Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. - odroczenie opiniowania kandydatów do awansu

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej, w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, odracza opiniowanie kandydatów, przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w dniu 28 czerwca 2019 r., do objęcia urzędu sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa (postępowania toczące się między innymi pod sygnaturami C-585/18, C-624/18, C-625/18). Wątpliwości te zostały potwierdzone w opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r., z której wynika, że sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych, co może mieć również znaczenie w kwestii oceny prawidłowości i skuteczności procedury awansowej.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej zwraca się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o:
·opublikowanie niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów apelacji szczecińskiej leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
·przedstawienie uchwały do wiadomości: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.


Mając na względzie treść niniejszej uchwały oraz art. 58 par. 2 i 4 u.s.p. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej zwraca się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nieprzedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziowskie obwieszczone przez Ministra Sprawiedliwości w Monitorach Polskich z 2018 roku i 2019 roku objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej na zebraniu w dniu 28 czerwca 2019 r.