Edukacja prawna młodzieży

Sprawozdanie z realizacji projektu „Edukacja prawna młodzieży" w roku szkolnym 2017/2018

Wrocław, 24 września 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Edukacja prawna młodzieży"

w roku szkolnym 2017/2018

 

Od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia (Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Projektów Edukacyjnych) i Oddziałem Dolnośląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadziło akcję „Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu”.   Była to IV edycja tego projektu.

Realizacja projektu mieści się w statutowych zadaniach Stowarzyszenia, do których należy w szczególności urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego, umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet, dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich, a także budowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów. 

Zajęcia odbyły się w 7 szkołach ponadpodstawowych wskazanych przez Urząd Miejski Wrocławia:- 

1. Gimnazjum nr 16, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław, styczeń 2018

2. Liceum Ogólnokształcące nr IV, ul. Świstackiego 12, 50-430 Wrocław, luty 2018 

3. Liceum Ogólnokształcące nr VI, ul. Hutnicza 45, 54-139 Wrocław, marzec 2018

4. Zespół Szkół nr 3, ul. Szkocka 64, 54-402 Wrocław, marzec 2018

5. Zespół Szkół nr 19,  XI LO, ul. Spółdzielcza 2a, 51-662 Wrocław, kwiecień 2018 

6. Liceum Ogólnokształcące nr XV, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, kwiecień 2018

7. Lotnicze Zakłady Naukowe, XVI LO ul., Kiełczowska 43,  51-315 Wrocław, maj/czerwiec 2018

8. Zespół Szkół Logistycznych, ul. Dawida 9, 50-527 Wrocław, maj 2018

9. Zespół Szkół nr 1, Technikum nr 1, ul. Słubicka 29, 53-615 Wrocław, czerwiec 2018 

Zajęcia w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu przy ul. Haukego-Bosaka 2, z przyczyn organizacyjnych, w porozumieniu ze Szkołą, zostały przeniesione na rok szkolny 2018/2019.

Ponadto program był realizowany w 3 szkołach ponadpodstawowych, które bezpośrednio zgłosiły się do Stowarzyszenia:

1. IX Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,

2. I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,

3. XII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu.

 W każdej ze szkół lekcje odbyły się z co najmniej 3 klasami, 4 – 5 razy w miesiącu.

Zajęcia prowadzili sędziowie Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych okręgu wrocławskiego (łącznie 16 sędziów), a także doradcy podatkowi lekcje z prawa podatkowego.

Wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracowały nieodpłatnie.

Program zajęć obejmował podstawową wiedzę o pozycji ustrojowej sędziów i sądów, a także o prawie cywilnym, prawie karnym, prawie rodzinnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z internetem. Podstawowy cykl składał się z 4 lekcji. Dodatkowo w liceach ogólnokształcących odbywały się lekcje z prawa podatkowego. 

Program został oparty na programie udostępnionym przez Oddział Śląski SSP IUSTITIA, a także poradniku prawnym dla młodzieży „Apteczka prawna – Lex bez łez” przygotowanym pod kierunkiem Oddziału Śląskiego SSP IUSTITIA. Aktualne informacje na temat tej publikacji na stronie https://www.facebook.com/apteczkaprawna.

Na lekcjach omawiano takie zagadnienia jak:

- korzystanie z zasobów internetu: pobieranie filmów, muzyki itp., odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich („piractwo”),

- udostępnianie danych własnych i osób trzecich, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszenie,

- zawieranie umów przez internet (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne),

- podstawowe zasady uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym,

- podstawowe zasady dziedziczenia,

- czynności prawne (w tym forma czynności prawnych i skutki jej niezachowania),

- podstawowe zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (w tym prawa konsumenta),

- odpowiedzialność za czyny niedozwolone,

- podstawowe zasady odpowiedzialności karnej (w tym wiek jako kryterium),

- wykroczenie a przestępstwo (różnice, zasady odpowiedzialności),

- wpływ odurzenia (alkoholem lub narkotykami) na odpowiedzialność karną,

- zagrożenia wynikające z przynależności do różnego rodzaju nieformalnych grup (np. kibice drużyn piłkarskich),

- reakcja na cudze przestępstwa (źle pojmowana lojalność, pomoc w ukrywaniu cudzych przestępstw, jako źródła odpowiedzialności karnej),

- dziecko - jego prawa i obowiązki w rodzinie czy władza rodzicielska jest władzą absolutną?),

- funkcjonowanie dziecka w rodzinie patologicznej (jak można pomóc sobie lub innemu dziecku z takiej rodziny?),

- dziecko jako małoletni rodzic (ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, alimenty, adopcja, rodzicielstwo zastępcze),

- odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (obowiązek szkolny, narkotyki, internet, przemoc, alkohol, czyn karalny).

Lekcje miały charakter otwarty. Ich przebieg zależał od koncepcji prowadzącego i zaangażowania uczniów. Prelegenci byli nastawieni na interakcję z młodzieżą. Ich celem było przekazywanie praktycznej wiedzy w interesujący, przystępny sposób, przy użyciu dużej ilości przykładów i odniesień do praktyki. Niejednokrotnie zdarzało się, iż uczniowie zostawali po lekcjach i kontynuowali dyskusję. 

Podobnie jak w poprzednich latach spotykaliśmy się z bardzo pozytywnym opiniami zarówno młodzieży, jak i nauczycieli.

Szkołom, w których prowadzone były lekcje, a które wcześniej nie zakupiły Apteczki Prawnej, przekazaliśmy nieodpłatnie po kilkadziesiąt (40-50) egzemplarzy ze środków własnych Oddziału we Wrocławiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz przekazanych nam nieodpłatnie przez Oddział Dolnośląski Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

W ubiegłym roku szkolnym trwała również współpraca sędziów Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu, pod kierunkiem Wiceprezesa tego Sądu, z Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, która obejmowała edukacyjne spotkania sędziów z uczniami. 

Ponadto w pierwszym półroczu, pod kierunkiem sędziego karnisty, który opracował ramowy scenariusz, została zorganizowana inscenizacja rozprawy karnej z udziałem uczniów IX LO, którzy wcielili się w role poszczególnych uczestników procesu. Zaangażowanych było kilkunastu uczniów, którzy bardzo kreatywnie i interesująco ww. scenariusz rozwinęli, świetnie się przygotowali, dzięki czemu inscenizacja wypadła niezwykle realistycznie i profesjonalnie. Dowiedzieli się ciekawych rzeczy o sądownictwie powszechnym i procedurze karnej. Dotyczyła ona przestępstwa stalkingu. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie była ona przedstawiana przybyło kilkudziesięciu uczniów wraz z nauczycielami. Jej pokaz powtórzony został w dniu 15 marca 2018 r. w ramach obchodów Dnia Edukacji Prawnej. Wówczas, we współpracy z kierownictwem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Oddział we Wrocławiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, zorganizował spotkanie z młodzieżą, które obejmowało, obok ww. inscenizacji rozprawy:

- debatę oksfordzką pt „Ta izba twierdzi, że w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie”, przygotowaną we współpracy z Kołem Naukowym "Klub Debat Oksfordzkich" Uniwersytetu Wrocławskiego; w debacie wzięły udział drużyny z IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i I Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu; 

- dyskusję z sędziami;

W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób z pięciu szkół wrocławskich:

- IX Liceum Ogólnokształcącego, 

- I Liceum Ogólnokształcącego, 

- XV Liceum Ogólnokształcącego, 

- Zespołu Szkół nr 3,

- Zespołu Szkół nr 6. 

