Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".
2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą: Polish Judges Assotiation "Iustitia".

§ 2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

§ 4.

Na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenie tworzy oddziały, które mogą posiadać osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą i oświatową.


Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia


§ 6.

Celami Stowarzyszenia są:
    1) urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego,
    2) umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet,
    3) reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego,
    4) dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich,
    5) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników, a szczególnie stowarzyszeniami sędziów,
    6) kształtowanie opinii publicznej,
    7) współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
    1) organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń sędziów,
    2) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich,
    3) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników,
    4) współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej i wykonawczej,
    5) popularyzowanie prawa i działalność oświatową,
    6) wydawanie periodycznego pisma informującego o celach Stowarzyszenia oraz prowadzenie strony internetowej,
    7) organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia,
    8) podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być sędzia sądu powszechnego, wojskowego, administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także sędzia w stanie spoczynku oraz asesor sądu administracyjnego.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba wymieniona w § 9, która złoży Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Stowarzyszenia deklarację pisemną o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich. Członkostwo nabywa się z datą złożenia deklaracji.

§ 11.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Delegatów.
2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz ma obowiązek poszanowania Statutu Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
    1) śmierci członka,
    2) odejścia członka ze służby sędziowskiej, z wyjątkiem przejścia w stan spoczynku,
    3) złożenia przez członka Zarządowi Oddziału pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
    2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Oddziału ze skutkiem od dnia śmierci członka, jego odejścia ze służby lub złożenia przez niego oświadczenia o wystąpieniu.

§ 14.

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
    1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
    2) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zebranie Członków Oddziału. Wniosek o jej podjęcie może złożyć Zarząd Oddziału, Komisarz Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia.
3. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd Oddziału doręcza zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Zebrania Delegatów w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały.
4. Od uchwały odmawiającej wykluczenia organowi, który składał wniosek o wykluczenie, służy odwołanie do Zebrania Delegatów w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały. Jeżeli wniosek składał Zarząd Stowarzyszenia, termin biegnie od daty doręczenia mu odpisu uchwały.
5. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia.
6. Jeżeli członek Stowarzyszenia odmawia uiszczania składek lub faktycznie ich nie uiszcza przez okres sześciu miesięcy, Zarząd Oddziału pisemnie wzywa go do wypełnienia tego obowiązku, a w przypadku dalszej odmowy lub nieudzielenia w terminie dwóch miesięcy odpowiedzi, skreśla go z listy członków. Ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. Członek skreślony z listy członków na podstawie ust. 6 może w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o skreśleniu zażądać podjęcia w jego sprawie uchwały przez Zebranie Członków Oddziału. Stosuje się wówczas odpowiednio ust. 2 – 5

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
    1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,
    2) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
    3) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów,
    4) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
    1) przestrzegać statutu Stowarzyszenia,
    2) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
    3) regularnie opłacać składki członkowskie.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 17.

1. Organami Stowarzyszenia są:
    1) Zebranie Delegatów,
    2) Zarząd,
    3) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.
5. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Prezesa Stowarzyszenia, na najbliższym Zebraniu Delegatów przeprowadza się wybory władz.
6. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej na najbliższym Zebraniu Delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające.
7. Jeżeli:
    1) liczba członków Zarządu spadnie w trakcie kadencji poniżej sześciu osób,
    2) wygasną mandaty wszystkich członków Komisji Rewizyjnej,
w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia tej sytuacji zwołuje się Zebranie Delegatów w celu dokonania wyboru władz.
8. W wypadkach określonych w ust. 5, 6 lub 7 nie stosuje się § 23 ust. 3. Jeżeli sytuacja taka zaistnieje w trakcie Zebrania Delegatów, wybory władz lub wybory uzupełniające przeprowadzane są na bieżącym zebraniu.
9. W wypadkach przewidzianych w ust. 5 i 7 kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulega odpowiednio skróceniu.

§ 18.

