Wniosek do KRS w sprawie dodatkowego zatrudnienia sędziów

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcie stanowiska w przedmiocie interpretacji treści art. 86 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Cytowany przepis, jak wiadomo, stanowi, że o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w § 1 (tj. zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach), a także o podjęciu innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, sędzia sądu apelacyjnego oraz sędzia sądu okręgowego zawiadamia prezesa właściwego sądu, a prezesi tych sądów – Ministra Sprawiedliwości. Sędzia sądu rejonowego kieruje zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do prezesa właściwego sądu okręgowego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie projektu zmiany zasad wynagradzania sędziów

Ministerstwo Finansów po raz kolejny podejmuje próbę pozbawienia polskich sędziów obiektywnych, zgodnych z art. 178 Konstytucji RP zasad wynagradzania, określonych obecnie w ustawie - prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Po zmianie zasad wynagradzania dokonanej w marcu 2009 r., która przywracała ustanowioną jeszcze w 1989 r. zasadę, że wynagrodzenie sędziego opiera się na obiektywnym kryterium, jakim jest średnie wynagrodzenie w kraju (rośnie wraz z nim w takim samym stopniu, jak wszystkie wynagrodzenia w Polsce i nie może być przedmiotem doraźnych manipulacji), po raz pierwszy próbę odebrania sędziom tych zasad podjęto już w 2011 r. Pisaliśmy o owych planach ministerstwa na naszej stronie internetowej (ZOBACZ). Wówczas władze polityczne odstąpiły od zmiany zasad wynagradzania sędziów, ale dokonały "przynajmniej" jednorazowego odebrania sędziom corocznej, określonej ustawą waloryzacji - za rok 2012.

Obecnie Ministerstwo Finansów opracowało kolejny projekt, idący jeszcze dalej, niż ten sprzed trzech lat. Ma on zapewnić stały, nieunikniony, coroczny spadek wynagrodzeń sędziów w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Projekt ten ma być przedmiotem dalszych prac w Radzie Ministrów.

Oto uchwała Zarządu "Iustitii" z dnia 17 czerwca br. podjęta w związku z tym projektem. 

Czytaj więcej...

Uchwały XIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów "Iustitii"

Zamieszczamy poniżej trzy najważniejsze (merytoryczne) uchwały XIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", podjęte w dniach 10 i 11 maja 2014 r. w Kielcach.

Uchwały te to kolejno (według chronologii ich przyjęcia): uchwała o przystąpieniu do fundacji tworzącej Domy Sędziego Seniora, uchwała programowa i uchwała o praktykach nadzorczych adresowana do Krajowej Rady Sądownictwa. Dwie pierwsze przyjęte zostały na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, trzecia - na wniosek Oddziału w Warszawie. Pomijamy dwie uchwały dotyczące sprawozdania finansowego i wyniku finansowego, które nie mają charakteru związanego z działalnością merytoryczną "Iustitii".

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Apelacji Warszawskiej

Przedstawiamy uchwałę Zgromadzenia Przedstawicieli Apelacji Warszawskiej przyjętą w dniu 14 kwietnia 2014 r. Uchwała dotyczy ostatnich projektów zmian u.s.p.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec niektórych z planowanych zmian legislacyjnych objętych datowanym na dzień 17 stycznia 2014 r. projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i apeluje do Ministra Sprawiedliwości o ich zaniechanie. Zmiany te, w ocenie Zgromadzenia, mają na celu wzmocnienie i tak już zbyt mocnej pozycji Ministra Sprawiedliwości względem sądów i sędziów, a tym samym nie tylko mają charakter sprzeczny z Konstytucyjnie gwarantowaną zasadą równości i odrębności władz ale również ingerują w sposób nieuzasadniony i szkodliwy w wewnętrzny ustrój sądownictwa.

Czytaj więcej...

Uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów

W dniu 26 lutego 2014 r. na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów, poza dokonaniem wyboru siedmiu członków Krajowej Rady Sądownictwa, przyjęto siedem uchwał. Cztery pierwsze uchwały opracowane zostały przez Zarząd "Iustitii" i zgłoszone przez jej reprezentantów.

Uchwały zaproponowane przez "Iustitię" dotyczą powołania Komisji Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości, sytuacji w samorządzie sędziowskim, odebrania sędziom posiadanych uprawnień do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku oraz ordynacji wyborczej do Krajowej Rady Sądownictwa.

Przedstawiamy wszystkie podjęte uchwały.

Czytaj więcej...

MEDEL ostrzega: proponowane zmiany u.s.p. godzą w niezawisłość

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów MEDEL na ostatnim posiedzeniu Rady Administracyjnej przyjęło stanowisko na temat przygotowanego przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości projektu zmian prawa o ustroju sądów powszechnych. Projekt ten po raz kolejny zmierza do rozszerzenia uprawnień Ministra Sprawiedliwości - tym razem ma mu nadać prawo do żądania (poprzez prezesa właściwego sądu apelacyjnego) informacji o każdej toczącej się w sądzie sprawie, jak również akt tej sprawy.

Oto stanowisko MEDEL.

Czytaj więcej...