Projekt „Edukacja prawna młodzieży” był realizowany również w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, to jest 23 maja 2018 r., kiedy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbył się "Konkurs wiedzy o wymiarze sprawiedliwości”, którego organizatorem był Oddział SSP „Iustitia” we Wrocławiu. Patronat nad konkursem objął Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W konkursie wzięło udział 44 uczniów z 7 wrocławskich szkół: LO nr I, LO nr IV, LO nr VII, LO nr IX, LO nr XIII, Zespół Szkół nr 3 oraz Zespół Szkół Logistycznych. W komisji konkursowej zasiadali: Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciej Skórniak, Prezes Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” we Wrocławiu Witold Firkowicz i członek Zarządu SSP „Iustitia” Tomasz Zawiślak.

Wnioski

Mając na uwadze zainteresowanie szkół, w tym przede wszystkim uczniów biorących udział w zajęciach, niewątpliwie istnieje potrzeba kontynuowania akcji edukacyjnej. Ze swojej strony, Oddział we Wrocławiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, deklaruje chęć i gotowość do dalszej współpracy.  Zespół edukacyjny realizujący projekt jest w stanie poprowadzić zajęcia w przyszłym roku szkolnym w rozmiarze nie mniejszym niż w bieżącym roku. 

Dziękując za ten dobry i owocny rok szkolny,

Z poważaniem,

SSR Urszula Wicińska

koordynator projektu 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Edukacja prawna młodzieży” w roku szkolnym 2016/2017

Wrocław, 21 lipca 2017 r.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Edukacja prawna młodzieży” 

w roku szkolnym 2016/2017

 

Od grudnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia (Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Projektów Edukacyjnych) i Oddziałem Dolnośląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadziło akcję „Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu”.   Była to IV edycja tego projektu.

Realizacja projektu mieści się w statutowych zadaniach Stowarzyszenia, do których należy w szczególności urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego, umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet, dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich, a także budowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów. 

Zajęcia odbyły się w 7 szkołach ponadpodstawowych wskazanych przez Urząd Miejski Wrocławia:- 

- Gimnazjum nr 6, al. Pracy 24, 53-232 Wrocław

- Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36, 54-218 Wrocław

- Gimnazjum nr 24, ul. Przybyszewskiego 59, 51-151 Wrocław

- XXX Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70, 54-438 Wrocław

- XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 14, ul. Brucknera 10, 51-410 Wrocław,  

- Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58, 53-645 Wrocław, 

- Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 23, ul. Dawida 9, 50-527 Wrocław,

Ponadto program był realizowany w 3 szkołach ponadpodstawowych, które bezpośrednio zgłosiły się do Stowarzyszenia:

1. Liceum Ogólnokształcące nr IX, ul. Piotra Skargi 31, 50-082 Wrocław

2. Gimnazjum nr 14, ul. Hugona Kołłątaja 1-6, 50-002 Wrocław

3. Gimnazjum nr 30 u. Jantarowa 5, Wrocław

 

 W każdej ze szkół lekcje odbyły się z co najmniej 3 klasami, 4 – 5 razy w miesiącu.

Zajęcia prowadzili sędziowie Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych okręgu wrocławskiego (łącznie 16 sędziów), a także doradcy podatkowi lekcje z prawa podatkowego w liceach ogólnokształcących.

Wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracowały nieodpłatnie.

Program zajęć obejmował podstawową wiedzę o pozycji ustrojowej sędziów i sądów, a także o prawie cywilnym, prawie karnym, prawie rodzinnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z internetem. Podstawowy cykl składał się z 4 lekcji. Dodatkowo w liceach ogólnokształcących odbywały się lekcje z prawa podatkowego. 

Program został oparty na programie udostępnionym przez Oddział Śląski SSP IUSTITIA, a także poradniku prawnym dla młodzieży „Apteczka prawna – Lex bez łez” przygotowanym pod kierunkiem Oddziału Śląskiego SSP IUSTITIA. Aktualne informacje na temat tej publikacji na stronie https://www.facebook.com/apteczkaprawna.

 

Na lekcjach omawiano takie zagadnienia jak:

- korzystanie z zasobów internetu: pobieranie filmów, muzyki itp., odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich („piractwo”),

- udostępnianie danych własnych i osób trzecich, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszenie,

- zawieranie umów przez internet (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne),

- podstawowe zasady uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym,

- podstawowe zasady dziedziczenia,

- czynności prawne (w tym forma czynności prawnych i skutki jej niezachowania),

- podstawowe zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (w tym prawa konsumenta),

- odpowiedzialność za czyny niedozwolone,

- podstawowe zasady odpowiedzialności karnej (w tym wiek jako kryterium),

- wykroczenie a przestępstwo (różnice, zasady odpowiedzialności),

- wpływ odurzenia (alkoholem lub narkotykami) na odpowiedzialność karną,

- zagrożenia wynikające z przynależności do różnego rodzaju nieformalnych grup (np. kibice drużyn piłkarskich),

- reakcja na cudze przestępstwa (źle pojmowana lojalność, pomoc w ukrywaniu cudzych przestępstw, jako źródła odpowiedzialności karnej),

- dziecko - jego prawa i obowiązki w rodzinie czy władza rodzicielska jest władzą absolutną?),

- funkcjonowanie dziecka w rodzinie patologicznej (jak można pomóc sobie lub innemu dziecku z takiej rodziny?),

- dziecko jako małoletni rodzic (ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, alimenty, adopcja, rodzicielstwo zastępcze),

- odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (obowiązek szkolny, narkotyki, internet, przemoc, alkohol, czyn karalny).

Lekcje miały charakter otwarty. Ich przebieg zależał od koncepcji prowadzącego i zaangażowania uczniów. Prelegenci byli nastawieni na interakcję z młodzieżą. Ich celem było przekazywanie praktycznej wiedzy w interesujący, przystępny sposób, przy użyciu dużej ilości przykładów i odniesień do praktyki. Niejednokrotnie zdarzało się, iż uczniowie zostawali po lekcjach i kontynuowali dyskusję. 

Podobnie jak w poprzednich latach spotykaliśmy się z bardzo pozytywnym opiniami zarówno młodzieży, jak i nauczycieli.

Szkołom, w których prowadzone były lekcje, a które wcześniej nie zakupiły Apteczki Prawnej, przekazaliśmy nieodpłatnie po kilkadziesiąt (40-50) egzemplarzy ze środków własnych Oddziału we Wrocławiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz przekazanych nam nieodpłatnie przez Oddział Dolnośląski Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

W ubiegłym roku szkolnym trwała również współpraca sędziów Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu, pod kierunkiem Wiceprezesa tego Sądu, z Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, która obejmowała edukacyjne spotkania sędziów z uczniami. 