1. Zwyczajne Zebrania Delegatów są zwoływane co roku, przy czym Zebranie musi rozpocząć obrady nie wcześniej niż dziewięć i nie później niż trzynaście miesięcy od daty zakończenia obrad poprzedniego Zebrania.
2. Zebrania Delegatów zwołuje Zarząd, a w wypadku określonym w § 17 ust. 7 pkt 1 – Komisja Rewizyjna.
3. Podczas każdego zwyczajnego Zebrania Delegatów udziela się członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium zwykłą większością głosów za okres, w którym pełnili swe funkcje. W wypadku nieudzielenia w toku kadencji absolutorium prezesowi lub innym członkom Zarządu, stosuje się § 17 ust. 5 – 9.

§ 19.

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez:
    1) Komisję Rewizyjną,
    2) jedną czwartą liczby członków Stowarzyszenia,
    3) jedną czwartą liczby Oddziałów.

§ 20.

1. O terminie i miejscu Zebrania Delegatów Zarząd Stowarzyszenia powiadamia Zarządy Oddziałów pisemnie na sześć tygodni przed jego terminem, co jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich członków tych Oddziałów. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia nadto członków, którzy stosownie do § 9 ust. 2 złożyli deklaracje członkowskie Zarządowi Stowarzyszenia i zwołuje ich zebranie celem wyłonienia delegatów. Zarządy Oddziałów powiadamiają swych członków w ciągu dwóch tygodni w sposób przewidziany regulaminami Oddziałów.
2. Zawiadomienie musi zawierać projekt porządku obrad proponowany przez Zarząd. W wypadku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej, członków lub Oddziałów, projekt porządku obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku. Do zawiadomienia dołącza się pełny odpis uchwały, o której mowa w § 21 ust. 2.
3. W wypadku złożenia przed zwołaniem Zebrania Delegatów wniosku o zmianę Statutu Stowarzyszenia, mającego formę uchwały Zebrania Członków Oddziału lub podpisanego przez co najmniej 50 członków Stowarzyszenia, Zarząd ujmuje ten wniosek w projekcie porządku obrad, a w razie odmowy przesyła Oddziałom wniosek wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1 i swoim stanowiskiem. Ostateczną decyzję w przedmiocie wprowadzenia wniosku do porządku obrad podejmuje Zebranie Delegatów.

§ 21.

1. Wyboru delegatów dokonują przed każdym Zebraniem Delegatów Zebrania Oddziałów oraz zebranie zwołane w trybie § 20 ust. 1 dla członków niezrzeszonych w Oddziałach. Wybory przeprowadza się po zwołaniu Zebrania Delegatów, nie później niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.
2. Wyboru dokonuje się w proporcji: jeden delegat na każdą rozpoczętą określoną liczbę członków. Liczbę tę ustala organ zwołujący zebranie na podstawie aktualnego stanu osobowego Stowarzyszenia, w taki sposób, by liczba delegatów wybranych przy jej zastosowaniu była możliwie najbardziej zbliżona do 150. Oddział może wybrać także delegatów rezerwowych. O liczbie delegatów wybieranych przez Oddział decyduje stan członkowski Oddziału na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Zebrania Delegatów.
3. Delegatami są ponadto członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, którzy zachowują ten status również w wypadku wygaśnięcia ich mandatów w trakcie zebrania.
4. Listę delegatów wraz z odpisem protokołu zebrania, na którym ich wybrano, Zarządy Oddziałów doręczają organowi zwołującemu zebranie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Zebrania Delegatów.

§ 22.

Zebranie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim delegatów. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmian Statutu, gdzie wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania nad wyborem władz. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli którykolwiek z członków Zebrania tego zażąda.

§ 23.

1. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zebranie Delegatów.
3. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością dwóch trzecich głosów.
4. Zmiana Statutu nie może być umieszczona w porządku obrad, jeżeli nie była przewidziana w projekcie, o którym mowa w § 20 ust. 2 lub nie zaszły okoliczności przewidziane w § 20 ust. 3. Wybór władz umieszcza się w porządku obrad wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w § 17.

§ 24.

