowadzenia niezależnego śledztwa w tej sprawie, co nie będzie możliwe tak długo, jak długo swoją funkcję piastował będzie Zbigniew Ziobro, skupiający w jednym ręku kompetencje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Dla dobra wymiaru sprawiedliwości koniecznym jest odwołanie go z zajmowanych funkcji, gdyż tylko wówczas niezależne organy ścigania oraz Prokuratura będą w stanie wyjaśnić okoliczności zorganizowanego ataku godzącego w dobre imię sędziów;

-  wyciągnięcia konsekwencji personalnych, dyscyplinarnych i karnych wobec osób zaangażowanych w ten proceder;

-  uniemożliwienia dalszej działalności profilu na portalu Twitter  #Kastawatch w dalszym ciągu szkalującego sędziów;

-  ujawnienia list poparcia dla wszystkich kandydatów na członków organu nazywanego Krajową Radą Sądownictwa;

-  ustąpienia ze stanowisk przez rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości po maju 2018 roku, niegwarantujących prowadzenia rzetelnych postępowań dyscyplinarnych i dokonania ich wyboru przez sędziów i spośród sędziów cieszących się autorytetem środowiska sędziowskiego i gwarantujących bezstronność i rzetelność tych procedur;

-   zarządzenia przez prezesów właściwych sądów oraz Pana Ministra Sprawiedliwości, natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych wskazanych sędziów, korzystając przy tym z kompetencji wskazanych w art. 130 § 1 i 2 u. s. p. oraz wystąpienia o wdrożenie przez rzeczników dyscyplinarnych niezależnych od Ministra Sprawiedliwości, natychmiastowego i rzetelnego postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec tych sędziów, którzy według doniesień medialnych uczestniczyli w zorganizowanej grupie, która podjęła szeroko zorganizowaną, długofalową akcję szkalowania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, naruszania ich dóbr osobistych, nękania, przy wykorzystaniu pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości danych osobowych sędziów oraz dokumentów urzędowych, a także informacji pozostających w dyspozycji zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, celem wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder.

UCHWAŁA Nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

z dnia 6 września 2019 roku

w sprawie inicjowania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

My, Sędziowie Apelacji Gdańskiej stanowczo domagamy się od Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych i jego Zastępców, powstrzymania się z inicjowaniem postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. z nadużyciem przysługujących im uprawnień.

W szczególności sprzeciwiamy się podejmowaniu przez tych Rzeczników czynności z pominięciem właściwości rzeczowej i miejscowej, a także właściwych rzeczników dyscyplinarnych działających przy sądach okręgowych i apelacyjnych. Dopiero wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez właściwych dla sędziów okręgowych czy rejonowych rzeczników dyscyplinarnych otwiera możliwość przejęcia takich spraw do prowadzenia przez Rzecznika Sądów Powszechnych i jego Zastępców.

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest niedopuszczalne bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w trybie art. 114 u. s. p.

Niedopuszczalnym jest przesłuchiwanie sędziów w charakterze świadków w ramach postępowania wyjaśniającego jako, że na tym etapie postępowania czynności wyjaśniające prowadzić mają wyłącznie do ustalenia okoliczności, czy zaistniało przewinienie dyscyplinarne i sprowadzają się do odebrania oświadczenia od sędziego.

Stosowanie przepisów postępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego wynikające z upoważnienia ustawowego przewidzianego w art. 128 u. s. p. wskazuje, iż ma ono być odpowiednie. Tymczasem Rzecznicy centralni uzurpują sobie prawo do prowadzenia postępowania karnego wobec sędziów, zamiast postępowania dyscyplinarnego, zastępując w tym zakresie organy ścigania.

Sprzeciwiamy się publikowaniu przez Rzeczników danych z postępowania wyjaśniającego, co w świetle ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych jest niedopuszczalne, a sam fakt, iż postępowanie dyscyplinarne jest jawne nie oznacza upoważnienia dla Rzeczników do upubliczniania informacji o wszczęciu takich postępowań. Sprzeciwia się temu chociażby wzgląd na dobro i autorytet wymiaru sprawiedliwości w sytuacji, gdy wbrew postąpieniom Rzeczników, sędziów, podobnie jak i innych obywateli chroni konstytucyjne domniemanie niewinności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, co nakazuje powściągliwe upublicznianie informacji z prowadzonych postępowań.  

Znamiennym jest, iż pomimo ujawnienie przez media zorganizowanej akcji nienawiści wobec sędziów, która była udziałem sędziów skupionych wokół Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organu, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa, nie ujawniono dotychczas informacji, by w stosunku do któregokolwiek z tych sędziów sądów powszechnych wszczęto jakiekolwiek czynności wyjaśniające, podczas gdy w stosunku do innych sędziów, takie czynności są podejmowane, nawet bez wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Takim przykładem z ostatnich dni były wszczęte postępowania przeciwko sędziom Bartłomiejowi Staroście, Waldemarowi Żurkowi oraz Olimpii Barańskiej - Małuszek. Takie działania Rzeczników sądów powszechnych rażą stronniczością i nieproporcjonalnością.

UCHWAŁA NR 4

z dnia 6 września 2019 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

w sprawie publikacji uchwał

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

Jednocześnie upoważniamy członków zgromadzenia oraz stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia i rozpowszechnienia treści uchwał, w tym poprzez przesłanie jej wyżej wskazanym podmiotom.