Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Gdańskiego z 25 listopada 2019 r.

Uchwała
Zgromadzenia Sędziów Okręgu Gdańskiego
z  25 listopada 2019 r.
w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu gdańskiego
w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 19 listopada 2019 r.
 
 

Po zapoznaniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, zważywszy na to, że:
– wymóg niezawisłości sędziowskiej należy do istoty prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej,
– gwarancje niezawisłości wymagają istnienia odpowiednich  zasad dotyczących powoływania sędziów tak, aby byli oni chronieni przed ingerencją lub naciskami z zewnątrz,  które mogłyby zagrozić ich niezależności,
– zgodnie z art. 186 Konstytucji RP Krajowej Radzie Sądownictwa zostało powierzone zadanie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej i z tej racji rekomenduje ona Prezydentowi kandydatów na stanowiska sędziów, dlatego też winna być niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej,
– Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie została utworzona w drodze skrócenia trwającej zgodnie z Konstytucją cztery lata kadencji członków wcześniej wchodzących w skład tego organu, piętnastu członków KRS ze środowiska sędziowskiego  zostało desygnowanych przez organ władzy ustawodawczej, brak w tym organie reprezentacji sędziów sądów apelacyjnych oraz sądów wojskowych,  do tej pory nie ujawniono mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego list poparcia udzielonego kandydatom  na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
– Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie, w ocenie sędziów, nie wypełnia rzetelnie swojego zadania stania na straży niezawisłości sędziowskiej, publicznie poddając krytyce działania sędziów w obronie niezależności sądów
– zachodzi podejrzenie, że niektórzy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa brali udział w zorganizowanej akcji dyskredytowania sędziów, 
co łącznie sprawia, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie spełnia swojej roli wynikającej z art. 186 Konstytucji,  a powołanie na stanowisko sędziego za rekomendacją tego organu może tworzyć uzasadnioną wątpliwość co do niezawisłości sędziego,

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Gdańskiego w trosce o bezpieczeństwo prawne obywateli

WSTRZYMUJE SIĘ Z OPINIOWANIEM KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA SĘDZIOWSKIE W SĄDACH REJONOWYCH OKRĘGU


do czasu zagwarantowania powoływania przedstawicieli środowiska sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa w sposób niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Komunikaty

Media