Do kompetencji Zebrania Delegatów w szczególności należy:
   1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
   2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   3) wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
   4) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium,
   5) podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału, ustaleniu jego siedziby i obszaru działania a także o rozwiązaniu Oddziału,
   6) rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
   7) uchwalanie zmian w Statucie,
   8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami i oddziałami Stowarzyszenia,
   9) ustalanie wysokości składki przekazywanej Zarządowi Stowarzyszenia,
   10) decydowanie o podjęciu określonej działalności gospodarczej,
   11) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,
   12) nadawanie godności członka honorowego,
   13) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 25.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z dziesięciu członków, wśród których są Prezes oraz Wiceprezes do spraw Organizacyjnych i Wiceprezes do spraw Finansowych.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd nadal działa; jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów liczba członków Zarządu spadnie poniżej sześciu, Zarząd nie może podejmować uchwał.
3. Zebranie Delegatów wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnym pozostałych dziewięciu członków Zarządu.
4. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera Wiceprezesów, o których mowa w ust. 1, a w razie potrzeby może wybrać także innych Wiceprezesów oraz określić funkcje innych członków Zarządu.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Stowarzyszenia, jego obowiązki pełni Wiceprezes ds. Organizacyjnych, a następnie kolejno: Wiceprezes ds. Finansowych lub dalsi Wiceprezesi bądź członkowie Zarządu poczynając od najstarszego stażem członkowskim.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wiceprezesa wymienionego w ust. 1 Zarząd wybiera, a w przypadku wygaśnięcia mandatu innego Wiceprezesa lub członka pełniącego określoną funkcję – może wybrać na wakujące miejsce innego członka Zarządu.   
7. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
    1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
    2) realizowanie uchwał Zebrania Delegatów,
    3) zwoływanie Zebrania Delegatów,
    4) uchwalanie regulaminu Zarządu,
    5) przygotowywanie porządku obrad Zebrania Delegatów oraz projektów uchwał,
    6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
    7) prowadzenie rejestru Oddziałów i członków Stowarzyszenia,
    8) sporządzanie sprawozdań finansowych.

§ 27.

1. Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes do spraw Organizacyjnych.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej sześciu jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa. Głosowanie może zostać przeprowadzone także przy pomocy technicznych środków łączności.

§ 28.

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Jeżeli wskutek złożenia oświadczenia woli powstaje po stronie Stowarzyszenia zobowiązanie majątkowe, jedną z osób je składających musi być Wiceprezes ds. Finansowych.
3. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes lub Wiceprezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali członkowie Zarządu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może upoważnić do tego także innego członka Stowarzyszenia.

§ 29.

1. Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
3. Do uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 27 ust. 2; uchwały zapadają przy udziale co najmniej dwóch jej członków.

§ 30.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    1) kontrola przestrzegania przez Zarząd i Oddziały prawa i Statutu,
    2) kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,
    3) składanie Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
    4) prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów uchwał.
2. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 31.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
    1) składki członkowskie,
    2) darowizny, dotacje i zapisy,
    3) wpływy z działalności statutowej, w tym gospodarczej,
    4) nabyte ruchomości i nieruchomości.

§ 32.

1. Składkę członkowską pobieraną na rzecz Zarządu Stowarzyszenia ustala Zebranie Delegatów.
2. Składkę członkowską na rzecz Oddziału ustala Zebranie Członków Oddziału.
3. Składki pobierają w całości Zarządy Oddziałów i przekazują ich część określoną w ust. 1 Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 33.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez Zebranie Delegatów.


Rozdział VI
Oddziały Stowarzyszenia

§ 34.

Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny i niesprzeczny z decyzjami jego władz.

§ 35.

1. Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia.

§ 36.

1. Oddział skupia członków Stowarzyszenia zamieszkałych lub orzekających na terenie jednego województwa. Można być członkiem tylko jednego Oddziału.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych członków, Zebranie Delegatów może utworzyć Oddział o innym obszarze działania, a także zmienić obszar działania istniejącego Oddziału.

§ 37.

1. Organami oddziału Stowarzyszenia są:
    1) Zebranie Członków Oddziału,
    2) Zarząd Oddziału,
    3) Komisarz Oddziału.
2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisarza trwa trzy lata.

