Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 13 września 2019 r.

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego

z 13 września 2019 r.

w sprawie kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego stanowczo sprzeciwia się kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów a kierowanej przez osoby zatrudnione w Ministerstwie Sprawiedliwości i domaga się:

- wszechstronnego wyjaśnienia przez organy niezależne od Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wszystkich okoliczności sprawy;  

- wyciągnięcia konsekwencji personalnych, dyscyplinarnych i karnych wobec osób zaangażowanych w ten proceder;

- ujawnienia danych sędziów współpracujących z profilem na portalu Twitter #Kastawatch i uniemożliwienia dalszej takiej działalności;

- ujawnienia list poparcia dla wszystkich kandydatów na członków organu nazywanego Krajową Radą Sądownictwa;

- ustąpienia ze stanowisk Rzecznika Dyscyplinarnego SSP i jego Zastępców, którzy nie gwarantują rzetelności prowadzonych postępowań dyscyplinarnych;

-  zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziów oskarżanych przez media o udział w zorganizowanej grupie szkalującej sędziów.

Uchwała Nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego

z 13 września 2019 roku

w sprawie działalności rzeczników dyscyplinarnych: Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego wyraża całkowitą dezaprobatę dla działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba oraz jego Zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika i wzywa ich do niezwłocznego złożenia rezygnacji.

Działalność rzeczników godzi w niezawisłość sędziów i szkodzi dobru Wymiaru Sprawiedliwości. Podejmowane przez nich czynności mają charakter szykan wobec sędziów przeciwstawiających się działaniom naruszającym niezależność sądów. Jednocześnie rzecznicy ci nie wykonują ustawowych obowiązków w celu dyscyplinarnego ścigania sędziów zaangażowanych w proceder szkalowania innych sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego wyraża solidarność z szykanowanymi sędziami, w szczególności Olimpią Barańską-Małuszek, Waldemarem  Żurkiem, Anną Bator-Ciesielską, jak również wyraża wsparcie dla działań tych wszystkich sędziów, którzy pozostając wierni złożonemu ślubowaniu stają w obronie prawdy, przyzwoitości, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Uchwała Nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego  

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie zgłaszania kandydatur do Izby Dyscyplinarnej

Sądu Najwyższego 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego negatywnie ocenia zgłaszanie swoich kandydatur na stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, w tym przez sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie Józefa Grocholskiego i Andrzeja Stasiuka, pomimo braku ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wobec treści wydanej już opinii Rzecznika TSUE, zgodnie z którą Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych w prawie Unii Europejskiej.