Ponadto w pierwszym półroczu, pod kierunkiem sędziego karnisty, który opracował ramowy scenariusz, dotyczący przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, została zorganizowana inscenizacja rozprawy karnej z udziałem uczniów XIII LO, którzy wcielili się w role poszczególnych uczestników procesu. Zaangażowanych było ok. 18 uczniów, którzy bardzo kreatywnie i interesująco ww. scenariusz rozwinęli, świetnie się przygotowali, dzięki czemu inscenizacja wypadła niezwykle realistycznie i profesjonalnie. Dowiedzieli się ciekawych rzeczy o sądownictwie powszechnym i procedurze karnej. Dotyczyła ona przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie była ona przedstawiana w dniu 16 grudnia 2016 r. przybyło kilkudziesięciu uczniów wraz z nauczycielami. 

 

Druga inscenizacja została przygotowana pod kierunkiem tego samego sędziego oraz 8 uczniów XIII LO dotyczyła stalkingu oraz dotykała kwestii umieszczania, naruszających dobra osobiste, treści w przestrzeni internetowej. Zrealizowano ją i zarejestrowano w studiu radiowymi, a jej emisja odbyła się w Radio Wrocław w ramach audycji Katarzyny Górnej – Drzewosz w dniu 15 marca 2017 r., to jest Dniu Edukacji Prawnej, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Program ten obejmował również dyskusję z udziałem uczniów oraz sędziego na temat wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem procesu karnego, jego uczestników oraz pracy sędziów.

 

W obchody Dnia Edukacji Prawnej wpisała się również debata młodzieży pt. Czy sądy są potrzebne?, zorganizowana przez Stowarzyszenie, a objęta patronatem Pana Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, która odbyła się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dniu 15 marca 2017 r. W debacie udział wzięło udział ok 90 osób. Byli to uczniowie w szczególności z 7 szkół ponadgimnazjalnych: 

- Liceum Ogólnokształcącego nr XIII we Wrocławiu

- Liceum Ogólnokształcącego nr IX  we Wrocławiu

- Liceum Ogólnokształcącego nr XV we Wrocławiu

- Liceum Ogólnokształcącego nr II we Wrocławiu

- Technikum nr 1 we Wrocławiu

- Technikum nr 15 we Wrocławiu

- Liceum Ogólnokształcącego nr I 

 

Młodzież dyskutowała na następujące tematy:

1. Do czego społeczeństwu, również dzieciom i młodzieży, potrzebne są sądy?  Jakie one powinny być?

2. Świat bez sądów i sędziów – totalna fikcja, czy realna przyszłość?

3. Niezależne sądy? Niezawiśli sędziowie? Od kogo i od czego? - czyli o gwarancjach i granicach konstytucyjnych zasad. 

4. Czy wyrok zgodny z prawem jest zawsze sprawiedliwy? – czyli o zasadzie dura lex sed lex oraz o literze i duchu prawa.

5. Dlaczego Polacy nie maja zaufania do sądów i sędziów? Co zrobić, aby to zmienić?

6. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, czyli o stereotypach dotyczących stosunku Polaków do sądów i sprawiedliwości.

7. Czy Państwo, które nie prowadzi edukacji prawnej społeczeństwa, powinno powoływać się na zasadę „nieznajomość prawa szkodzi”?

8. Czy wszystkie spory muszą kończyć się w sądzie? – czyli o tym, dlaczego do naszych sądów trafia corocznie kilkanaście milionów spraw oraz o przeszkodach w rozwoju mediacji w Polsce. 

Dyskusję prowadzili oraz wzięli w niej udział sędziowie, członkowie Stowarzyszenia.

Trwała ona ok. 2 godziny, a najwięcej miejsca poświęcono kwestii zaufania społeczeństwa do sądów i sędziów, miejsca i znaczenia sądów w życiu społecznym, niezależności sędziów i niezawisłego sądownictwa. Dyskusja dotyczyła też pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w szczególności problemów w rozwoju mediacji w Polsce – w tej części gościnnie wzięła udział Koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Wnioski

Mając na uwadze zainteresowanie szkół, w tym przede wszystkim uczniów biorących udział w zajęciach, niewątpliwie istnieje potrzeba kontynuowania akcji edukacyjnej. Ze swojej strony, Oddział we Wrocławiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, deklaruje chęć i gotowość do dalszej współpracy.  Zespół edukacyjny realizujący projekt jest w stanie poprowadzić zajęcia w przyszłym roku szkolnym w rozmiarze nie mniejszym niż w bieżącym roku. 

 

Dziękując za ten dobry i owocny rok szkolny,

 

Z poważaniem,

SSR Urszula Wicińska

koordynator projektu 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu” w roku szkolnym 2015/2016

Od listopada 2015 r. do maja 2016 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia (Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Projektów Edukacyjnych) i Oddziałem Dolnośląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadziło akcję „Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu”. 

 

Była to trzecia edycja tego projektu.

 

Realizacja projektu mieści się w statutowych zadaniach Stowarzyszenia, do których należy m.in. urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego, umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet, dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich, a także budowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów. 

 

W dniu 24.10.2015 r. doszło do zawarcia porozumienia między Gminą Wrocław, a Oddziałem Śląskim SSP IUSTITIA w Katowicach i Oddziałem SSP IUSTITIA we Wrocławiu w którym strony zadeklarowały współpracę mającą na celu popularyzowanie wiedzy o prawie oraz wzmacnianie autorytetu sądów i sędziów wśród uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Wrocławia. Gmina Wrocław oświadczyła, iż jest organem prowadzącym 21 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które  zadeklarowały chęć prowadzenia edukacji prawnej uczniów w roku szkolnym 2015/2016, w szczególności w oparciu o scenariusze dostępne na stronie www.iustitia.pl/wroclaw. Scenariusze te zostały przygotowane na podstawie poradnika prawnego dla młodzieży „Apteczka prawna – Lex bez łez” przygotowanego pod kierunkiem Oddziału Śląskiego SSP IUSTITIA. Na stronie https://www.facebook.com/apteczkaprawna można znaleźć najwięcej aktualnych informacji na temat tej publikacji.

W październiku 2015 r. odbył się cykl szkoleń z podstaw prawa dla nauczycieli WOS zorganizowany przez Oddział SSP IUSTITIA we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia. Cykl obejmował 4 szkolenia, w czasie których prezentowano ww. scenariusze lekcji. Nauczyciele WOS z ww. szkół wzięli udział w tych szkoleniach. 

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław 21 szkół zakupiło ww. książki do swoich bibliotek. 

Szkołom, w których prowadzone były lekcje, a które nie zakupiły Apteczki Prawnej przekazaliśmy nieodpłatnie po ok. 50 egzemplarzy ze środków własnych oraz przekazanych nam nieodpłatnie przez Oddział Dolnośląski Krajowej Izby Doradców Podatkowych (w sumie kilkaset sztuk). 

