Kolejne uchwały w sprawie zmian u.s.p.

W związku z pracami ustawodawczymi nad projektem zmian u.s.p. (Lex Biernacki) w dalszym ciągu są podejmowane uchwały organów samorządu sędziowskiego krytyczne wobec niektórych rozwiązań tego projektu.

W ostatnim okresie zapadły w tym zakresie: uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 11 grudnia 2014 roku oraz uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 5 stycznia 2015 r.

Przypominamy, że krytyczne opinie wystosowały także liczne organy samorządu sędziowskiego: zgromadzenia sądów apelacyjnych, okręgowych i zebrania sędziów sądów rejonowych, które były już publikowane na naszej stronie.

Czytaj więcej...

Kolejne uchwały krytyczne wobec zmian u.s.p.

 

Pomimo niekorzystnego dla wymiaru sprawiedliwości przebiegu prac legislacyjnych nad nowelizacją u.s.p. (druk nr 2680) wciąż podejmowane są uchwały odnoszące się do tego niezwykle istotnego projektu.

W ostatnim czasie uchwały krytyczne wobec projektu podjęły: Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie (z dnia 1.12.2014 r.), Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (z dnia 4.12.2014 roku), Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Zamościu (z dnia 12.12.2014 roku), Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach (z dnia 15.12.2014 roku), Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (z dnia 19.12.2014 r.).

W dniu 19 grudnia 2014 roku zapadła kolejna krytyczna uchwała - Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Poniżej przedstawiamy treść uchwał. Sędziom zaangażowanym w podejmowanie wszystkich dotychczasowych uchwał serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej...

Kolejne protesty przeciwko zmianom w u.s.p.

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680), od nazwiska projektodawcy zwanym Lex Biernacki. Prace te wzbudzają duże zainteresowanie i zaniepokojenie środowiska sędziowskiego. Szczególnie negatywnie oceniane są proponowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia roli sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach okręgowych, zmniejszenia roli kolegium sądu oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu wobec sędziów sądów rejonowych.

W tej kwestii Zarząd SSP „Iustitia” już kilkakrotnie podejmował uchwały krytyczne (uchwały z dnia 22.09.2014 r., z dnia 4.11.2014 r. i z dnia 10.11.2014 r.). Do trybu zgłaszania poprawek do ustawy negatywnie odniosła się także Krajowa Rada Sądownictwa (stanowisko KRS). Również organy samorządu sędziowskiego podejmują coraz liczniejsze uchwały krytyczne wobec rozwiązań projektu. Dotychczas uchwały takie zapadły na Zgromadzeniach Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Białymstoku oraz Sądów Okręgowych w Białymstoku, Szczecinie i w Płocku (treść podjętych uchwał).

Podobne uchwały krytyczne zostały podjęte przez Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku (uchwała z dnia 17.11.2014 r.) oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Puławach (uchwała z dnia 19.11.2014 r.).

W ostatnich dniach uchwały takie zostały podjęte przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie (uchwała z dnia 13.11.2014 r.) oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Biłgoraju (uchwała z dnia 4.12.2014 r.).

Poniżej przedstawiamy ich treść.

Czytaj więcej...

Apel do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian u.s.p.

W związku z trwającymi w Sejmie pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem nowelizacji u.s.p. (druk sejmowy nr 2680) Zarząd SSP "Iustitia" z satysfakcją przyjmuje fakt wycofania przez Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 26.11.2014 r. poparcia dla zmiany dotyczącej rozszerzenia uprawnień władczych podsekretarzy stanu wobec sędziów. Zmiana ta w sposób oczywisty budziła wątpliwości konstytucyjne, wyrażone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia z dnia 28 stycznia 2014 r. Spotkała się również z krytyczną oceną Iustitii (uchwała z dnia 10.11.2014 r.). Wobec powyższego wyrażamy nadzieję, że w toku dalszych prac legislacyjnych poprawka ta nie zyska akceptacji. 

Jednocześnie zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie celowości dalszego popierania dwóch innych kontrowersyjnych zmian u.s.p., dotyczących zmniejszenia reprezentacji sędziów sądów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów sądów rejonowych. Obie te poprawki zostały szeroko omówione w uchwałach Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 22.09.2014 r. i z dnia 4.11.2014 r., wobec czego nie ma potrzeby powtarzania szczegółowych argumentów w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie poprawek zgłaszanych do nowelizacji u.s.p.

W ostatnich dniach podczas posiedzeń Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, omawiany był projekt zmian prawa o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680)

Jej pierwotny projekt był opiniowany przez "Iustitię", niektóre oddziały wydały odrębną opinię. Co do powyższego projektu zapadły już uchwały z 22 września br. i z 4 listopada br., a przebieg prac był relacjonowany na naszej stronie.

W trakcie dwóch ostatnich posiedzeń doszło jednak do kuriozalnej sytuacji na tle zgłaszania do powyższej ustawy poprawek formalnie poselskich, jednak przedstawianych i popieranych przez podsekretarza stanu w MS. Przedstawiamy zatem uchwałę Zarządu w powyższej sprawie.

Warto podkreślić, że ten tryb wprowadzania poprawek do u.s.p. spotkał się z krytyczną oceną Krajowej Rady Sądownictwa (stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa).

Czytaj więcej...

Uchwała w sprawie planów likwidacji zwrotu kosztów przejazdu

Podczas prac legislacyjnych nad rządowym projektem zmian u.s.p. (druk nr 2680), na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej w dniu 21 października 2014 r., została wprowadzona poprawka zakładająca likwidację instytucji zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu w przypadku sędziów sądów rejonowych mieszkających poza siedzibą sądu, przy pozostawieniu tego uprawnienia sędziom sądów okręgowych i apelacyjnych.

W związku z tą sytuacją Zarząd SSP "Iustitia" przyjął uchwałę, którą prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...