Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2018 roku

          Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wyraża swój sprzeciw wobec sposobu odwołania przez Ministra Sprawiedliwości prezesa i wiceprezesów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przed upływem ich kadencji. Przerywanie przez Ministra Sprawiedliwości kadencji prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nietransparentnych przesłanek, bez udziału organów samorządu sędziowskiego jest działaniem wpływającym negatywnie i destrukcyjnie na niezależność sądów, prowadzącym do sprzecznego z Konstytucją pełnego podporządkowania sądów władzy wykonawczej.                           Podkreślamy, iż decyzja o przerwaniu kadencji Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Wiceprezesów tego Sądu nie została w ogóle podana do wiadomości opinii publicznej. Zebranie przypomina, że Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie wypowiedział się w dotychczasowym orzecznictwie, iż w celu utrzymania zasady podziału i równowagi władz, niezbędne jest wyposażenie organów przedstawicielskich środowiska sędziowskiego w prawo udziału w procesie obsady stanowisk w sądach powszechnych. Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy krytycznie ocenia powoływanie nowych prezesów i wiceprezesów bez jakiegokolwiek współudziału samorządu sędziów. Obawiamy się, że podejmowane działania spowodują wprowadzenie na stałe do apolitycznego dotąd sądownictwa praktyki powyborczej – cyklicznej, w pełni pozamerytorycznej wymiany kadr – od której polskie sądy były dotychczas wolne.