Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

REZOLUCJA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW przyjęta w dniu 11 września 2021 r. w sprawie Rzeczpospolitej Polskiej

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) z zadowoleniem przyjmuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie nr 791/19 Komisja Europejska przeciwko Polsce oraz postanowienie o środkach tymczasowych wydane przez ten sąd w sprawie nr 204/21R Komisja Europejska przeciwko Polsce w dniu 14 lipca 2021 r. Obie decyzje wyraźnie potwierdzają ocenę EAJ, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego RP nie spełnia wymogów niezależnego organu sądowego; że kilka przepisów postępowania dyscyplinarnego jest sprzecznych z normami europejskimi; oraz że ściganie dyscyplinarne sędziego za skorzystanie z prawa sędziego do zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym narusza art. 267 TFUE – wszystko to stanowi naruszenie przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

EAJ uważa również, że reakcja polskiego rządu, która nastąpiła w ostatnim możliwym terminie w dniu 16 sierpnia 2021 r. jest całkowicie niewystarczająca. Wstępne zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego i niejasne głosy przedstawicieli rządu o planowanych zmianach przepisów prawa łączy się w tym samym komunikacie z powołaniem się na wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który zaprzecza pierwszeństwu prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym, co samo w sobie jest kolejnym naruszeniem TUE. W ten sposób polski rząd wyraźnie wykazuje niechęć do odejścia od kursu skierowanego na niszczenie niezawisłego sądownictwa w Polsce.

W związku z tym EAJ z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej z dnia 7 września 2021 r. o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar na Polskę z powodu nieprzestrzegania decyzji Trybunału i zachęca Komisję Europejską do wytrwałości w podążaniu tą ścieżką dopóty, dopóki Polska w pełni wdroży decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zwracamy uwagę, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości przypomina, że ​​nadal istnieje kilka innych kwestii szkodliwych dla praworządności w Polsce, w szczególności dotyczących niezawisłości sądownictwa. Należą do nich m.in. procedura wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa; arbitralność powoływania sędziów, zwłaszcza sędziów Sądu Najwyższego; mianowanie niektórych członków Trybunału Konstytucyjnego; jak również pozycję i zakres właściwości Ministra Sprawiedliwości.

Jeśli chodzi na przykład o wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa, obawy EAJ dotyczą widocznego nadużywania przez partię rządzącą instytucji państwowych, takich jak Marszałka Sejmu, w celu uniemożliwienia obywatelom polskim poznania danych dotyczących poparcia kandydatów do KRS. Dostęp do informacji publicznej gwarantuje art. 61 Konstytucji i, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, dostęp ten może być ograniczony tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla „ochrony praw określonych w aktach prawnych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego lub ważny interes gospodarczy państwa” żadna z tych okoliczności nie miała zastosowania w przypadku wyboru do KRS. Ponadto, ponieważ co najmniej jeden członek KRS nie został nominowany zgodnie z prawem, ważność tej decyzji jest wątpliwa, a pod innymi względami KRS może nie spełniać standardów europejskich

W związku z tym EAJ wzywa Komisję Europejską do dalszego wykorzystywania wszelkich środków przewidzianych w Traktatach w celu spowodowania aby władze polskie przestrzegały stosownych norm europejskich oraz ich zobowiązań wynikających z TUE, a w szczególności do zapewnienia, aby wspomniane wyżej decyzje TSUE, jak również aby wdrożenie środków niezbędnych do nadania skuteczności jego decyzjom nie ulegało dalszemu opóźnianiu. Wdrożenie tych środków powoduje konieczność uznania, że wszystkie decyzje wydane przez niezgodną z prawem ustanowioną Izbę Dyscyplinarną są nieważne.

Komunikaty

Media