Akcja protestacyjna pracowników administracyjnych sądów

Kilka organizacji związkowych podjęło decyzję o rozpoczęciu w dniu 18 czerwca 2015 r. pierwszego etapu akcji protestacyjnej mającej na celu zwrócenie uwagi rządu na stale pogarszającą się sytuację pracowników administracyjnych sadów.

Są to:

  • Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,
  • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu,
  • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego w Opolu,
  • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi

Związki zawodowe zaapelowało do wszystkich pracowników sądów, aby w dniu 18 czerwca 2015 r. wyrazili swoje niezadowolenie ze stale pogarszających się warunków pracy i płacy poprzez:

  • korzystanie z możliwości oddania krwi i tym samym wykorzystania przysługującego im z tego tytułu dnia wolnego,
  • stawienie się w miejscach pracy w czarnych ubraniach z umieszczoną na nich plakietką, informującą o podjęciu protestu,
  • umieszczenie w budynkach sądów informacji o Proteście Pracowników Sądownictwa,
  • wykonywanie bieżących czynności na stanowiskach pracy w sposób nad wyraz skrupulatny,
  • umieszczanie informacji o proteście na stronie internetowej sądów.

***

Zachęcamy sędziów do wsparcia, choćby symbolicznego, protestów i słusznych żądań pracowników administracyjnych sądów.

Przypominamy treść uchwały uchwały XX Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie podwyższenia płac urzędników sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych i pracowników obsługi:

"XX Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" apeluje do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne podjęcie prac nad podwyższeniem płac urzędników sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych i pracowników obsługi.

Popieramy zgodne stanowisko wielu organów, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, że utrzymujące się od dłuższego czasu na bardzo niskim poziomie ich wynagrodzenia nie odpowiadają godności sprawowania urzędu i stale zwiększającemu się zakresowi ich obowiązków.

Wymaga podkreślenia za Trybunałem Konstytucyjnym, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych.

Kontynuowanie obecnej polityki fiskalnej Państwa w stosunku do tej grupy zawodowej jest krzywdzące dla tych pracowników i ich rodzin. Jednocześnie stanowi przejaw destrukcji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, za co prawną odpowiedzialność ponoszą władze ustawodawcza i wykonawcza. Jest oczywiste, że praca pracowników sądowych jest jednym z podstawowych elementów pozwalających na zapewnienie faktycznej realizacji prawa do sądu, które przysługuje każdemu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Potwierdzeniem braku obojętności polityków odnośnie tego podstawowego prawa człowieka będzie niezwłoczna zmiana sytuacji, która jest przedmiotem niniejszej uchwały."

Zobacz podobne:
Odeszła sędzia w st. sp. Kazimiera Fiałkowska
...
Zaproszenie na Piłkarski Piknik
...
Koniec zapisów na konferencję o biegłych
Poniżej poprawiona wersja komunikatu: Komunikat W dniu 5 marca 2015 r. upłynął termi...
Zebranie wyborcze członków Oddziału, 8.05.2015 r.
Ogłoszenie W dniu 8 maja 2015 r., o godz. 15.00, w budynku Sadu Okręgowego we Wrocławi...
temida2.jpg