Uchwały zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Uchwała nr 1

w sprawie informacji Prezesa o działalności Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu w roku 2017.

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu negatywnie opiniuje informację Prezesa o działalności tego sądu w 2017 r. Zebranie wskazuje, że bardzo dobry wynik tego Sądu osiągnięty w 2017 roku jest efektem wytężonej pracy dotychczasowego Kierownictwa Sądu, Przewodniczących Wydziałów, wszystkich sędziów tego Sądu oraz pracowników szczebli administracyjnych.

Zebranie nie może zaakceptować sytuacji, w której na stanowisko Prezesa zostaje powołana osoba bez żadnego doświadczenia w kierowaniu tak dużą jednostką i bez konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Dokonując w ten sposób wymiany Prezesa Sądu Apelacyjnego wyrażono nieuzasadnioną i niesprawiedliwą dezaprobatę dla pracy i zdolności właściwego kierowania sądem przez sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Zebranie ponownie dziękuje odwołanym osobom za postawę i wysiłki podjęte dla rzetelnego funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Zebranie apeluje do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o opublikowanie treści uchwały na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i przesłania jej do wiadomości Prezesom Sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych oraz przesłania uchwały Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa oraz Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

 

Uchwała nr 2. w sprawie Krajowej Rady Sadownictwa

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyraża uznanie dla dotychczasowej pracy i zaangażowania sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa w realizacji konstytucyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, jej obywateli oraz wymiaru sprawiedliwości.

Zebraniś uznaje, że członkowie wybrani do składu Krajowej Rady Sądownictwa spośród grona sędziów na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmianie niektórych innych ustaw w sposób sprzeczny z Konstytucją RP i do tego przy zastosowaniu całkowicie nietransparentnej procedury, będący w istocie politycznymi nominatami Ministra Sprawiedliwości, nie gwarantują wypełniania powyżej wskazanych obowiązków tego organu. Dlatego też sędziowie ci nie są i nie mogą być uznani za przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Zebranie apeluje do tych osób o złożenie rezygnacji z udziału w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz jednocześnie apeluje do wszystkich sędziów, aby kierowali się w swojej pracy orzeczniczej niezłomnością, niezawisłością wewnętrzną oraz prawem wynikającym z konstytucyjnych standardów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebranie apeluje do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o opublikowanie treści uchwały na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i przesłania jej do wiadomości Prezesom Sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych oraz przesłania uchwały Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa oraz Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

Zobacz podobne:
Pomóżmy dzieciom chorym na raka mniej czasu spędzać w sz...
Koleżanki, Koledzy, Sędziowie i Referendarze! Dziękujemy Wam za włączenie się w zbi...
Zbiórka na rzecz Schroniska Brata Alberta we Wrocławiu
Wesprzyj zbiórkę koleżeńską (sędziowską, referendarską) dla Schroniska Brata Alber...
Uchwały Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okr...
Uchwała nr 1 Zgromadzenia ogólnego  sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy z ...
Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z...
Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu podjęta 31 stycznia 2020 r. ...