Wynagrodzenia sędziów są niezgodne z konstytucją! Dezyderat Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

W dniu 23 lipca 2008 r., na 53. Posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, odbywanym w obecności zaproszonych przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" (wiceprezesów Macieja Strączyńskiego i Jolanty Korwin-Piotrowskiej oraz członków Zarządu Ireny Kamińskiej i Waldemara Żurka), Komisja przyjęła dezyderat o następującej treści.

 

Dezyderat  nr 2

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

uchwalony na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r.

do Rady Ministrów

w sprawie wynagrodzeń sędziowskich

 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 23 lipca 2008 r. odbyła posiedzenie na temat planowanych regulacji wynagrodzeń oraz awansu sędziów i prokuratorów.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka uważa, iż aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji, czyli nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Komisja postuluje, aby Rada Ministrów podjęła działania zmierzające do pełnej realizacji zasady dotyczącej wynagrodzeń sędziowskich, wyrażonej w art. 178 ust. 2 Konstytucji.

Komisja postuluje także, aby wskaźniki wynagrodzeń sędziowskich nie były zależne w jakimkolwiek stopniu od czynnika politycznego i administracyjnego.

                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                   /-/ Ryszard Kalisz

 

Po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej organ Sejmu uznał wynagrodzenia sędziów za niezgodne z Konstytucją RP - co my, jako "Iustitia", stwierdzaliśmy już wielokrotnie.

Mamy nadzieję, że to historyczne wydarzenie pociągnie za sobą kolejne działania, któe sprawią, że art. 178 ust. 2 Konstytucji RP przestanie być martwym zapisem.

Maciej Strączyński

Wiceprezes Stowarzyszenia (p.o. prezesa)