 

Zajęcia odbyły się w 6 szkołach ponadpodstawowych wskazanych przez Urząd Miejski Wrocławia:

1. Zespół Szkół nr 11 - Gimnazjum Integracyjne nr 50, ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław

2. Liceum Ogólnokształcące nr VII, ul. Krucza 49,,53-410 Wrocław

3. Gimnazjum Nr 17, ul. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław

4. Gimnazjum nr 16, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław

5. Liceum Ogólnokształcące nr X, ul. Piesza 1,51-109 Wrocław

6. Liceum Ogólnokształcące nr I, ul. Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław

 

Ponadto program był realizowany 3 szkołach ponadpodstawowych wybranych przez Oddział SSP IUSTITIA we Wrocławiu:

1. Liceum Ogólnokształcące nr IX, ul. Piotra Skargi 31, 50-082 Wrocław

2. Liceum Ogólnokształcące nr XIII, ul. Józefa Haukego – Bosaka 33–37, 50-447 Wrocław

3. Gimnazjum nr 14, ul. Hugona Kołłątaja 1-6, 50-002 Wrocław

 

W każdej ze szkół lekcje odbyły się z co najmniej 3 klasami.

 

Zajęcia prowadzili członkowie Stowarzyszenia:

- SSA Janusz Kaspryszyn (SA we Wrocławiu)

- SSO Agata Regulska (SO we Wrocławiu)

- SSO Witold Firkowicz (SO we Wrocławiu)

- SSO Katarzyna Wręczycka (SO we Wrocławiu) 

- SSO Wojciech Łukowski (SO we Wrocławiu)

- SSR Małgorzata Iwaszuk (SR dla Wrocławia – Fabrycznej)

- SSR Agnieszka Golińska (SR dla Wrocławia – Fabrycznej)

- SSR Urszula Wicińska (SR w Środzie Śląskiej)

- SSR Paweł Pośpiech (SR w Wołowie)

- SSR Tomasz Paprocki (SR w Wołowie)

- SSR Tomasz Klimko (SR dla Wrocławia - Fabrycznej)

- SSR Anna Statkiewicz (SR dla Wrocławia - Śródmieścia)

- SSR Tomasz Zawiślak (SR dla Wrocławia – Śródmieścia) 

- SSR Joanna Grzanka – Michór (SR w Środzie Śląskiej).

 

Zajęcia prowadziło także 4 sędziów niezrzeszonych:

- SSO Krystyna Batra (SO we Wrocławia)

- SSR Sylwia Krajewska (SR dla Wrocławia - Śródmieścia)

- SSR Paweł Kwiatkowski (SR dla Wrocławia - Śródmieścia)

- SSR Barbara Chmielowska (SR dla Wrocławia – Fabrycznej).

 

Zajęcia z prawa podatkowego w liceach ogólnokształcących prowadzili doradcy podatkowi.

 

Wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracowały nieodpłatnie.

 

Program zajęć obejmował podstawową wiedzę o pozycji ustrojowej sędziów i sądów, a także o prawie cywilnym, prawie karnym, prawie rodzinnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z internetem. Podstawowy cykl składał się z 4 lekcji. Dodatkowo w liceach ogólnokształcących odbywały się lekcje z prawa podatkowego. Program został oparty na dokumencie udostępnionym przez Oddział Śląski SSP IUSTITIA.

   

Na lekcjach omawiano takie zagadnienia jak:

- korzystanie z zasobów internetu: pobieranie filmów, muzyki itp., odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich („piractwo”)

- udostępnianie danych własnych i osób trzecich, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszenie

- zawieranie umów przez internet (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne)

- podstawowe zasady uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym 

- podstawowe zasady dziedziczenia

- czynności prawne (w tym forma czynności prawnych i skutki jej niezachowania)

- podstawowe zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (w tym prawa konsumenta)

- odpowiedzialność za czyny niedozwolone

- podstawowe zasady odpowiedzialności karnej (w tym wiek jako kryterium)

- wykroczenie a przestępstwo (różnice, zasady odpowiedzialności)

- wpływ odurzenia (alkoholem lub narkotykami) na odpowiedzialność karną

- zagrożenia wynikające z przynależności do różnego rodzaju nieformalnych grup (np. kibice drużyn piłkarskich)

- reakcja na cudze przestępstwa (źle pojmowana lojalność, pomoc w ukrywaniu cudzych przestępstw, jako źródła odpowiedzialności karnej)

- dziecko - jego prawa i obowiązki w rodzinie czy władza rodzicielska jest władzą absolutną?)

- funkcjonowanie dziecka w rodzinie patologicznej (jak można pomóc sobie lub innemu dziecku z takiej rodziny?)

- dziecko jako małoletni rodzic (ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, alimenty, adopcja, rodzicielstwo zastępcze)

- odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (obowiązek szkolny, narkotyki, internet, przemoc, alkohol, czyn karalny)  

Lekcje miały charakter otwarty. Ich przebieg zależał od koncepcji prowadzącego i zaangażowania uczniów. Prelegenci byli nastawieni na interakcję z młodzieżą. Ich celem było przekazywanie praktycznej wiedzy w interesujący, przystępny sposób, przy użyciu dużej ilości przykładów i odniesień do praktyki. Niejednokrotnie zdarzało się, iż uczniowie zostawali po lekcjach i kontynuowali dyskusję. 

Podobnie jak w poprzednich latach spotykaliśmy się z bardzo pozytywnym opiniami zarówno młodzieży, jak i nauczycieli.

 

Bardzo istotną częścią projektu edukacyjnego były działania podejmowane przez sędziów Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu: Pawła Piwkowskiego, Magdalenę Bieganowska, Dominika Kamińskiego, pod kierunkiem Wiceprezesa tego Sądu Michała Rogowskiego, w ramach patronatu nad Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu. Obejmowały one wielokrotne spotkania sędziów z uczniami (przynajmniej dwa razy w miesiącu - w sumie z 11 klasami), z rodzicami, a także przygotowania do inscenizacji rozprawy sądowej (odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017). Planowane są dalsze lekcje z klasą medialno-prawną oraz konkurs wiedzy prawnej dla uczniów. 

 

W dniu 23.05.2016 r. w ramach obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się debata Debata w SO we Wrocławiu pt. „Czy sądy są potrzebne?” Organizatorami debaty byli SSP IUSTITIA oraz Prezes SO we Wrocławiu, przy wsparciu Pana Bartosza Kickiego z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

W debacie uczestniczyło ok. 80-90 uczniów wraz z opiekunami z 6 wrocławskich szkół średnich (LO nr I, LO nr II, LO nr IV, LO nr IX, LO nr XV, Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu), przedstawiciele środowiska sędziowskiego (Wiceprezes SO we Wrocławiu Marcin Sosiński; SSO Katarzyna Wręczycka), prokuratorskiego (Prokurator Okręgowy we Wrocławiu Bogdan Wrzesiński), adwokackiego (członek NRA adw. Andrzej Malicki), radcowskiego (Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu r.pr. Tomasz Scheffler). 

