Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

ETPCz w sprawie Walesa przeciwko Polsce ECHR 322 (2023) podważa nominacje dokonane z udziałem neo-KRS oraz status Izby Kontroli SN

23 listopada 2023r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Lech Walesa przeciwko Polsce. 

Sprawa ta dotyczy skargi, jaką były Prezydent RP Lech Wałęsa złożył w efekcie unieważnia prawomocnego i korzystnego dla niego, ale kontestowanego przez polityków władzy, wyroku sądu w jego sprawie.

Wyrok został uchylony przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego. Lech Wałęsa uznał, że godzi to w jego prawa między innymi dlatego, że orzeczenie zostało wydane przez sędziów powołanych na wniosek upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, tzw. neoKRS. Jest to zresztą tylko jedno z wielu naruszeń, które Lech Wałęsa wskazał w skardze skierowanej do ETPCz.

W dniu dzisiejszym ETPCz orzekł, że ETPCz orzekł, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 (prawo do rzetelnego procesu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także zasady pewności prawa. Lecha Wałęsę pozbawiono prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą. Złamano także art. 8 Konwencji mówiący o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W wyroku Wałęsa przeciwko Polsce Trybunał po pierwsze stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która rozpatrywała skargę nadzwyczajną, nie była „niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym na mocy ustawy”. Nie jest to zaskoczenie, ETPC przesądzał to już w innych wyrokach np. w orzeczeniu Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce z 2021 roku.

Wyrok Wałęsa przeciwko Polsce jest jednak również tak zwanym wyrokiem pilotażowym. ETPCz uznał, że powyższe naruszenia artykułu 6 ust. 1 Konwencji mają źródło w problemach systemowych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem krajowego ustawodawstwa i praktyki. Składają się na nie:

  • wadliwa procedura powoływania sędziów z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ustanowiona ustawą zmieniającą z 2017 roku;
  • wynikający z tego brak niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego;
  • wyłączna właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawach związanych z zarzutem braku niezawisłości sędziego lub sądu;
  • wady skargi nadzwyczajnej (uprawnienie używane przez Prokuratora Generalnego, który piastuje stanowisko z politycznego nadania, a zarazem wywiera zarazem wpływ na sądy);
  • wyłączna kompetencja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do rozpatrywania skarg nadzwyczajnych.


By położyć kres tym systemowym naruszeniom, Polska musi „podjąć odpowiednie środki legislacyjne i inne, aby zapewnić w swoim krajowym porządku prawnym zgodność z wymogami »niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą« oraz zasady pewności prawa gwarantowanymi przez ten przepis”.

Za działalność osób wskazanych przez neo-KRS do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - Skarb Państwa zapłaci Lechowi Wałęsie 30.000 EURO. Za jedno orzeczenie z udziałem neo-sędziów.  

https://twitter.com/ECHR_CEDH/status/1727625664012968258/photo/1

Komunikaty

Media