Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2019 r. m.in. w sprawie kampanii nienawiści przeciwko sędziom

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2019 r. w sprawie kampanii nienawiści przeciwko sędziom

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrażają stanowczy sprzeciw wobec kampanii nienawiści prowadzonej na profilu Kasta@watch na portalu Twitter skierowanej w stosunku do sędziów zabierających głos w debacie publicznej w sprawach istotnych dla wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sprzeciwiających się łamaniu przez władzę ustawodawczą i wykonawczą zasady trójpodziału władzy oraz zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Jak wynika z doniesień medialnych kampania ta mogła być inicjowana i organizowana przez grupę m.in. sędziów-urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i prezesów niektórych sądów okręgowych oraz kierowana przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

W związku z tym Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu domagają się:

  • wszechstronnego i transparentnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy;
  • wyciągnięcia konsekwencji personalnych, dyscyplinarnych i karnych wobec osób zaangażowanych w ten proceder;
  • uzyskania wyjaśnień od Rzecznika Dyscyplinarnego SSP Piotra Schaba oraz jego Zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika w kwestii przyczyn ich bezczynności i ignorowania faktu ujawniania na profilu Kasta@watch informacji z akt osobowych sędziów oraz z akt postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych będących w wyłącznej dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Krajowej Rady Sądownictwa obsługującego Rzecznika Dyscyplinarnego SSP,
  • ujawnienia danych sędziów współpracujących z profilem Kasta@watch na portalu Twitter i uniemożliwienia kontynuowania ich bezprawnej działalności;
  • zarządzenia na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziów, co do których zachodzą podejrzenia o udział w zorganizowanej grupie szkalującej sędziów.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wzywają Rzecznika Dyscyplinarnego SSP Piotra Schaba do przekazania postępowania w sprawie sędziów mogących odpowiadać za zorganizowaną akcję szerzenia mowy nienawiści zastępcy rzecznika przy właściwych sądach okręgowych. Rzecznik Dyscyplinarny prowadząc to postępowanie narusza przepis art. 112 a § 1a i § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a nadto nie daje rękojmi należytego wyjaśnienia sprawy, ponieważ pełni swą funkcję wyłącznie na podstawie nominacji Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, którego stan wiedzy i ewentualna akceptacja dla działań Łukasza Piebiaka wymagają rzetelnego wyjaśnienia.

Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie niewykonywania prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego przesądzającego konieczność udostępnienia wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydatów do KRS.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 484/18 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2019 r., sygn. akt I OSK akt 4282/18 prawomocnie przesądzono konieczność udostępnienia, stanowiącego informację publiczną,  wykazu sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. Obowiązku wykonania prawomocnego wyroku sądowego, który z mocy prawa wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe (art. 170 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), nie może uchylić jakakolwiek decyzja lub postanowienie organu administracji, w tym także Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z powyższym Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu wzywa właściwe organy władzy państwowej do niezwłocznego wykonania powyższych wyroków. Niewykonywanie prawomocnych wyroków sądowych prowadzi do anarchizacji życia publicznego i podważa jeden z fundamentów konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, który opiera się na podziale i równowadze władz.

Jednocześnie Zebranie popiera uchwałę Zarządu SSP Iustitia z dnia 1 sierpnia 2019 r. zawierającą apel do sędziów, którzy złożyli podpisy na listach poparcia kandydatów do nowej KRS o poinformowanie o tym fakcie opinii publicznej oraz apel do sędziów - członków organu określanego jako KRS o ujawnienie nazwisk sędziów popierających ich kandydatury.  

Uchwała nr 3 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrażają poparcie dla projektu zmiany ustawy  Prawo o ustroju sądów powszechnych przygotowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i przedstawionego opinii publicznej 27 sierpnia 2019 r. Wyrażona w tym projekcie idea likwidacji politycznego nadzoru nad sądownictwem jest bezwzględnie słuszna.

Projekt przewiduje pozbawienie Ministra Sprawiedliwości, będącego nominatem politycznym, prawa mianowania prezesów sądów i wprowadzenie w to miejsce rozwiązania polegającego na dokonywaniu wyboru prezesa sądu przez sędziów danego sądu. Narzucanie sędziom przez Ministra Sprawiedliwości prezesów sądów, nie mających akceptacji społeczności sędziów w konkretnym sądzie, natomiast cieszących się zaufaniem polityka, którym jest Minister, godzi w ideę niezależności sądów. Słuszny jest także postulat umożliwienia zebraniom właściwych sądów odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powołanych w nadzwyczajnym trybie po wejściu w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Samorząd sędziowski powinien bowiem mieć możliwość usunięcia skutków arbitralnych decyzji personalnych Ministra Sprawiedliwości, podjętych bez konsultacji z organami przedstawicielskimi środowiska sędziowskiego, a często wbrew woli tych organów.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu popierają przewidzianą w projekcie demokratyczną metodę wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez ogół sędziów, zamiast wskazania politycznego, które ma miejsce w obecnym modelu, a które powoduje naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa, opartego na zasadzie trójpodziału władzy. Organ wykonujący obecnie funkcje Krajowej Rady Sądownictwa, którego członkowie zostali wybrani przez polityków, nie realizuje przypisanej mu funkcji stania na straży niezależności sądów a referenda przeprowadzone wśród sędziów z inicjatywy Forum Współpracy Sędziów pokazały, że sędziowie nie mają zaufania do członków tego organu i oczekują ich ustąpienia.  