Debata trwała ok. 2 godziny. Najwięcej miejsca poświęcono kwestii zaufania społeczeństwa do sądów i sędziów. Uczniowie wskazywali na konieczność organizowania akcji informacyjnych skierowanych do społeczeństwa, w tym w szkołach, sądach (m.in. w formie udziału w rozprawach), konieczność zwiększenia udziału czynnika społecznego w funkcjonowaniu sądów, tak by społeczeństwo nie odbierało ich jako struktury obcej, zamkniętej, tajemniczej. Dyskusja dotyczyła też pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w szczególności problemów w rozwoju mediacji w Polsce. Bardzo wiele wypowiedzi dotyczyło sprawiedliwości, czym ona jest, czy można mówić o specyficznym podejściu Polaków do sprawiedliwości, a także co jest ważniejsze: litera, czy duch prawa.

Uzupełnieniem debaty była dyskusja z udziałem wyróżniających się uczniów oraz przedstawicieli SSP IUSTITIA w Radiu Wrocław prowadzona przez red. Katarzynę Górną - Drzewosz. Audycja pt. „Czym jest sprawiedliwość” została wyemitowana w dniu 25.05.2016 r. w ramach cyklu „Wymiana młodzieży”.

 

Rozpoczęły się prace nad inscenizacją rozprawy z udziałem uczniów LO nr XIII we Wrocławiu. Inscenizacja planowana jest jesienią 2016 r. 

 

Dodatkowo członkowie Oddziału SSP IUSTITIA we Wrocławiu poprowadzili lekcje z podstaw prawa w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu dla uczniów następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 47 przy ul. Januszowickiej 35-37 we Wrocławiu (jedna klasa; przekazaliśmy Szkole nieodpłatnie 30 sztuk Apteczki Prawnej),

- Gimnazjum nr 40 przy ul. Morelowskiego 43 we Wrocławiu (jedna klasa; przekazaliśmy Szkole  nieodpłatnie 30 sztuk Apteczki Prawnej),

- Gimnazjum nr 30 przy ul. Jantarowej 5 we Wrocławiu (dwie klasy; lekcja prowadzona przez dwóch sędziów dotycząca odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu naruszenia dóbr osobistych w internecie; przekazaliśmy Szkole nieodpłatnie 50 sztuk Apteczki Prawnej).

Edukacja prawna młodzieży 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuujemy naszą akcję "Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu" we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia (Departament Edukacji). Tym razem także przy udziale Oddziału Dolnośląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

 

Lista szkół biorących udział w obecnej edycji projektu:

1. Zespół Szkół nr 11 - Gimnazjum Integracyjne nr 50, ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław

Zajęcia odbyły się w dniach:

5.11.2015 r. - Prawo w internecie - SSR Tomasz Zawiślak

18.11.2015 r. - Prawo karne – SSR Paweł Pośpiech

24.11.2015 r. - Prawo cywilne – SSR Paweł Kwiatkowski

27.11.2015 r. - Prawo rodzinne – SSR Sylwia Krajewska

2. Liceum Ogólnokształcące nr 7, ul. Krucza 49,,53-410 Wrocław

Zajęcia odbyły się w dniach:

3.11.2015 r. - Prawo cywilne - SSR Urszula Wicińska

4.11.2015 r. - Prawo karne – SSO Agata Regulska

9.11.2015 r. - Prawo podatkowe – doradca podatkowy Sebastian Rudkowski

12.11.2015 r. - Prawo rodzinne – SSR Agnieszka Golińska

17.11.2015 r. - Prawo w internecie – SSR Tomasz Zawiślak

3. Gimnazjum Nr 17, ul. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław

Zajęcia odbyły się w dniach:

3.12.2015 r. - Prawo cywilne - SSO Katarzyna Wręczycka

15.12.2015 r. - Prawo karne – SSO Witold Firkowicz

18.12.2015 r. - Prawo w internecie – SSR Tomasz Zawiślak

zajęcia z prawa rodzinnego odbędą się w styczniu 2016 r. 

4. Gimnazjum nr 16, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław

Terminy zajęć: od 4 do 29.01.2016 r.

5. Liceum Ogólnokształcące nr 10, ul. Piesza 1,51-109 Wrocław

Terminy zajęć: od 4 do 29.01.2016 r.

6. Liceum Ogólnokształcące nr 1, ul. Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław

Terminy zajęć: od 15.02 do 11.03.2016 r.

7. Liceum Ogólnokształcące nr 9, ul. Piotra Skargi 31; 50-082 Wrocław

Terminy zajęć: od 1 do 30.04.2016 r.

8. LO nr 13, ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37, 50-447 Wrocław

Terminy zajęć: od 1 do 30.04.2016 r.

9. LO nr 5, ul. Grochowa 13, 53-523 Wrocław

Terminy zajęć: od 1 do 31.05.2016 r.

10. .... 

Sprawozdanie z realizacji projektu "Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu" w roku szkolnym 2014/2015

Od 10 października 2014 r. do 27 maja 2015 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia (Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Projektów Edukacyjnych), prowadziło  akcję „Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu”. 

Była to druga edycja tego projektu. Nawiązaniem do poprzedniej edycji była wizyta uczniów z Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu w Wojskowym Sądzie Garnizonowym we Wrocławiu w dniu 24 marca 2015 r. Gimnazjum to w ubiegłym roku uczestniczyło w projekcie, a obecnie należy do Sieci Szkół Patronackich Oddziału SSP "Iustitia" we Wrocławiu. Do Sądu przybyła grupa ok. 30 gimnazjalistów. Uczestniczyli oni w inscenizacji rozprawy przygotowanej przez Wiceprezesa WSG we Wrocławiu Michała Rogowskiego.

Zajęcia odbyły się w 8 szkołach ponadpodstawowych wskazanych przez Urząd Miejski:

 • Gimnazjum nr 12 - Zespół Szkół Nr 24 (ul. Pawła Eluarda 51-55),
 • Gimnazjum nr 24 (ul. Stanisława Przybyszewskiego 59),
 • Gimnazjum nr 13 (ul. Mikołaja Reja 3),
 • Gimnazjum nr 25 (ul. Orzechowa 62a),
 • Gimnazjum nr 9 (ul. Sarbinowska 10),
 • Lotnicze Zakłady Naukowe (ul. Kiełczowska 43),
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (ul. Stanisława Worcella 3),
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXX - Zespół Szkół Integracyjnych nr 6  (ul. Nowodworska 70-82).

Ponadto program był realizowany w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9. 

W każdej ze szkół zostały wytypowane 3 klasy.

Zajęcia prowadzili członkowie Stowarzyszenia:

 • SSA Janusz Kaspryszyn (SA we Wrocławiu),
 • SSO Agata Regulska (SO we Wrocławiu),
 • SSO Witold Firkowicz (SO we Wrocławiu),
 • SSO Katarzyna Wręczycka (SO we Wrocławiu), 
 • SSR Małgorzata Iwaszuk (SR dla Wrocławia – Fabrycznej),
 • SSR Justyna Szurgacz – Ślęzak (SR dla Wrocławia – Krzyków),
 • SSR Agnieszka Golińska (SR dla Wrocławia – Fabrycznej),
 • SSR Urszula Wicińska (SR w Środzie Śląskiej),
 • SSR Paweł Pośpiech (SR w Środzie Śląskiej, Zamiejscowy Wydział Karny w Wołowie),
 • SSR Tomasz Paprocki (SR w Środzie Śląskiej, Zamiejscowy Wydział Karny w Wołowie),
 • SSR Tomasz Klimko (SR dla Wrocławia-Fabrycznej),
 • SSR Anna Statkiewicz ( SR dla Wrocławia-Śródmieścia),
 • SSR Tomasz Zawiślak (SR dla Wrocławia-Śródmieścia). 

