Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu poznańskiego w związku wyrokiem TSUE

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu poznańskiego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r.

Po zapoznaniu się z treścią z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, zważywszy na to, że:

  • wymóg niezawisłości sędziowskiej należy do istoty prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej,
  • gwarancje niezawisłości wymagają istnienia odpowiednich zasad dotyczących powoływania sędziów tak, aby byli oni chronieni przed ingerencją lub naciskami z zewnątrz, które mogłyby zagrozić ich niezależności,
  • zgodnie z art. 186 Konstytucji RP Krajowej Radzie Sądownictwa zostało powierzone zadanie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej i z tej racji rekomenduje ona Prezydentowi kandydatów na stanowiska sędziów, dlatego też winna być niezależna od władzy wykonawczej i ustawodawczej,
  • Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie została utworzona w drodze skrócenia trwającej zgodnie z Konstytucją cztery lata kadencji członków wcześniej wchodzących w skład tego organu, piętnastu członków KRS ze środowiska sędziowskiego zostało desygnowanych przez organ władzy ustawodawczej, brak w tym organie reprezentacji sądów apelacyjnych oraz sądów wojskowych, do tej pory nie ujawniono mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego list poparcia udzielonego kandydatom na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
  • Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie, w ocenie sędziów, nie wypełnia rzetelnie swojego zadania stania na straży niezawisłości sędziowskiej, publicznie poddając krytyce działania sędziów w obronie niezależności sądów,
  • zachodzi podejrzenie, że niektórzy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa brali udział w zorganizowanej akcji dyskredytowania sędziów,

co łącznie sprawia, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie spełnia swojej roli wynikającej z art. 186 Konstytucji RP, a powołanie na stanowisko sędziego za rekomendacją tego organu może tworzyć uzasadnioną wątpliwość co do niezawisłości sędziego, a nadto uwzględniając, że poza powyższym orzeczeniem przed TSUE zawisła sprawa ze skargi Komisji Europejskiej w sprawie Komisja/Polska (C-791/19) oraz zawisły inne jeszcze pytania prejudycjalne sądów polskich, które również będą dotyczyły statusu Krajowej Rady Sądownictwa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu w trosce o bezpieczeństwo prawne obywateli wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu do czasu zagwarantowania powoływania przedstawicieli środowiska sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa w sposób niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej

Komunikaty

Media