Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w sprawie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym 

Parlament  zakończył prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Wbrew zapowiedziom większości parlamentarnej nie kończy ona kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, lecz daje władzy wykonawczej pełną kontrolę nad sądem konstytucyjnym, co stanowi oczywiste naruszenie zasady trójpodziału władzy zawartej w art.10 ust.1 Konstytucji RP i zagraża praworządności.

Przepisy uchwalonej ustawy, wbrew orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego i zaleceniom Komisji Weneckiej, nakazują Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego dopuszczenie do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku na miejsca wcześniej już prawidłowo obsadzone. Ustawa nie pozwala też na ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku.

Najbardziej kuriozalnym zapisem ustawy jest rozwiązanie naruszające zasadę podejmowania przez Trybunał rozstrzygnięć większością głosów . Uregulowanie to pozwala kilku sędziom Trybunału na zablokowanie możliwości wydania wyroku pomimo poparcia określonego rozstrzygnięcia przez większość sędziów Trybunału.

Wprowadzone zmiany dotyczące kolejności rozpoznawania spraw, zasad wyboru Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów naruszają niezależność sądu konstytucyjnego.

Uchwalona ustawa pozbawia Trybunał Konstytucyjny możliwości sprawowania skutecznej kontroli konstytucyjnej nad działaniami władzy ustawodawczej. Stanowi to systemowe zagrożenie dla praworządności a tym samym dla praw obywateli gwarantowanych przepisami Konstytucji RP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 126 ust.2  Konstytucji RP czuwa nad jej przestrzeganiem. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym łamie wiele zawartych w niej zasad i stanowi zagrożenie dla istnienia w Polsce demokracji i funkcjonowania państwa prawnego.

Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust.3 i 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i o odmowę podpisania ustawy, bądź też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawowany przez Prezydenta urząd czyni Go strażnikiem Konstytucji a ustawa uchwalona 7 lipca b.r. niweczy  podstawowe  wartości  będące podwalinami demokracji.

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”                      Stowarzyszenia Sędziów Themis                  

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych                                     Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych 

                              w Polsce                                                                                       Pro Familia

 

Komunikaty

Media