Zajęcia prowadziły także 2 osoby niezrzeszone:

 • SSR Sylwia Krajewska (SR dla Wrocławia - Śródmieścia).
 • SSR Paweł Kwiatkowski (SR dla Wrocławia - Śródmieścia).

Wszyscy sędziowie zaangażowani w akcję pracowali nieodpłatnie (wolontariat).

Realizacja projektu mieści się w statutowych zadaniach Stowarzyszenia, do których należy m.in. urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego, umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet, dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich, a także budowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów. 

Program zajęć obejmował podstawową wiedzę o pozycji ustrojowej sędziów i sądów, a także o prawie cywilnym, prawie karnym, prawie rodzinnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z internetem. Cykl składał się z 4 lekcji. Program został oparty na dokumencie udostępnionym przez Oddział Śląski SSP „Iustitia”.

   

Na lekcjach omawiano takie zagadnienia jak:

 • korzystanie z zasobów internetu: pobieranie filmów, muzyki itp., odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich („piractwo”)
 • udostępnianie danych własnych i osób trzecich, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszenie
 • zawieranie umów przez internet (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne)
 • podstawowe zasady uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym 
 • podstawowe zasady dziedziczenia
 • czynności prawne (w tym forma czynności prawnych i skutki jej niezachowania)
 • podstawowe zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (w tym prawa konsumenta)
 • odpowiedzialność za czyny niedozwolone
 • podstawowe zasady odpowiedzialności karnej (w tym wiek jako kryterium)
 • wykroczenie a przestępstwo (różnice, zasady odpowiedzialności)
 • wpływ odurzenia (alkoholem lub narkotykami) na odpowiedzialność karną
 • zagrożenia wynikające z przynależności do różnego rodzaju nieformalnych grup (np. kibice drużyn piłkarskich)
 • reakcja na cudze przestępstwa (źle pojmowana lojalność, pomoc w ukrywaniu cudzych przestępstw, jako źródła odpowiedzialności karnej)
 • dziecko - jego prawa i obowiązki w rodzinie czy władza rodzicielska jest władzą absolutną?)
 • funkcjonowanie dziecka w rodzinie patologicznej (jak można pomóc sobie lub innemu dziecku z takiej rodziny?)
 • dziecko jako małoletni rodzic (ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, alimenty, adopcja, rodzicielstwo zastępcze)
 • odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (obowiązek szkolny, narkotyki, internet, przemoc, alkohol, czyn karalny)  

Lekcje miały charakter otwarty. Ich przebieg zależał od koncepcji prowadzącego i zaangażowania uczniów. Prelegenci byli nastawieni na interakcję z młodzieżą. Zależało nam na przekazywaniu praktycznej wiedzy w interesujący, przystępny sposób. Stąd duża ilość przykładów i odniesień do praktyki. Niejednokrotnie zdarzało się, iż uczniowie zostawali po lekcjach i kontynuowali dyskusję. 

Tylko w jednej ze szkół uczniowie mieli wcześniej lekcje z podstaw prawa. Był to Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. W pozostałych szkołach uczniowie wykazywali się pewną  wiedzą w zakresie obrotu prawnego w internecie. Co do pozostałych dziedzin było znacznie gorzej. 

Podobnie jak w poprzednim roku spotykaliśmy się z bardzo pozytywnym opiniami zarówno młodzieży, jak i nauczycieli.

W pierwszych 4 szkołach uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali od nas nieodpłatnie książkę pt. "Apteczka prawna - Lex bez łez". W sumie rozdaliśmy ok. 300 egzemplarzy.

Dzieło to powstało z inicjatywy i pod kierunkiem Śląskiego Oddziału SSP „IUSTITIA”. Jest wynikiem współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Oddziałem Śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Polską Izbą Ubezpieczeń, zaprzyjaźnionymi sędziami oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. 

Dzięki tym osobom i instytucjom powstał unikalny poradnik prawny dla młodzieży, który jednak z powodzeniem może służyć także dorosłym. Został napisany przystępnym, często potocznym językiem. Jego forma i układ znacząco odbiegają od tradycyjnych podręczników prawniczych. Porusza zagadnienia z wielu dziedzin prawa, w tym szeroko pojętego prawa cywilnego, karnego, a nawet podatkowego. Wskazuje jak należy zachowywać się przed sądem i jakie jest znaczenie takich konstytucyjnych wartości jak niezawisłość sędziowska, czy niezależność sądownictwa. Wszystko to jednak w prosty sposób, przy użyciu wielu obrazowych przykładów. 

Na stronie https://www.facebook.com/apteczkaprawna można znaleźć najwięcej aktualnych informacji na temat Apteczki.

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w VIII Kongresie Prawa Oświatowego, który odbył się w dniach 4-5.12.2014 r. we Wrocławiu. W dniu 4.12.2014 r. SSR Tomasz Zawiślak wygłosił referat pt. „Edukacja prawna uczniów”.

W dniu 8.05.2015 r. w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1, w pięknej, zabytkowej sali, odbyła się inscenizacja rozprawy karnej przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej pod kierunkiem SSR Pawła Pośpiecha, który opracował ramowy scenariusz, dotyczący przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Do Sądu przybyło ok. 90 uczniów wraz z nauczycielami, wśród których była  Wicedyrektor Krzysztofa Głazowska. 

Uczniowie bardzo kreatywnie i interesująco ww. scenariusz rozwinęli, świetnie się przygotowali, dzięki czemu inscenizacja wypadła niezwykle realistycznie i profesjonalnie. Dowiedzieli się ciekawych rzeczy o sądownictwie powszechnym i procedurze karnej. Dodatkowo inscenizacja służyła przeciwdziałaniu uzależnieniom.   

Niewątpliwie istnieje potrzeba kontynuowania akcji edukacyjnej. Zespół edukacyjny liczy 15 osób. Przemyślenia wymaga formuła naboru szkół uczestniczących w projekcie. Zainteresowanie naszą akcją roście, o czym świadczy coraz większa liczba wniosków szkół, w tym  o włączenie do Sieci Szkół Patronackich. Potrzeby są olbrzymie.

Rozważamy poszerzenie ilości szkół objętych akcją edukacyjną do 10, przy jednoczesnym pozostawieniu pewnej puli, co do której Stowarzyszenie będzie prowadziło nabór we własnym zakresie. 

Wizyta w Gimnazjum nr 12 we Wrocławiu

W dniu 4 listopada 2014 r. odbyły się zajęcia w ramach projektu "Edukacja Prawna Młodzieży" w Gimnazjum nr 12 przy u. Eluarda 51-55 we Wrocławiu.

Było to inauguracyjne spotkanie w tej szkole. 

Czytaj więcej...

Tematem zajęć było "Prawo w internecie".

W zajęciach uczestniczyły klasy: 1 AS, 2 AS, 3A i 3B.

