Zbigniew Ziobro powołał prezesów w 10 z 11 sądów apelacyjnych w Polsce

Od początku objęcia funkcji Ministra Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro korzystając z uprzednio obowiązujących procedur czy też z rozwiązań, jakie uzyskał na podstawie specustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych powołał prezesów w dziesięciu sądach apelacyjnych w Polsce. Dla przypomnienia, takich sądów jest raptem jedenaście. Poniżej prezesi sądów apelacyjnych z datami ich powołania (wytłuszczono prezesów wprowadzonych na stanowiska przez Zbigniewa Ziobro):

1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku -  prezes SSA Piotr Sławomir Niedzielak (powołany 20.03.2017r.)

2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - prezes SSA Jacek Grela (powołany 21.09.2017r., wcześniej wiceprezes od 1.04.2016)

3. Sąd Apelacyjny w Katowicach - prezes SSA Witold Mazur (powołany 10.11.2017r.)

4. Sąd Apelacyjny w Krakowie - prezes SSA Rafał Dzyr (powołany 1.07.2017r.)

5. Sąd Apelacyjny w Łodzi - prezes SSA Tomasz Szabelski (powołany 11.01.2017) 

6. Sąd Apelacyjny w Poznaniu - prezes SSA Andrzej Daczyński (powołany 04.05.2017)

7. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - prezes SSA Marek Klimczak (powołany 12.10.2016)

8. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - prezes SSA Beata Górska (powołana 11.01.2018)

9. Sąd Apelacyjny w Warszawie - prezes SSA Beata Waś (powołana 6.07.2016)

10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - prezes SSO Konrad Wytrykowski (powołany 19.12.2017)

i jedyny niepowołany przez Ministra Z. Ziobro:

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie - prezes SSA Krzysztof Szewczak (powołany 7.12.2014)

Uchwały sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie

UCHWAŁA     Nr 1

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje budzące zasadnicze zastrzeżenia natury konstytucyjnej przepisy ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa, o ustroju Sądów Powszechnych i Sądzie Najwyższym. Konstytucja RP jasno stanowi w art. 173, że „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz". Zmiany przywołanych ustaw naruszają tę regułę oraz podstawową zasadę ustrojową  wyrażoną w art. 10 Konstytucji, mówiącym o tym, że ustrój Polski opiera się na trójpodziale i równowadze władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Każda  z władz powinna zatem dysponować takimi instrumentami, które pozwalają jej powstrzymać i hamować działania pozostałych. Zasada check and balance jest

Czytaj więcej...

Sędziowie Toruńsko-Włocławskiego Oddziału Iustitii krytykują sposób odwołania Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku Jolanty Górskiej

Uchwała zebrania członków toruńsko - włocławskiego Oddziału SSP Iustitia podjęta na zebraniu we Włocławku w dniu 8 lutego 2018 roku

 

Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości w trakcie kadencji Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku Pani Sędzi Jolanty Górskiej.

Sprzeciwiamy się wydaniu tej decyzji w sposób arbitralny, bez przesłanek natury merytorycznej i bez podania uzasadnienia. Działanie takie godzi w zasadę trójpodziału władz określoną w art. 10 Konstytucji RP i zasadę niezależności sądów wskazaną w art. 173 Konstytucji RP. 

Czytaj więcej...

Czystki kadrowe w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawa

Na kilka dni przed końcem ustawowego terminu wynikającego z ustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - doszło do czystki kadrowej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. Minister Sprawiedliwości odwołał bowiem prezesa i wiceprezesów tego sądu, a na ich miejsce powołał swojego prezesa Maksymiliana Wesołowskiego, do niedawna delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dziękujemy odwołanym Prezesom Sądów, a nowo powołanym przypominamy, że podstawą prawną ich awansu są przepisy, które stoją w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejne czystki kadrowe, tym razem w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

12 lutego 2018r. do Sądu Rejonowego w Rzeszowie nadeszły maile z informacją o odwołaniu dotychczasowej Prezes tego Sądu: sędzi Bogumiły Majcher-Gniewek oraz dwóch Wiceprezesów: sędziów Jolanty Olszowy-Rozmus i Anny Ryczaj-Paśko. W wyniku tych odwołań Sąd Rejonowy w Rzeszowie pozostaje obecnie bez władz.

Stało się to w ostatnim dniu, w którym Minister Sprawiedliwości korzystając ze specjalnych uprawnień nadanych ustawą z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, mógł dowolnie odwoływać prezesów i wiceprezesów sądów w całej Polsce.

Przypominamy, że kilka dni temu, prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w okręgu którego znajduje się Sąd Rejonowy w Rzeszowie, został delegowany wcześniej do Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu Rafał Puchalski, który na czas pełnienia nowej funkcji został również delegowany z Sądu Rejonowego w Jarosławiu do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

prof. Adam Strzembosz honorowym członkiem Iustitii

Podczas sobotnich obrad XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie (10 lutego 2018r.) ogłoszono, iż honorowym członkiem Iustitii został prof. Adam Strzembosz. Prezes Stowarzyszenia Krystian Markiewicz podkreślił, że zarówno postawa profesora w trudnych czasach PRL, aktywne uczestnictwo w budowaniu nowego wymiaru sprawiedliwości w nowej wolnej Polsce oraz angażowanie się w obronę niezawisłości sędziowskiej i wolnych sądów w ostatnich latach sprawiają, że stał się on wielkim autorytetem prawniczym i moralnym dla sędziów.