Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.09.2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w trosce o należyte funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości jako dobra wspólnego wszystkich Polaków:

1. w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o przypadkach wzywania przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w tym zwłaszcza sędziów Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego i Igora Tuleyi, do złożenia wyjaśnień i zeznań w postępowaniu dyscyplinarnym w związku z ich krytycznymi wypowiedziami medialnymi na temat legalności i sposobu funkcjonowania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa oraz przeprowadzanych zmian w wymiarze sprawiedliwości:

stanowczo protestuje wobec wykorzystywania sędziowskich postępowań dyscyplinarnych nie do ścigania rzeczywistych przewinień sędziowskich (co powinno być celem takich procedur) ale do tłumienia w ten sposób zasadnej krytyki oraz wywoływania „efektu mrożącego”, który ma powstrzymać innych sędziów przed dalszym kwestionowaniem legalności działań wymierzonych w ograniczanie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej;

2. w związku z przymusowym przeniesieniem w ostatnim czasie byłego rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka z dotychczasowego wydziału do wydziału pierwszoinstancyjnego:

wyraża pełną solidarność z osobą Pana Sędziego Waldemara Żurka, uważając okoliczności jego przeniesienia do nowego wydziału za bezprawne, niedostatecznie uzasadnione merytorycznie i wyraźnie wskazujące na represjonowanie go za dotychczasową niezłomną działalność na rzecz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej;

3. wobec fundamentalnego znaczenia Sądu Najwyższego dla całego polskiego wymiaru sprawiedliwości i ogółu społeczeństwa:

szczególnie krytycznie ocenia dotychczasowy sposób procedowania przez obecną Krajową Radę Sądownictwa przy wyborze kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, uznając jej działania za nazbyt pospieszne, nie dość staranne i transparentne, a przy tym wyraźnie prowadzące do preferowania kandydatów w oparciu o kryteria polityczne, a nie merytoryczne; w związku z tym faktem wzywa członków Krajowej Rady Sądownictwa do rozważenia rezygnacji z zajmowanych funkcji gdyż, pomijając dotychczasowe zastrzeżenia do konstytucyjności i legalności wyboru „sędziowskiej” części Rady, jej obecny tryb pracy skłania do oceny, że nie jest ona w stanie podołać odpowiedzialnemu zadaniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także w sądach powszechnych i administracyjnych;

4. zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z apelem o rozważenie możliwości powstrzymania się przez niego z powołaniem nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wyjaśnienia wszystkich istniejących wątpliwości prawnych co do konstytucyjności i legalności działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa a także przeprowadzanych zmian w Sądzie Najwyższym;

5. zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do przesłania niniejszej uchwały do Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, a także do opublikowania jej na stronie internetowej Sądu albowiem zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz  służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

Wynik głosowania:

obecnych 63, głosowało 58, w tym: 51 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się

Komunikaty

Media