Kolejne protesty przeciwko zmianom w u.s.p.

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680), od nazwiska projektodawcy zwanym Lex Biernacki. Prace te wzbudzają duże zainteresowanie i zaniepokojenie środowiska sędziowskiego. Szczególnie negatywnie oceniane są proponowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia roli sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach okręgowych, zmniejszenia roli kolegium sądu oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu wobec sędziów sądów rejonowych.

W tej kwestii Zarząd SSP „Iustitia” już kilkakrotnie podejmował uchwały krytyczne (uchwały z dnia 22.09.2014 r., z dnia 4.11.2014 r. i z dnia 10.11.2014 r.). Do trybu zgłaszania poprawek do ustawy negatywnie odniosła się także Krajowa Rada Sądownictwa (stanowisko KRS). Również organy samorządu sędziowskiego podejmują coraz liczniejsze uchwały krytyczne wobec rozwiązań projektu. Dotychczas uchwały takie zapadły na Zgromadzeniach Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Białymstoku oraz Sądów Okręgowych w Białymstoku, Szczecinie i w Płocku (treść podjętych uchwał).

Podobne uchwały krytyczne zostały podjęte przez Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku (uchwała z dnia 17.11.2014 r.) oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Puławach (uchwała z dnia 19.11.2014 r.).

W ostatnich dniach uchwały takie zostały podjęte przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie (uchwała z dnia 13.11.2014 r.) oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Biłgoraju (uchwała z dnia 4.12.2014 r.).

Poniżej przedstawiamy ich treść.

Czytaj więcej...

Apel do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian u.s.p.

W związku z trwającymi w Sejmie pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem nowelizacji u.s.p. (druk sejmowy nr 2680) Zarząd SSP "Iustitia" z satysfakcją przyjmuje fakt wycofania przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 26.11.2014 r. poparcia dla zmiany dotyczącej rozszerzenia uprawnień władczych podsekretarzy stanu wobec sędziów. Zmiana ta w sposób oczywisty budziła wątpliwości konstytucyjne, wyrażone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia z dnia 28 stycznia 2014 r. Spotkała się również z krytyczną oceną Iustitii (uchwała z dnia 10.11.2014 r.). Wobec powyższego wyrażamy nadzieję, że w toku dalszych prac legislacyjnych poprawka ta nie zyska akceptacji. 

Jednocześnie zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie celowości dalszego popierania dwóch innych kontrowersyjnych zmian u.s.p., dotyczących zmniejszenia reprezentacji sędziów sądów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów sądów rejonowych. Obie te poprawki zostały szeroko omówione w uchwałach Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 22.09.2014 r. i z dnia 4.11.2014 r., wobec czego nie ma potrzeby powtarzania szczegółowych argumentów w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie poprawek zgłaszanych do nowelizacji u.s.p.

W ostatnich dniach podczas posiedzeń Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, omawiany był projekt zmian prawa o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680)

Jej pierwotny projekt był opiniowany przez "Iustitię", niektóre oddziały wydały odrębną opinię. Co do powyższego projektu zapadły już uchwały z 22 września br. i z 4 listopada br., a przebieg prac był relacjonowany na naszej stronie.

W trakcie dwóch ostatnich posiedzeń doszło jednak do kuriozalnej sytuacji na tle zgłaszania do powyższej ustawy poprawek formalnie poselskich, jednak przedstawianych i popieranych przez podsekretarza stanu w MS. Przedstawiamy zatem uchwałę Zarządu w powyższej sprawie.

Warto podkreślić, że ten tryb wprowadzania poprawek do u.s.p. spotkał się z krytyczną oceną Krajowej Rady Sądownictwa (stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa).

Czytaj więcej...

Uchwała w sprawie planów likwidacji zwrotu kosztów przejazdu

Podczas prac legislacyjnych nad rządowym projektem zmian u.s.p. (druk nr 2680), na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej w dniu 21 października 2014 r., została wprowadzona poprawka zakładająca likwidację instytucji zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu w przypadku sędziów sądów rejonowych mieszkających poza siedzibą sądu, przy pozostawieniu tego uprawnienia sędziom sądów okręgowych i apelacyjnych.

W związku z tą sytuacją Zarząd SSP "Iustitia" przyjął uchwałę, którą prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Zgromadzenia sędziów nadal protestują przeciwko ograniczaniu uprawnień sędziów rejonowych

W sprawie forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kolejnych zmian u.s.p., które już są przedmiotem obrad sejmowej podkomisji (zobacz: "Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.") "Iustitia" już się wypowiadała. Wydane zostały w tym przedmiocie opinie, a ostatnio Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę, która jest na naszej stronie opublikowana, wraz z opisem okoliczności, w jakich kontrowersyjny projekt powstał.

Obecnie do zajmowania stanowisk w tej kwestii przystąpiły organy samorządu sędziowskiego. Jako pierwsze wypowiedziało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Białostockiego, a kilka dni później Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie. W dniu 13 października b.r. tej samej treści uchwałę przyjął organ samorządowy na szczeblu apelacyjnym - Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej.

Z kolei 27 października 2014 r. analogiczną uchwałę przyjęło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Płockiego. 

Uchwały, jakie te gremia podjęły, są identycznej treści, różnią się tylko nazwą podejmującego organu.

Poprzednio w tym zakresie wypowiedziało się już Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej (uchwała tutaj). Mamy nadzieję, że również inne zgromadzenia zajmą stanowiska w tej bulwersującej środowisko sprawie. Oto treść trzech uchwał.

Czytaj więcej...

"Iustitia" protestuje przeciwko kolejnym planom ograniczenia samorządności sędziowskiej

Jak wiedzą zainteresowani, do Sejmu trafił projekt kolejnej zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, mający za zadanie ograniczyć samorządność sędziowską. Zmiany takie, wprowadzane właściwie bez przerwy - od lat nie było momentu, aby jakaś zmiana u.s.p. nie była akurat w trakcie procesu legislacyjnego - mają przede wszystkim ograniczyć uprawnienia samorządowe sędziów sądów rejonowych przez odebranie im znacznej części reprezentacji w zgromadzeniach okręgów.

Projekt ustawy, która ruguje ze zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów jedną trzecią z zasiadających tam sędziów sądów rejonowych, opracował zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Uzyskaliśmy jego skład osobowy w drodze informacji publicznej.

Przewodniczącym zespołu był Podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk (del. sędzia SO w Gliwicach), jego zastępcą Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemar Szmidt (del. sędzia SA w Katowicach), a członkami prezesi Sądów Apelacyjnych w Łodzi - Michał Kłos, w Poznaniu - Krzysztof Józefowicz i w Szczecinie - Ryszard Iwankiewicz, a nadto naczelnicy Wydziału Prawa Konstytucyjnego w Departamencie Prawa Karnego Michał Gubała i Prawa o Ustroju Sądów w Departamencie Prawa Cywilnego Szymon Ruman (dwaj ostatni członkowie zespołu nie są i nigdy nie byli sędziami).

Czytaj więcej...