Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów przyjęta 29 kwietnia 2022 w Porto

Zważywszy, że niezależność sądownictwa jest nieodzownym elementem rządów prawa i demokracji;

Ponadto biorąc pod uwagę, że praworządność jest uzgodnioną podstawową wartością wspólną dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 2 TUE), która nie przewiduje odmiennych interpretacji krajowych;

Zważywszy, że prymat prawa europejskiego nad prawem krajowym oraz wiążący charakter orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących sądów i instytucji krajowych ma fundamentalne znaczenie dla struktury Unii Europejskiej;

Podkreślając, że procedura przewidziana w art. 267 TFUE służy zabezpieczeniu wyżej wymienionych celów;

Nie mając wątpliwości, że procesy powoływania sędziów powinny zapewniać przestrzeganie wszystkich niezbędnych wymogów niezawisłości sądownictwa;

Zauważając z niepokojem, że w obecnym stanie polskie procedury dyscyplinarne nie gwarantują, że niezawisłość sędziów pozostanie nienaruszona;

Potwierdzając, że Europejskie Stowarzyszenie Sędziów w pełni popiera stanowisko IUSTITIA i jest w pełni zaangażowane we wspieranie polskich sędziów w ich wysiłkach na rzecz pełnego przywrócenia praworządności w Polsce w interesie polskiego społeczeństwa; oraz

Wyrażając ubolewanie z powodu ciągłego i niedopuszczalnego opóźnienia władz RP w wykonaniu obowiązków ciążących na nich w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie C-204/21 Komisja przeciwko Polsce oraz z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów apeluje do władz polskich o:

  • podjęcie natychmiastowych kroków w celu przyjęcia lub wprowadzenia w życie wszelkich środków niezbędnych do wykonania tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE
  • a w szczególności
  • zakończenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
  •  przywrócenie do pracy wszystkich sędziów, którzy zostali zawieszeni lub przeniesieni na podstawie decyzji tej Izby;
  •  uchylenie niedawno wprowadzonych przepisów, zgodnie z którymi sędzia może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu na podstawie treści wydanego wyroku lub zakwestionowania zasadności przepisów o powołaniu sędziów; oraz
  •  zmianę ram prawnych regulujących skład Krajowej Rady Sądownictwa, tak aby dostosować je do standardów europejskich, zgodnie z którymi większość jej członków winni stnowić sędziowie wybrani przez sędziów.

Komunikaty

Media