Oświadczenie w sprawie wniosku do TK dotyczącego I Prezes SN

Wniosek posłów PiS zmierzający do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny prawidłowości wyboru Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf jest kolejną próbą podważania autorytetu sądów. Uważamy, że podjęcie tych działań ma charakter polityczny i służy wyłącznie kwestionowaniu porządku konstytucyjnego, którego istotnym elementem jest pozycja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Stanowisko 4 stowarzyszeń sędziowskich w sprawie założeń reformy sądownictwa

 

20 stycznia 2017 r. Minister Sprawiedliwości ogłosił założenia reformy sądownictwa.

Niektóre z tych zmian zmierzają do podporządkowania sądownictwa politykom ze szkodą dla obywateli. Wybór sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm może doprowadzić do ich uwikłania w politykę. Pierwszeństwo absolwentów podległej Ministrowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy obejmowaniu stanowiska asesora sądowego i przyznanie Prezydentowi możliwości wyboru osoby powoływanej na stanowisko sędziego spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez tak upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa zmierza wprost do przejęcia pełnej kontroli politycznej nad wprowadzaniem nowych osób do zawodu sędziego.

Czytaj więcej...

Stanowisko 4 stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ataków podważających autorytet RPO

W ostatnim czasie aktywni politycy partii rządzącej wielokrotnie dezawuowali osobę, sposób działania i samą instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. Działania te nasiliły się po opublikowaniu w dniu 30 października 2016 roku przez Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych rekomendacji będących wynikiem rozpatrzenia VII sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

W związku z tymi wypowiedziami stowarzyszenia sędziowskie przypominają, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela. W swojej działalności jest przy tym niezawisły i niezależny od innych organów władzy państwowej.

W tej sytuacji wypowiedzi polityków i osób powiązanych z ugrupowaniem rządzącym, w których w sposób nieuprawniony krytykuje się podejmowane w interesie ogółu obywateli działania Rzecznika Praw Obywatelskich budzą nasz stanowczy sprzeciw.

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”     Stowarzyszenia Sędziów Themis

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych                Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych  

                                            w Polsce                                             Pro Familia

Oświadczenie w sprawie odwołania sędziego z delegacji po wydaniu niekorzystnego wyroku dla Ministra Ziobry

oswiadczenieOświadczenie Stowarzyszenia

W opublikowanym dzisiaj, niepodpisanym imieniem i nazwiskiem autora, stanowisku, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o cofnięciu sędzi Justynie Koska-Janusz delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak podano, decyzja ta została podjęta przez Zbigniewa Ziobrę po tym, gdy „dotarła informacja, że to właśnie sędzia Justyna Koska-Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy”, a w Sądzie Okręgowym „powinni orzekać tylko sędziowie o wysokich umiejętnościach, sprawności i profesjonalizmie”. Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie wynika, że Pani sędzia ostatnie decyzje procesowe podjęła niemal 3 lata temu, m.in. zastosowała wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, połączonego z zatrzymaniem paszportu i dozór Policji, natomiast nie prowadziła procesu w tej sprawie.

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości traktujemy jako nieudolną próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od ujawnionego przez media faktu, że Pani sędzia prowadziła proces z udziałem Ministra Zbigniewa Ziobry, który ten proces przegrał. Ponadto za wysoce niestosowne uważamy ocenianie kompetencji sędziego przez Ministra Sprawiedliwości, który nie ma wystarczających kwalifikacji, aby pełnić urząd sędziego, a więc tym bardziej nie jest kompetentny oceniać profesjonalizm sędziego. Tego rodzaju działania Ministra Sprawiedliwości stanowią zagrożenie prawa obywateli do rzetelnego procesu i bez wątpienia stanowią próbę wywarcia presji na orzekających sędziów. Zapewniamy, że wszystkim sędziom poddanym tego rodzaju naciskom udzielimy wsparcia. Przytoczone stanowisko Ministerstwa powinno spotkać się ze stanowczą reakcją Prezesa Rady Ministrów.

 

Warszawa, 4 października 2016 r.                 Zarząd SSP „Iustitia”

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wpisu na profilu twitterowym oddziału warszawskiego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oświadcza, że treść wpisu umieszczonego w dniu 23 września 2016 r. na profilu twitterowym warszawskiego oddziału naszego Stowarzyszenia była wysoce niestosowna.

Niezwłoczne usunięcie wpisu oraz publiczne przeprosiny autora wpisują się w standard, jaki powinien obowiązywać przedstawicieli wszystkich władz uczestniczących w dyskusji publicznej. Zwracamy się do sędziów, aby, niezależnie od bezprecedensowej fali krytyki, która przetacza się przez media, nie ulegali presji i zachowali odpowiedni poziom wypowiedzi medialnych.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że nie jest prawdą, że usunięcie tweeta i przeproszenie za jego treść nastąpiło dopiero po interwencji mediów, gdyż czynności tych dokonano przed publikacjami medialnymi.