Michał Lasota, Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego prowadzi postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Ewy Maciejewskiej za zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

maciejewska TSUE

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota wezwał Ewę Maciejewską Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dla wyjaśnienia, zgodnie z artykuł 267 ToFUE(dawny artykuł 234 TWE):

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:a) o wykładni Traktatów; b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii.W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału. Jeżeli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym dotyczącej osoby pozbawionej wolności, Trybunał stanowi w jak najkrótszym terminie.

Sąd Okręgowy w Łodzi zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni artykułu 19 ust. 1akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (C‑558/18). 

link

Jak do tej pory Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie skorzystał z możliwości, jakiej daje art. 53 §2 Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, zgodnie z którym:jeżeli Trybunał jest oczywiście niewłaściwy do rozpoznania sprawy lub jeżeli wniosek lub skarga są oczywiście niedopuszczalne, Trybunał, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, może w każdej chwili wydać postanowienie z uzasadnieniem, bez dalszych czynności procesowych.

Relacja z przesłuchania poprzedzającego wszczęcie postępowania dyscyplinarnego tutaj:https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rzecznik-dyscyplinarny-wzywa-sedzie-ewe-maciejewska-do-wyjasnien,891406.html,3/rzecznik-dyscyplinarny-wzywa-sedzie-ewe-maciejewska-do-wyjasnien,891406.html