Uchwała Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z 1 lipca 2019 roku w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do awansu

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej, w związku z Opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 czerwca 2019 roku  w sprawie której przedmiotem jest rozpoznanie  pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne dotyczących wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa (postępowania toczące się między innymi pod sygnaturami 
C-585/18, C-624/18, C-625/18), kierując się  troską o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie,odracza opiniowanie i przedstawianie kandydatów, objętych porządkiem obrad w dniu 1 lipca  2019 r., do objęcia urzędu sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Sądów  Okręgowych: w Legnicy,  w Świdnicy i we Wrocławiu,  do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w  poprzedniej Uchwale  odnoszącej się do  tej kwestii.