Sędziowie w sprawie wynagrodzeń pracowników

Nie ustają kontrowersje odnośnie wynagrodzeń pracowników sądów. Co prawda Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało waloryzację wynagrodzeń pracowników w roku 2016, jednakże te propozycje są uznawane za niewystarczające. W dniu 24 września 2015 r. odbyła się w Warszawie akcja protestacyjna pracowników sądownictwa.

Sędziowie w dalszym ciągu popierają słuszne postulaty płacowe pracowników sądów. Uchwałę w tym zakresie podjął Zarząd „Iustitii”:  Treść uchwały

Docierają również do nas kolejne uchwały podejmowane przez organy samorządu sędziowskiego. Tym razem przedstawiamy poniżej uchwały: Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Siedleckiego oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów w sprawie skargi konstytucyjnej na nowelizację u.s.p.

W związku z wyznaczonym na dzień 1 października 2015 r. terminem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny prezydenckiej skargi na ustawę nowelizującą prawo o ustroju sądów powszechnych (Lex Biernacki) przypominamy, że na dorocznym zjeździe w Gdańsku Europejskie Stowarzyszenie Sędziów podjęło w dniu 16 maja 2015 r. uchwałę kategorycznie sprzeciwiającą się udostępnianiu komukolwiek - w tym Ministrowi Sprawiedliwości - w jakiejkolwiek (czy to tradycyjnej czy elektronicznej) formie informacji znajdujących się w aktach spraw sądowych bez zgody sądu.

Poniżej przedstawiamy tekst uchwały w oryginale oraz w tłumaczeniu na język polski.

Czytaj więcej...

Cztery pierwsze uchwały Porozumienia SZiSP

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych na swoim inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r. przyjęło już cztery pierwsze stanowiska.

Pierwsza uchwała, zainicjowana jednocześnie przez kilka wchodzących w skład Porozumienia organizacji, dotyczyła trwającej obecnie procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Druga, której projekt wyszedł z "Iustitii", odnosiła się do przebiegu procesów legislacyjnych, a sporządzona została również po wstępnym uzgodnieniu tematyki z innymi uczestnikami Porozumienia. Trzecia z uchwał została zaproponowana przez Naczelną Radę Adwokacką, a dotyczyła senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, obejmującego przepisy dotyczące tzw. podsłuchów telefonicznych i kontroli korespondencji. Czwarta, zaproponowana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i poparta przez Krajową Radę Kuratorów, dotyczyła ich problematyki - popełnionego w czasie prac legislacyjnych błędu w ustawie, który spowodował niejasność co do istnienia sekretariatów zespołów kuratorskich.

Przyjęcie wszystkich stanowisk nastąpiło jednomyślnie, zgodnie z zasadami funkcjonowania Porozumienia. Jedynie co do trzeciego ze stanowisk (dotyczącego zmiany ustawy o Policji), przedstawiciel Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP złożył zastrzeżenie, że Związek stanowisku się nie sprzeciwia, ale wstrzymuje się od głosu. Przyczyną był fakt, że najwyższe władze Związku jeszcze problematyki tej nie omówiły. Niemniej spodziewać się należy wyrażenia przezeń podobnego, a może nawet jeszcze bardziej krytycznego poglądu co do projektu ww. ustawy.

Wszystkie stanowiska zostały podpisane przez Przewodniczącego Porozumienia, Prezesa "Iustitii" Macieja Strączyńskiego  i Sekretarza Porozumienia, dr. Pawła Skuczyńskiego. Przyszłość pokaże, czy wspólny głos prawników będzie bardziej słyszalny. Na razie godło Porozumienia - kolory czterech zawodów prawniczych na tle czerni togi - dobrze wykazuje jednomyślność polskich prawników w najważniejszych sprawach.

Poniżej przedstawiamy cztery przyjęte stanowiska.

Czytaj więcej...

Uchwała w sprawie wynagrodzenia pracowników sądownictwa i prokuratury

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” stanowczo domaga się niezwłocznego wprowadzenia regulacji zapewniających należyte wynagradzanie pracowników sądownictwa i prokuratury w Polsce.

Od kilku lat trwa postępująca pauperyzacja pracowników administracyjnych sądownictwa i prokuratury. Ich wynagrodzenia nie są waloryzowane, co oznacza, że w rzeczywistości ciągle spadają. Sędziowie i prokuratorzy nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków bez należytego wsparcia kadry administracyjnej, w szczególności sekretarskiej. Władze publiczne stale podnoszą wymagania stawiane pracownikom administracyjnym sądów i prokuratury, a jednocześnie nie oferują w zamian godziwych warunków pracy, umożliwiających im zachowanie przyzwoitego poziomu życia.

Czytaj więcej...

Apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie sytuacji w Turcji

O sytuacji w tureckim wymiarze sprawiedliwości informowaliśmy już kilkakrotnie. Jest ona - mówiąc oględnie - daleka od standardów, jakich oczekiwać należałoby od demokratycznego państwa. Aktywną rolę w walce o niezawisłość i niezależność sądownictwa w Turcji odgrywa od dawna YARSAV - Tureckie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów.

Obecnie represje za walkę o niezawisłość sądów dotknęły prezesa YARSAV. Murat Arslan, sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Turcji, kierujący od lat tym stowarzyszeniem i piętnujący naruszenia zasad demokracji i praworządności, został usunięty ze stanowiska sędziowskiego. Jednocześnie władze Turcji starają się tworzyć odpowiednie pozory - powołane zostało "nowe i niezależne" stowarzyszenie sędziów, deklarujące skrupulatne poparcie dla wszystkich decyzji władz politycznych.

Oto apel Zarządu "Iustitii" związany z sytuacją w Turcji.

Załączamy także jego wersję w języku angielskim.

Czytaj więcej...

Uchwała dotycząca immunitetu sędziowskiego w sprawach o wykroczenia drogowe

W Senacie toczą się prace nad ustawą z dnia 10 lipca 2015 r., która zakłada wprowadzenie możliwości zrzeczenia się immunitetu w zakresie wykroczeń drogowych m.in. przez posłów, senatorów i prokuratorów. W toku prac sejmowych analogiczne rozwiązanie wprowadzono także co do sędziów.

Rozwiązanie to wzbudziło istotne wątpliwości konstytucyjne, bowiem zgodnie z art.181 Konstytucji sędziowie nie mogą zrzec się immunitetu zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i o wykroczenia.

W związku z powyższym Zarząd SSP „Iustitia” przyjął uchwałę, której treść prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...