Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie poprawek zgłaszanych do nowelizacji u.s.p.

W ostatnich dniach podczas posiedzeń Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, omawiany był projekt zmian prawa o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680)

Jej pierwotny projekt był opiniowany przez "Iustitię", niektóre oddziały wydały odrębną opinię. Co do powyższego projektu zapadły już uchwały z 22 września br. i z 4 listopada br., a przebieg prac był relacjonowany na naszej stronie.

W trakcie dwóch ostatnich posiedzeń doszło jednak do kuriozalnej sytuacji na tle zgłaszania do powyższej ustawy poprawek formalnie poselskich, jednak przedstawianych i popieranych przez podsekretarza stanu w MS. Przedstawiamy zatem uchwałę Zarządu w powyższej sprawie.

Warto podkreślić, że ten tryb wprowadzania poprawek do u.s.p. spotkał się z krytyczną oceną Krajowej Rady Sądownictwa (stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa).

Czytaj więcej...

Uchwała w sprawie planów likwidacji zwrotu kosztów przejazdu

Podczas prac legislacyjnych nad rządowym projektem zmian u.s.p. (druk nr 2680), na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej w dniu 21 października 2014 r., została wprowadzona poprawka zakładająca likwidację instytucji zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu w przypadku sędziów sądów rejonowych mieszkających poza siedzibą sądu, przy pozostawieniu tego uprawnienia sędziom sądów okręgowych i apelacyjnych.

W związku z tą sytuacją Zarząd SSP "Iustitia" przyjął uchwałę, którą prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Zgromadzenia sędziów nadal protestują przeciwko ograniczaniu uprawnień sędziów rejonowych

W sprawie forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kolejnych zmian u.s.p., które już są przedmiotem obrad sejmowej podkomisji (zobacz: "Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.") "Iustitia" już się wypowiadała. Wydane zostały w tym przedmiocie opinie, a ostatnio Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę, która jest na naszej stronie opublikowana, wraz z opisem okoliczności, w jakich kontrowersyjny projekt powstał.

Obecnie do zajmowania stanowisk w tej kwestii przystąpiły organy samorządu sędziowskiego. Jako pierwsze wypowiedziało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Białostockiego, a kilka dni później Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie. W dniu 13 października b.r. tej samej treści uchwałę przyjął organ samorządowy na szczeblu apelacyjnym - Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej.

Z kolei 27 października 2014 r. analogiczną uchwałę przyjęło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Płockiego. 

Uchwały, jakie te gremia podjęły, są identycznej treści, różnią się tylko nazwą podejmującego organu.

Poprzednio w tym zakresie wypowiedziało się już Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej (uchwała tutaj). Mamy nadzieję, że również inne zgromadzenia zajmą stanowiska w tej bulwersującej środowisko sprawie. Oto treść trzech uchwał.

Czytaj więcej...

"Iustitia" protestuje przeciwko kolejnym planom ograniczenia samorządności sędziowskiej

Jak wiedzą zainteresowani, do Sejmu trafił projekt kolejnej zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, mający za zadanie ograniczyć samorządność sędziowską. Zmiany takie, wprowadzane właściwie bez przerwy - od lat nie było momentu, aby jakaś zmiana u.s.p. nie była akurat w trakcie procesu legislacyjnego - mają przede wszystkim ograniczyć uprawnienia samorządowe sędziów sądów rejonowych przez odebranie im znacznej części reprezentacji w zgromadzeniach okręgów.

Projekt ustawy, która ruguje ze zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów jedną trzecią z zasiadających tam sędziów sądów rejonowych, opracował zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Uzyskaliśmy jego skład osobowy w drodze informacji publicznej.

Przewodniczącym zespołu był Podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk (del. sędzia SO w Gliwicach), jego zastępcą Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemar Szmidt (del. sędzia SA w Katowicach), a członkami prezesi Sądów Apelacyjnych w Łodzi - Michał Kłos, w Poznaniu - Krzysztof Józefowicz i w Szczecinie - Ryszard Iwankiewicz, a nadto naczelnicy Wydziału Prawa Konstytucyjnego w Departamencie Prawa Karnego Michał Gubała i Prawa o Ustroju Sądów w Departamencie Prawa Cywilnego Szymon Ruman (dwaj ostatni członkowie zespołu nie są i nigdy nie byli sędziami).

Czytaj więcej...

"Iustitia" popiera protest pracowników

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” popiera organizowana w dniach 21-26 września 2014r. przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP akcję protestacyjną pracowników Sądów i Prokuratury. Po raz raz kolejny apelujemy do rządzących o pilne uregulowanie kwestii stałego pogarszania warunków socjalno - bytowych tych pracowników. Dostrzegamy, że aktualne wynagrodzenia urzędników w sądownictwie i prokuraturze nie odpowiadają godności sprawowanego urzędu oraz zakresowi obowiązków. Powoduje to odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co ma bezpośrednie przełożenie na sprawność funkcjonowania sądów i prokuratur obciążonych coraz większą ilością obowiązków. Zauważamy, że prace nad projektem rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego trwają już ponad rok, a wynagrodzenia zainteresowanych pozostają w dalszym ciągu bez zmian.

Wniosek do KRS w sprawie dodatkowego zatrudnienia sędziów

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcie stanowiska w przedmiocie interpretacji treści art. 86 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Cytowany przepis, jak wiadomo, stanowi, że o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w § 1 (tj. zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach), a także o podjęciu innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, sędzia sądu apelacyjnego oraz sędzia sądu okręgowego zawiadamia prezesa właściwego sądu, a prezesi tych sądów – Ministra Sprawiedliwości. Sędzia sądu rejonowego kieruje zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do prezesa właściwego sądu okręgowego.

Czytaj więcej...