Uchwały Zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy z 7.02.2020 r.

Uchwała nr 1

Zgromadzenia ogólnego 

sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy

z 7 lutego 2020 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 190) przyjętej przez Sejm na posiedzeniu 20 grudnia 2019 r. i podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4 lutego 2020 r. 

 

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy negatywnie ocenia regulacje prawne wynikające z przyjętej przez Sejm na posiedzeniu 20 grudnia 2019 r. i podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4 lutego 2020 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 190). Zgromadzenie podziela krytyczne oceny wyrażone w Uwagach Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2019 r. do projektu tej ustawy, w stanowisku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 stycznia 2020 r. przesłanym do Senatu RP, a także w uzasadnieniu uchwały Senatu z 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 160). 

W opinii Zgromadzenia ustawa ta, mimo modyfikacji niektórych uregulowań pierwotnego projektu, nie spełnia wymogu zgodności z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej, jak również nie spełnia standardów wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, podważając funkcjonowanie polskich sądów w europejskiej przestrzeni prawnej i istotnie utrudniając polskim sędziom stosowanie prawa Unii Europejskiej. Jedynym celem, a zarazem spodziewanym skutkiem tych regulacji, jest: 

1) istotne ograniczenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co spowoduje pozbawienie obywateli prawa do rzetelnego procesu, 

2) rażące ograniczenie uprawnień organów samorządu sędziowskiego i marginalizacja ich znaczenia, 

3) naruszenie wolności słowa przez zakazanie sędziom wypowiadania się w sprawach dotyczących ustroju sądów i niezawisłości sędziów, także poprzez uniemożliwienie kolegiom sądów (ale także i samorządowi sędziowskiemu) zabierania głosu w sprawach dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, przy jednoczesnej zmianie składu kolegiów sądów apelacyjnych oraz okręgowych, 

4) dopełnienie kontroli Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym sędziów oraz drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych, w szczególności za działania orzecznicze, 

5) poddanie sędziów niczym nieusprawiedliwionej presji realnie rzutującej na sferę niezawisłości sędziowskiej poprzez nieostre skatalogowanie „działań politycznych” zagrożonych możliwością wszczynania postępowań dyscyplinarnych i usunięcia ze stanu sędziowskiego osób, których poglądy na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości nie odpowiadają rządzącej większości, 

6) „legalizacja” wątpliwej konstytucyjnie procedury nominacyjnej sędziów, która ma miejsce przy udziale nowoukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa. 

Skala i ranga zmian pozwala na jednoznaczny wniosek, że ustawa prowadzi do erozji konstytucyjnych zasad podziału i równoważenia się władz oraz niezawisłości sędziowskiej wyrażonych w art. 10 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz dalszego ograniczenia prawa obywateli do niezależnego sądu i do rozpoznania sprawy przez niezawisłego sędziego. 

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy apeluje do Ustawodawcy o refleksję, rzetelną ocenę zgodności wprowadzonych zmian z Konstytucją RP oraz prawem Unii Europejskiej i standardami wyznaczonymi przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego uchylenia powyższych przepisów.

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy apeluje także do Ustawodawcy o przeprowadzenie rzeczywistej reformy sądownictwa, przede wszystkim w zakresie procedur sądowych, mającej na celu szybkie i sprawne rozpoznawanie spraw oraz zgodnie z art. 45 Konstytucji RP, zapewnienie obywatelom prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego, przesłania jej odpisów Marszałkom Sejmu i Senatu, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, a także Prezesom Sądów Rejonowych w okręgu oraz upoważnia sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy do rozpowszechniania jej treści.

 

Uchwała nr 2

Zgromadzenia ogólnego 

sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy

z 7 lutego 2020 r. 

w sprawie wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17, 18 i 19 stycznia 2020 r. 

 

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 17, 18 i 19 stycznia 2020 r. mających na celu dyskredytowanie roli oraz oczernianie polskich sędziów w oczach opinii publicznej.

Zgromadzenie przypomina, że zgodnie z art. 10 Konstytucji RP sądy są obok władzy ustawodawczej i wykonawczej trzecią, równorzędną władzą, której należny jest szacunek, zwłaszcza od przedstawicieli pozostałych władz.

Zgromadzenie podkreśla, że niedopuszczalne jest w demokratycznym państwie prawnym antagonizowanie społeczeństwa, nastawianie jednych grup społecznych przeciwko innym oraz wprost odwoływanie się do języka mowy nienawiści. Nie licuje to z godnością oraz majestatem urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie domaga się zaprzestania dalszych nieuzasadnionych i niczym nieusprawiedliwionych insynuacji skierowanych przeciwko sędziom. Wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące „eliminacji”, bądź „oczyszczania naszego polskiego domu” w kontekście sędziów, nie znajdują precedensu w dotychczasowej historii III RP. W odczuciu społecznym mogą stanowić przyzwolenie, czy też zachętę, do stosowania aktów przemocy.

Zgromadzenie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego, przesłania jej odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, a także Prezesom Sądów Rejonowych w okręgu oraz upoważnia sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy do rozpowszechniania jej treści.

Zobacz podobne:
Zaproszenie na szkolenie, 18-19.11.2022 r.
...
Zebranie członków Oddziału SSP "Iustitia" we Wr...
Informujemy, że w dniu 16 marca 2022 r. (środa) o godz. 12.00 budynku Sądu Okręgowego ...
Zaproszenie na I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt...
I Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe pt. „Postępowanie dowodowe i realizacja pra...
Zebranie online członków Oddziału, 31.03.2021r.
Zarząd SSP "Iustitia" Oddział we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odwołane z uwagi n...