Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 27 lutego 2019r.

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu wyraża pełne poparcie dla SSO Macieja Gwiazdy - Przewodniczącego V Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Radomiu i SSO Grzegorza Wójtowicza - Przewodniczącego IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego w związku z powziętą informacją o wystąpieniu przez Ministra Sprawiedliwości o podjęcie czynności wyjaśniających przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

Stwierdzenia, iż przyczyną tego wystąpienia były nieprawidłowości w funkcjonowaniu obu Wydziałów w grudniu 2018r. podczas nieobecności w pracy pracowników sądów w związku z żądaniami podwyżki wynagrodzeń, uważamy za nieadekwatne do sytuacji w obu Wydziałach. Wystąpienie oparto na niesprawdzonych przesłankach merytorycznych.

Solidarność sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu z pracownikami sądów w związku z ich żądaniami płacowymi w grudniu 2018r. znalazła swój wyraz w podjętej uchwale zebrania sędziów Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 17 grudnia 2018r. i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z dnia 30 listopada 2018r.

Jednocześnie pragniemy stanowczo podkreślić, iż wzajemne wspieranie się ludzi pracy w dążeniu do realizacji słusznych interesów i uprawnień pracowniczych, w tym płacowych, posiada głębokie tradycje w historii Państwa Polskiego. Najjaśniejszym tego symbolem była działalność różnych środowisk wspierających postulaty pracowników definiowane przez NSZZ Solidarność w latach 80. XX wieku.

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości od kilkudziesięciu lat, pomimo podejmowanych różnych działań w okresach sprawowania władzy przez różne siły polityczne, nie uzyskali ani prawidłowego systemu wynagradzania, ani ich uposażenia na poziomie adekwatnym do ich zadań i odpowiedzialności.

Uważamy, że wspieranie przez sędziów pracowników sądów w ich żądaniach płacowych oraz w postulatach zapewnienia im godziwych i sprawiedliwych regulacji ich uprawnień pracowniczych i warunków pracy, nie może i nie jest działaniem godzącym, nawet w najmniejszym zakresie, w godność sprawowanego przez sędziów urzędu. Wsparcie takie nie jest i nie może być odczytywane jako zaangażowanie polityczne, albowiem jego zasadność odnosi się do postulatów bytowych i pracowniczych niezależnie od tego, kto sprawuje władzę wykonawczą. Solidarność z pracownikami sądów jest postawą etyczną, wyraża się we wsparciu dążeń do zapewnienia godności pracowniczej i sprawiedliwego wynagradzania szerokiej grupy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a wiec ma walor humanistyczny i państwowy.

Komunikaty

Media