Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie Polski z dnia 10 maja 2019 roku

1.

Na spotkaniu w dniu 10 maja 2019 roku w Kopenhadze, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów debatowało nad zmianami w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawie Prawo o ustroju sądów administracyjnych, uchwalonymi przez polski Sejm w dnu 26 kwietnia 2019 roku .

2.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów z wielkim niepokojem dostrzega, że ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku pozbawia prawa do zainicjowania postępowania odwoławczego w sprawach dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku  sędziego  Sądu Najwyższego.  Usunięcie z porządku prawnego takich  odwołań  w odniesieniu do osób powoływanych do Sądu Najwyższego, statuuje wyjątek od przepisów regulujących sposób powoływania sędziów w Polsce. To ułatwi  uzależnienie powołań  do Sądu Najwyższego od politycznych i innych niestosownych wpływów oraz  pozwoli na powoływanie do Sądu Najwyższego, w  miejsce sędziów, którym się to należy z uwagi na własne zasługi,  osób pozbawionych kwalifikacji i innych atrybutów. Zagraża to niezależności Sądu Najwyższego, a w kolejności sądom niższego rzędu, a w ten sposób podważa zasadę rządów prawa.

3.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów z  dużą uwagą i  niepokojem  śledziło  wiele ostatnich zmian w ustawodawstwie dotyczącym  polskiego wymiaru sprawiedliwości, a to :

- obniżenia  wieku emerytalnego  orzekających sędziów

- sposobu wyboru Krajowej Rady Sądownictwa

- utworzenia  dwóch izb Sądu Najwyższego, z decydującym wpływem władzy wykonawczej na powołania ich sędziów

- regulacji  dotyczących   organów postępowań dyscyplinarnych i ich nadużycia

- skarg  nadzwyczajnych   

4.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zauważa dalej,  że ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku została uchwalona w czasie, w którym  spodziewany jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości  UE w Luksemburgu  w sprawie zgodności wcześniejszych zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym,  ustroju  sądów  powszechnych  i Krajowej Radzie Sądownictwa z prawem unijnym.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów  uważa, iż przepisy odnoszące się do organizacji  polskiego wymiaru sądownictwa, coraz bardziej odbiegają od wymogów  prawa Unii Europejskiej, a ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku stanowi jeszcze  większe odejście od tych standardów .

5.

Co więcej,  oprócz zniesienia prawa  do sądowej kontroli powołań  do pełnienia urzędu na stanowiska sędziów   Sadu Najwyższego,   ustawa z 26 kwietnia 2019 roku  stanowi, że postępowania w sprawie odwołań  dotyczących takich powołań, które zostały już wszczęte, podlegają umorzeniu ze skutkiem natychmiastowym . Takie ingerowanie przez władzę ustawodawczą w toczące się postępowania sądowe, stanowi poważną ingerencję w niezależność sądownictwa i jest sprzeczne z poszanowaniem dla zasad praworządności .

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ubolewa nad powyższą ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku i wzywa  organy władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce, by przyznały  niezgodność tych regulacji prawnych z międzynarodowymi i unijnymi standardami oraz  podjęły stosowne  środki do jej usunięcia .