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu popierają także wezwanie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skierowane do niemal 200 sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości do niezwłocznej rezygnacji z funkcji urzędniczych i powrotu do orzekania. Sędzia powinien wykonywać wymiar sprawiedliwości, a nie czynności administracyjne i służebne wobec innych władz. Jest to nie do pogodzenia z zasadą niezawisłości sędziowskiej, która wymaga unikania przez sędziego zajęć mogących budzić wątpliwości co do jego niezależności. Sytuacja, w której sędziowie przez kilka lub kilkanaście lat nie pełnią swojej służby jest również nieakceptowalna z perspektywy dobra obywateli oczekających w wydłużających się postępowaniach sądowych na rozstrzygnięcia w swoich sprawach. Dobro obywateli wymaga zatem przewidzianej w projekcie z 27 sierpnia 2019 r. likwidacji instytucji delegowania sędziów do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. W sposób szczególny powyższy apel o powrót do orzekania sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu kierują do sędziów z okręgu tego Sądu.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrażają przy tym poważne zaniepokojenie ujawnioną przed media w ostatnich dniach odmową Ministerstwa Sprawiedliwości przekazania opinii publicznej informacji o sędziach delegowanych do Ministerstwa, uzasadnioną rzekomo „nową sytuacją prawną, związaną z postępowaniami, które prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”. Jest to kolejny przypadek wykorzystywania RODO do ukrywania przed społeczeństwem istotnych danych stanowiących informację publiczną, do których dostęp gwarantuje każdemu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 61 ust. 1.

Uchwała nr 4 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec Sędziego Sławomira Jęksy z Sądu Okręgowego w Poznaniu

W związku z inicjowaniem przez Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych kolejnych postępowań dyscyplinarnych wobec Sędziego Sławomira Jęksy w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem w sprawie IV Ka 818/18, Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdzają, iż działania Przemysława W. Radzika i Michała Lasoty w tych sprawach są nie tylko pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych, ale i prawnych; podzielamy tu w całości stanowisko zarządu SSP Iustitia z dnia 3 września 2019 r., w którym wskazano, iż podejmowanie działań przez wyżej wskazane osoby z pominięciem zastępców rzeczników dyscyplinarnych działających przy sądach okręgowych i apelacyjnych stanowi przekroczenie uprawnień ustawowych.

Okoliczność, iż działania te są w pierwszej kolejności komunikowane poprzez hejterskie konto KastaWatch, na którym to pojawiają się też zapowiedzi konkretnych działań zastępców rzecznika jeszcze przed ich upublicznieniem, w połączeniu z doniesieniami medialnymi o możliwym udziale P. Radzika i M. Lasoty w nieformalnej grupie o nazwie „Kasta”, komunikującej się za pomocą mediów społecznościowych i tą drogą opracowującej strategię ataków na „niewygodnych” dla polityków sędziów, prowadzą do wniosku, iż wskazane na wstępie działania zastępców rzecznika, stanowiące w istocie jedynie szykanowanie Sędziego Sławomira Jęksy, realizowane są w ramach szerszej, pozaprawnej akcji dyskredytowania i ośmieszania środowiska sędziowskiego, obliczonej na wywołanie przyzwolenia społecznego dla forsowanych przez polityków niedemokratycznych zmian w sądownictwie, mających w praktyce zlikwidować niezależność trzeciej władzy.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu żądają, by te nieetyczne i nielegalne działania zostały niezwłocznie zbadane przez właściwe organy powołane do ścigania przestępstw i stania na straży etyki sędziowskiej. Osoby odpowiedzialne za nie do tego czasu nie powinny sprawować swoich funkcji, jak też w ogóle pełnić czynności sędziowskich.

Uchwała nr 5 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2019 r. w sprawie podania treści uchwał Zebrania do publicznej wiadomości

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu do zamieszczenia uchwał podjętych 30 września 2019 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Krajowej Radzie Sądownictwa, rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów powszechnych, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, prezesom sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych oraz do poinformowania o zrealizowaniu tego zobowiązania.

Komunikaty

Media