UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO z dnia 10 września 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego wyraża podziękowania dla wszystkich obywateli, którzy wspólnie z sędziami, polskimi i zagranicznymi korporacjami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich stają w obronie Konstytucji RP, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.  

Ponadto  Zgromadzenie:

1. Solidaryzuje się z sędziami Sądu Najwyższego, okręgów krakowskiego,  warszawskiego, łódzkiego oraz innych  okręgów w zakresie ich dążeń do zapewniania prawidłowego, zgodnego z Konstytucją, niezależnego od władzy politycznej,  opartego na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w Unii Europejskiej,  funkcjonowania  systemu wymiaru sprawiedliwości. W ramach tych zasad konieczne jest zapewnienie, aby sądami kierowały osoby o  odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu, szanujące zasady współpracy z organami sądu i sędziami oraz prawo sędziów do wyrażania własnych poglądów i opinii, a także niezależne od władzy politycznej.

2. Sprzeciwia się zastraszaniu przez polityków (w tym przez osoby zasiadające w organie zwanym Krajową Radą Sądownictwa) sędziów orzekających i wykonujących sumiennie swoje obowiązki, insynuowaniu możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej za  rozstrzygnięcia, jakie w oparciu o przepisy prawa są przez sądy podejmowane.  

3. Wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom, próbom zastraszania i wywierania presji, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom, mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej.

4. Wyraża sprzeciw wobec postawy sędziów wchodzących w skład organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa, uznając to za niegodne pełnionego przez nich urzędu sędziego, zwłaszcza ze względu na  podejmowanie przez obecnie działający KRS działań nakierowanych na:  

- zastraszanie pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz represjonowanie - za rzekome zaangażowanie polityczne – sędziów, którzy publicznie występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz wydają orzeczenia zgodne z obowiązującym prawem, nie zawsze akceptowane przez polityków

5. Wyraża solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z działalnością orzeczniczą, utożsamiając się w tej kwestii z uchwałami podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce oraz przez organy i instytucje zagraniczne i międzynarodowe.

6. Wyraża sprzeciw wobec trwającego od prawie trzech lat ataku polityków, w tym przy wykorzystaniu mediów, sprowadzającego się do serii pomówień, insynuacji i stawiania nieprawdziwych zarzutów, godzących w sędziów, w tym sędziów Sądu Najwyższego, którzy,  zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem,  służąc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając swoje obowiązki  sumiennie i bezstronnie,  stoją na straży prawa i krytykują działania władzy politycznej prawo te łamiące.  

7. Wyraża sprzeciw wobec działań organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa odnośnie do nietransparentnego i nierzetelnego procedowania w kwestii wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doprowadzającego do tego, że rekomendowane są osoby powiązane z organami władzy wykonawczej, czy też karane dyscyplinarnie, a więc nie dające żadnej gwarancji obiektywizmu, niezależności i niezawisłości w orzekaniu.

 

 

Za uchwałą głosowało 40 sędziów, przeciw uchwale głosował  1 sędzia, a 2 sędziów wstrzymało się od głosu.