§ 38.

1. Zebrania Członków Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy. Sposób zawiadamiania członków oddziału o Zebraniu reguluje regulamin Zarządu Oddziału.
2. Zarząd Oddziału zwołuje Zebranie Członków Oddziału także na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisarza Oddziału oraz pisemne żądanie jednej piątej członków Oddziału.
3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Zebrania Członków Oddziału mimo, że jest do tego zobowiązany, może je zwołać Zarząd Stowarzyszenia.
4. Do Zebrań Członków Oddziału stosuje się odpowiednio § 22.

§ 39.

Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy:
    1) uchwalanie programu działania Oddziału,
    2) wybór Prezesa i Wiceprezesów Oddziału oraz Komisarza,
    3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisarza,
    4) udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium,
    5) odwoływanie większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu Oddziału przed upływem ich kadencji,
    6) wybór delegatów na Zebranie Delegatów,
    7) podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
    8) ustalanie wysokości składki na rzecz Oddziału,
    9) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,
    10) decydowanie o podjęciu przez Oddział określonej działalności gospodarczej oraz o zatrudnieniu pracowników,
    11) podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej o rozwiązanie Oddziału.

§ 40.

1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i dwóch do czterech Wiceprezesów, w tym Wiceprezesa - Skarbnika.
2. Liczbę wiceprezesów ustala Zebranie Członków Oddziału przed każdymi wyborami Zarządu.
3. W wypadku, gdy skład Zarządu przestanie spełniać wymogi ust. 1, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje niezwłocznie Zebranie Członków Oddziału celem wyboru władz oddziału.
4. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu Wiceprezesa Oddziału, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Zebraniu Członków Oddziału. Zebranie może od ich przeprowadzenia odstąpić, jeśli skład Zarządu nadal odpowiada wymogom ust. 1.
5. Liczba Wiceprezesów Oddziału może zostać zwiększona w trakcie kadencji; stosuje się wówczas odpowiednio ust. 4.

§ 41.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
    1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
    2) realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału,
    3) zwoływanie Zebrań Członków Oddziału,
    4) przygotowywanie porządku obrad Zebrania Członków Oddziału oraz projektów uchwał,
    5) uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
    6) uchwalanie budżetu Oddziału,
    7) prowadzenie rejestru członków Oddziału,
    8) sporządzanie sprawozdań finansowych.

§ 42.

1. Oświadczenia w imieniu Oddziału składają jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.
2. Do ważności zaciąganych zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Wiceprezesa - Skarbnika.

§ 43.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Prezes Oddziału dokonuje podziału funkcji pomiędzy Wiceprezesów, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 44.

1. Komisarz jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisarza należy:
    1) kontrola przestrzegania przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia prawa i Statutu,
    2) kontrola wykonania budżetu Oddziału Stowarzyszenia,
    3) składanie Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności,
    4) prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz wnoszenia projektów uchwał.
3. Komisarz składa sprawozdania Zebraniu Członków Oddziału nie rzadziej, niż raz w roku.
4. W wypadku wygaśnięcia mandatu Komisarza Zarząd Oddziału zwołuje Zebranie Członków Oddziału celem wyboru Komisarza.

§ 45.

W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące Zebrania Członków Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisarza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zebrania Delegatów, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§ 46.

1. Oddział Stowarzyszenia może zostać rozwiązany uchwałą Zebrania Delegatów na wniosek Zebrania Członków Oddziału lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
2. Jeżeli liczba członków Oddziału przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dziesięć, Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziału. Jeżeli członkowie rozwiązanego Oddziału oświadczą, że chcą przystąpić do innego Oddziału, Zebranie Delegatów może zmienić obszar działania tego Oddziału stosownie do § 36 ust. 2.
3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Oddziału oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.


Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 47.

(skreślony)

§ 48.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Delegatów podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby delegatów. W razie braku wymaganej liczby delegatów Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Zebranie Delegatów, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania bez względu na ilość obecnych.
2. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 49.

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy - prawo o stowarzyszeniach.