UCHWAŁA Zarządu Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 20 czerwca 2019 roku

Zarząd Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich  „Iustitia” kategorycznie sprzeciwia się działaniom władz Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie podejmowanym wobec sędziego Łukasza Bilińskiego.

 Stanowczo stwierdzamy, że w naszej ocenie przenoszenie sędziego Łukasza Bilińskiego wbrew jego woli do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich ma wszelkie znamiona szykan. Sędzia Łukasz Biliński swoimi perfekcyjnie uzasadnionymi orzeczeniami,  odwołującymi się do norm Konstytucji RP i wiążącego Polskę prawa międzynarodowego kształtował w praktyce zakres prawa obywateli do pokojowego manifestowania swoich poglądów.

Zmianę przydziału służbowego w związku z likwidacją XI Wydziału Karnego, w którym sędzia Łukasz Biliński dotychczas orzekał, ocenić należy jako działanie pozorne w sytuacji, gdy wszyscy pozostali sędziowie z tego wydziału zostali skierowani do wydziałów karnych. Niezrozumiałe ruchy kadrowe kierownictwa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia (niedawne przymusowe przeniesienie sędziego z wydziału rodzinnego i nieletnich do wydziału cywilnego) utwierdzają w przekonaniu, iż rzeczywistym celem zmiany przydziału służbowego nie jest wzmocnienie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,  lecz uniemożliwienie sędziemu Łukaszowi Bilińskiemu orzekania w sprawach o wykroczenia i przestępstwa.