Wszyscy uczniowie tych klas obecni na lekcji otrzymali od nas w prezencie Apteczkę Prawna.

Czytaj więcej...

Poziom zaangażowania uczniów był różny.

Szczególnie miłym zaskoczeniem była postawa uczniów klasy pierwszej, którzy brali aktywny udział w lekcji i okazywali bardzo duże zainteresowanie jej tematem.

Ogólnie rzecz biorąc inauguracja była udana. Kolejne zajęcia odbędą się w tej szkole w dniach: 13.11.2014 r. (prawo cywilne), 21.11.2014 r.(prawo karne), 24.11.2014 r. (prawo rodzinne).  

Publikacja prasowa o naszej akcji edukacyjnej

W Gazecie Wyborczej z dnia 9 września 2014 r. (dodatek lokalny Wrocław) ukazał się artykuł red. Izabeli Żbikowskiej "Młodzież pyta sędziów" o naszej akcji edukacyjnej.

Miło przeczytać coś pozytywnego o sędziach :)

Polecamy! 

"Edukacja Prawna Młodzieży"

O naszej akcji edukacyjnej na VIII Kongresie Prawa Oświatowego

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w VIII Kongresie Prawa Oświatowego, który odbędzie się w dniach 4-5.12.2014 r. we Wrocławiu.

W dniu 4.12.2014 r. o godz. 10.10 SSR Tomasz Zawiślak wygłosi referat pt. "Edukacja prawna uczniów"

Wykład będzie poświęcony w szczególności Apteczce Prawnej, wydanej przez Oddział Ślaski i projektowi "Edukacja Prawna Młodzieży we Wrocławiu", który Oddział we Wrocławiu realizuje od 2013 r 

Więcej na temat Kongresu: http://ibo.edu.pl/kpo2014/default.asp

 

"Apteczka prawna" - czyli Lex bez łez

Ukazała się niezwykła książka "Apteczka prawna - Lex bez łez". Będzie ona nieodpłatnie przekazywana (w miarę możliwości, gdyż będziemy dysponować ok. 300 egzemplarzami) uczniom uczestniczącym w naszym projekcie "Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu" w roku szkolnym 2014/2015.

Dzieło to powstało z inicjatywy i pod kierunkiem Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, który od kilku lat realizuje pro bono Projekt Edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie Projekt ten prowadzą także inne Oddziały Stowarzyszenia: Warszawski, Wielkopolski i Wrocławski. 

Apteczka jest wynikiem współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Oddziałem Śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Polską Izbą Ubezpieczeń, zaprzyjaźnionymi sędziami oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach

Dzięki tym osobom i instytucjom powstała książka unikalna na polskim rynku. Jest to napisany bardzo przystępnym językiem, w atrakcyjnej, nowoczesnej formie poradnik prawny dla młodzieży, który jednak z powodzeniem może służyć także dorosłym. Jego układ znacząco odbiega od tradycyjnych podręczników prawniczych i został zainspirowany przez uczniów uczestniczących w Projekcie. Porusza on zagadnienia z wielu dziedzin prawa, w tym szeroko pojętego prawa cywilnego, karnego, a nawet podatkowego. Wskazuje jak należy zachowywać się przed sądem i jakie jest znaczenie takich konstytucyjnych wartości jak niezawisłość sędziowska, czy niezależność sądownictwa. Wszystko to jednak bez zadęcia, w prosty sposób, przy użyciu wielu obrazowych przykładów. 

Apteczka przede wszystkim uczy, ale też przestrzega przed wieloma zagrożeniami czyhającymi na młodych ludzi, a czasami nawet bawi. Ma służyć na co dzień, bo prawo wkrada się do każdej dziedziny naszego życia, szczególnie jednak ma być pierwszą pomocą, gdy pojawiają się kłopoty.

Książka ta w pewien sposób zapełnia lukę w programach nauczania dzieci i młodzieży w zakresie edukacji prawnej. Już pierwsze dni pokazały, jak wielka była potrzeba jej wydania. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w mediach społecznościowych. Otrzymujemy olbrzymią ilość zapytań o możliwość otrzymania, czy też zakupienia Apteczki.  

Z uwagi na ograniczenia finansowe obecny nakład wynosi 2000 egzemplarzy. Aktualnie nie można jej kupić. Apteczka będzie rozdawana za darmo młodzieży uczestniczącej w ww. Projekcie. Naszą ambicją jest jednak, aby trafiła do jak największej liczby uczniów. Czynimy intensywne starania, aby tak się stało. 

Na stronie https://www.facebook.com/apteczkaprawna można znaleźć najwięcej aktualnych informacji na temat Apteczki. 

 

***

 

Informacja o projekcie "Edukacja prawna młodzieży w roku szkolnym 2014/2015"

 

Zakończyła się już rekrutacja do kolejnej edycji naszej akcji edukacyjnej.

W dniu 8 lipca 2014 r. otrzymaliśmy informację od Urzędu Miejskiego Wrocławia (Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Projektów Edukacyjnych), iż realizacja projektu zajęć z zakresu prawa zainteresowanych jest 27 placówek (!).

Do udziału w projekcie Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych zakwalifikował 5 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne (decydowała kolejność zgłoszeń):

1. Gimnazjum nr 12 - Zespół Szkół Nr 24, ul. Pawła Eluarda 51-55, Wrocław

2. Gimnazjum nr 24, ul. Stanisława Przybyszewskiego 59, Wrocław

3. Gimnazjum nr 13, ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław

4. Gimnazjum nr 25, ul. Orzechowa 62a, Wrocław

5. Gimnazjum nr 9, ul. Sarbinowska 10, Wrocław

6. Lotnicze Zakłady Naukowe, ul. Kiełczowska 43, Wrocław

7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Stanisława Worcella 3, Wrocław

8. Liceum Ogólnokształcące nr XXX - Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Nowodworska 70-82, Wrocław

Dodatkowo na podstawie indywidualnego porozumienia z Oddziałem we Wrocławiu zajęcia odbędą się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 we Wrocławiu przy ul. Ks.J. Poniatowskiego 9. 

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 r. 

Terminy zajęć będą uzgadniane z poszczególnymi szkołami we wrześniu 2014 r., po ustaleniu planów lekcji.

Dzięki zaangażowaniu członków Zespołu Edukacyjnego udało nam się zwiększyć ilość placówek w stosunku do poprzedniego roku szkolnego - z 6 do 8. Jak widać z ilości zgłoszeń to i tak kropla w morzu potrzeb... 

Niestety, z uwagi na ograniczenia kadrowe (prelegenci są wolontariuszami, czynnymi zawodowo sędziami) nie jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęć we wszystkich szkłach, które się zgłosiły.  

Wszystkim placówkom zakwalifikowanym do udziału w nowej edycji naszej akcji serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję na owocna współpracę :) 

***

Odpowiedź Urzędu Miejskiego Wrocławia na sprawozdanie z realizacji projektu „Edukacja prawna młodzieży” w roku szkolnym 2013/2014

 

W dniu 23 czerwca 2014 r. Maria Bugajska - Dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia skierowała do członka Zarządu Oddziału we Wrocławiu SSR Tomasza Zawiślaka następujące pismo:

"Szanowny Panie

Bardzo dziękuję za przekazanie sprawozdania z realizacji projektu "Edukacja prawna młodzieży w roku szkolnym 2013/2014".

