Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z dnia 25.04.2019 r.

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z dnia 25.04.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej odracza opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie prawidłowości procesu wyłaniania sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa. 

Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz KRS do tego czasu.

 

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z dnia 25.04.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wskazuje, że odmowa przyjęcia informacji rocznej o działalności sądów apelacji wrocławskiej w 2018 r. jest wyrazem braku akceptacji dla stałego pogarszania się warunków pracy tych sądów i wydłużania czasu trwania postępowań. Prowadzi to do realnego zagrożenia konstytucyjnego prawa obywateli do sądu (art. 45 Konstytucji RP).

Podejmowanie pozorowanych działań reformatorskich, sprowadzających się do zmian personalnych i ograniczania niezależności władzy sądowniczej, nie zapewni sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Sytuacji nie poprawia także siłowe wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, które zamiast ułatwiać pracę, bardziej ją utrudniają.

Zgromadzenie z dezaprobatą przyjmuje bezczynność pozostałych władz wobec problemów organizacyjnych i braków kadrowych w sądach. Dotyczy to w szczególności niezapewnienia godziwych wynagrodzeń pracownikom niebędącym sędziami. Skutkiem tego jest odpływ wykwalifikowanej, doświadczonej kadry pomocniczej, który na terenie apelacji wrocławskiej osiągnął już zatrważający poziom.

Biorąc pod uwagę opisane trudności, należy wyrazić uznanie sędziom, asystentom oraz pozostałym urzędnikom sądowym, którzy rzetelnie i z dużym zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wskazuje, że zwiększony wysiłek sędziów i pozostałych pracowników nie jest w stanie powstrzymać pogłębiającego się kryzysu w sądach bez niezwłocznego podjęcia przez władzę ustawodawczą oraz wykonawczą rzeczywistych, zgodnych ze standardami konstytucyjnymi działań naprawczych.

 

Uchwała nr 5

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z dnia 25.04.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej popiera uchwały nr II i III Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 15.04.2019 r., w których:

- krytycznie oceniono działania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego,

- wezwano sędziów orzekających w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, aby do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) statusu osób powołanych na urząd sędziów Izby Dyscyplinarnej i zgodności nowego trybu dyscyplinarnego ze standardami niezależności sądownictwa obowiązującymi w Unii Europejskiej powstrzymali się od orzekania, ewentualnie wystąpili z odpowiednimi pytaniami prejudycjalnymi do TSUE.

 

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z dnia 25.04.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z najwyższym zaniepokojeniem przyjmuje wyrok Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 22.03.2019 r., którym została ukarana dyscyplinarnie Sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alina Czubieniak.

Zgromadzenie ocenia ten wyrok, jako niedopuszczalną ingerencję w sferę orzeczniczą, chronioną przez niezawisłość sędziowską. To bardzo poważne zagrożenie dla fundamentów państwa prawa.

Zgromadzenie solidaryzuje się z Panią Sędzią Aliną Czubieniak.

 

Uchwała nr 7

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z dnia 25.04.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wyraża głębokie oburzenie słowami Premiera Mateusza Morawieckiego wypowiedzianymi w czasie ostatniej wizyty w USA. Nie licują one z godnością urzędu Prezesa Rady Ministrów RP. 

Przywoływanie nazistowskich kolaborantów w tzw. Państwie Vichy jako uzasadnienia „reformy” sądownictwa w Polsce jest niegodziwe. Nie ma żadnego podobieństwa pomiędzy polskimi sędziami a ludźmi odpowiedzialnymi za wywiezienie tysięcy francuskich Żydów do obozów zagłady. Takie bezprecedensowe zestawienie jest nie do pogodzenia z deklarowaną przez rząd walką o prawdę historyczną i godność naszego Narodu.

Po raz kolejny w wypowiedzi Premiera pojawiły się twierdzenia o korupcji wśród sędziów bez wskazania jakichkolwiek dowodów. Ponadto nigdy w badaniach ogólnopolskich, przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach, poparcie dla obecnych zmian w wymiarze sprawiedliwości nie przekroczyło 50%. Środowisko sędziowskie opowiada się za reformą służącą usprawnieniu działania sądów, a nie taką, która prowadzi do podporządkowania sądownictwa politykom. 

Podawanie podczas wizyt zagranicznych nieprawdziwych danych oraz wzbudzanie nieufności do polskich instytucji, będących fundamentem państwa prawa, jest działaniem szkodliwym.

Wskazana wypowiedź jest przejawem cynicznego i instrumentalnego traktowania władzy sądowniczej. Po niesławnej kampanii billboardowej, sfinansowanej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej, to kolejny krok na drodze do zwiększenia wpływu polityków na sądy.

Przypominanie trudnych rozliczeń Francuzów z bolesną historią w powiązaniu z twierdzeniem, iż „Unia Europejska wtrąca się, bo o Polsce nie ma pojęcia” należy ocenić jako co najmniej nieodpowiedzialne. Unia Europejska jest wspólnotą wartości, której celem jest urzeczywistnienie praw człowieka, będących także fundamentem polskiego ładu konstytucyjnego. Z tego punktu widzenia ukazywanie Unii jako bytu obcego, niezorientowanego, „wtrącającego się” w nie swoje sprawy, jest niedopuszczalne.

Wobec powyższego Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wzywa Premiera Mateusza Morawieckiego do niezwłocznego opublikowania sprostowania i przeproszenia polskich sędziów.

 

Uchwała nr 8

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z dnia 25.04.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej sprzeciwia się szykanowaniu prokuratorów (członków Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”) Krzysztofa Parchimowicza, Dariusza Korneluka i Katarzyny Gembalczyk, którzy potępili instrumentalne wszczęcie śledztwa w sprawie sędzi Agnieszki Pilarczyk z Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia, a także uznali za bezprawny komunikat na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, w którym pomówiono ją o popełnienie przestępstwa.

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko wymienionym prokuratorom narusza, pozostającą pod ochroną Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zasadę swobody wypowiedzi.

 

Uchwała nr 9

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej

z dnia 25.04.2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do opublikowania uchwał nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 z dnia 25.04.2019 r. na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 

Zobacz podobne:
Uchwały Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okr...
Uchwała nr 1 Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy z ...
Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z...
Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu podjęta 31 stycznia 2020 r. ...
Zaproszenie na debatę egzekucyjną
SSP "Iustitia" Oddział we Wrocławiu, we współpracy z Sądem Okręgowym we Wrocławiu, ...
Konferencja w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, 11.12.2019
...