Edukacja prawna młodzieży prowadzona przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA" Oddział we Wrocławiu jest istotnym elementem procesu edukacyjnego.

Na Pana ręce chciałabym złożyć podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

(...)"

***

Wrocław, dnia 17 czerwca 2014 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Edukacja prawna młodzieży” w roku szkolnym 2013/2014

 

Od 15 października 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, prowadziło  akcję "Edukacja prawna młodzieży"

Zajęcia odbyły się w 6 wrocławskich szkołach ponadpodstawowych wskazanych przez Wydział Edukacji: Gimnazjum nr 19 przy ul. Dembowskiego 39, Gimnazjum nr 39 przy al Brucknera 12, Zespół Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58, Gimnazjum nr 17 przy ul. Ślężnej 2, Gimnazjum nr 34 przy ul. Zemskiej 16e, Gimnazjum nr 16 przy ul. Jemiołowej 57. 

Zajęcia prowadzili członkowie Stowarzyszenia: SSA Janusz Kaspryszyn (SA we Wrocławiu), SSO Tadeusz Szewioła (SO we Wrocławiu), SSO Agata Regulska (SO we Wrocławiu), SSO Katarzyna Wręczycka (SO we Wrocławiu), SSO Witold Firkowicz (SO we Wrocławiu), SSO Wojciech Łukowski (SO we Wrocławiu), SSR Agnieszka Golińska (SR dla Wrocławia – Fabrycznej), SSR Urszula Wicińska (SR w Środzie Śląskiej), SSR Paweł Pośpiech (SR w Środzie Śląskiej, Zamiejscowy Wydział Karny w Wołowie), SSR Tomasz Klimko (SR dla Wrocławia-Fabrycznej), SSR Tomasz Zawiślak (SR dla Wrocławia-Śródmieścia). Zajęcia prowadziły także 2 osoby niezrzeszone: SSR Krystyna Batra i SSR Sylwia Krajewska (SR dla Wrocławia - Śródmieścia).

Wszyscy sędziowie zaangażowani w akcję pracowali nieodpłatnie (wolontariat).

Współpraca ze szkołami układała się bardzo dobrze. Koordynatorzy wyznaczeni przez szkoły wykazywali się dużym zaangażowaniem.

Realizacja projektu mieści się w statutowych zadaniach Stowarzyszenia, do których należy m.in. urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego, umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet, dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich, a także budowanie pozytywnego wizerunku sędziów i sądów. 

Program zajęć obejmował podstawową wiedzę o pozycji ustrojowej sędziów i sądów, a także o prawie cywilnym, prawie karnym, prawie rodzinnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z internetem. Cykl składał się z 4 lekcji, przy czym w trzech pierwszych szkołach odbyły się trzy lekcje.

Program został oparty na dokumencie udostępnionym przez SSO Martę Szczocarz – Krysiak, członka Zarządu Oddziału Śląskiego. Oddział ten realizuje z powodzeniem podobną akcję na terenie Katowic od kilku lat. 

Na lekcjach omawiano takie zagadnienia jak:

 • korzystanie z zasobów internetu: pobieranie filmów, muzyki itp., odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich („piractwo”)
 • udostępnianie danych własnych i osób trzecich, dobra osobiste i odpowiedzialność za ich naruszenie
 • zawieranie umów przez internet (sklepy internetowe, serwisy aukcyjne)
 • podstawowe zasady uczestnictwa w obrocie cywilnoprawnym 
 • podstawowe zasady dziedziczenia
 • czynności prawne (w tym forma czynności prawnych i skutki jej niezachowania)
 • podstawowe zasady zawierania i wykonywania umów najczęściej występujących w obrocie prawnym oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (w tym prawa konsumenta)
 • odpowiedzialność za czyny niedozwolone
 • podstawowe zasady odpowiedzialności karnej (w tym wiek jako kryterium)
 • wykroczenie a przestępstwo (różnice, zasady odpowiedzialności)
 • wpływ odurzenia (alkoholem lub narkotykami) na odpowiedzialność karną
 • zagrożenia wynikające z przynależności do różnego rodzaju nieformalnych grup (np. kibice drużyn piłkarskich)
 • reakcja na cudze przestępstwa (źle pojmowana lojalność, pomoc w ukrywaniu cudzych przestępstw, jako źródła odpowiedzialności karnej)
 • dziecko - jego prawa i obowiązki w rodzinie (czy władza rodzicielska jest władzą absolutną?)
 • funkcjonowanie dziecka w rodzinie patologicznej (jak można pomóc sobie lub innemu dziecku z takiej rodziny?)
 • dziecko jako małoletni rodzic (ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, alimenty, adopcja, rodzicielstwo zastępcze)
 • odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (obowiązek szkolny, narkotyki, internet, przemoc, alkohol, czyn karalny)  

Lekcje miały charakter „otwarty”. Prelegenci byli nastawieni na dyskusję, interakcję z młodzieżą. Zależało nam na przekazywaniu praktycznej wiedzy w interesujący, przystępny sposób. Poziom zaangażowania uczniów w poszczególnych szkołach, a nawet klasach, był zróżnicowany. Niejednokrotnie zdarzało się, iż uczniowie zostawali po lekcjach i kontynuowali dyskusję. 

Padały trudne pytania, np. czy trzeba mieć znajomości żeby zostać sędzią, czy sędziowie biorą łapówki, ile zarabiają, do jakiego wieku można bez konsekwencji popełniać przestępstwa

Uczniowie wykazywali się stosunkowo dużą wiedzą w zakresie obrotu w internecie. Co do pozostałych dziedzin było znacznie gorzej. 

Dotychczasowe doświadczenia zachęcają do kontynuowania akcji w kolejnym roku szkolnym. Spotykamy się z bardzo pozytywnymi opiniami zarówno młodzieży, jak i nauczycieli. 

Niewątpliwie istnieje potrzeba prowadzenia edukacji prawnej młodzieży gimnazjalnej. Projekt Stowarzyszenia zapełnia lukę, jaka występuje w programie nauczania. Należy dodać, iż  poziom świadomości prawnej całego społeczeństwa jest bardzo niski.  

Zespół edukacyjny realizujący projekt liczy około 15 osób, co pozwala na obsadzenie zajęć w przyszłym roku szkolnym w rozmiarze nie mniejszym niż w bieżącym roku. Możliwe jest także rozszerzenie akcji na szkoły ponadgimnazjalne. Do Stowarzyszenia zgłosiło się już z zaproszeniem do współpracy jedno wrocławskie liceum ogólnokształcące.

***

Podsumowanie akcji oraz wręczenie dyplomów z podziękowaniami dla prelegentów odbyło się 30 maja 2014 r. w czasie uroczystego balu w Trzebnicy w ramach obchodów XV-lecia Oddziału

***

Koordynatorem projektu z ramienia Oddziału jest SSR Tomasz Zawiślak, członek Zarządu Oddziału.