Stanowisko Porozumienia SZiSP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie gwarancji demokratycznego państwa prawnego

 

 

 

 

 

 

Na posiedzeniu Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w dniu 13 stycznia b.r. uczestnicy spotkania w drodze konsensusu przyjęli m.in. stanowisko dotyczącym gwarancji demokratycznego państwa prawnego. Zwraca się w nim uwagę na konieczność stosowania się przez wszystkie organy władzy publicznej do fundamentalnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej zapisanych w rozdziale pierwszym Konstytucji RP. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w okresie obecnego kryzysu konstytucyjnego.

Przypominamy, że w skład Porozumienia wchodzą samorządy prawnicze oraz główne organizacje zrzeszające prawników różnych specjalności: adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych. Uczestnikiem Porozumienia jest także SSP "Iustitia", która w tym półroczu przewodniczy jego pracom.

Warto podkreślić, że uczestniczący w spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar podpisał się tymże stanowiskiem.

Poniżej prezentujemy jego treść.

Czytaj więcej...

Dwie uchwały Zgromadzenia SO w Koninie

Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Koninie, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2016 r., przyjęło dwie uchwały związane z sytuacją wymiaru sprawiedliwości. Pierwsza z nich dotyczy kryzysu konstytucyjnego, w którym obecnie znalazła się Polska, a tym samym pozycji władzy sądowniczej, druga natomiast kwestii właściwego wynagradzania pracowników administracji sądowej, sygnalizowanej już wcześniej przez inne organa sądowe.

Zamieszczamy obydwie uchwały.

Czytaj więcej...

Uchwały Zgromadzeń Sędziów: Okręgu Bydgoskiego...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 13 stycznia 2016 r.

    Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jako organ samorządu sędziowskiego, z wielką uwagą, a równocześnie z najwyższym niepokojem odnotowuje obserwowane rozliczne przejawy naruszania przez aktualną władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, a przez to pogwałcania fundamentalnych zasad winnych obowiązywać w tym zakresie w demokratycznym państwie prawa.

   Mając na względzie doświadczenia oraz wynikające z tego następstwa prawne, związane z dotychczas przyjętymi regulacjami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, przychylamy się do wszelkich tych krytycznych opinii, jakie prezentowane są w tym względzie przez zdecydowaną większość środowisk i autorytetów prawniczych.

Czytaj więcej...

... Okręgu Opolskiego...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu

     Wyrażamy sprzeciw przeciwko wielokrotnemu naruszaniu przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej zasady trójpodziału i równowagi władz wynikającej z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a przejawiającej się w odrębności i poszanowaniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Stwarza to zagrożenie dla podstawowych zasad porządku prawnego oraz praw i wolności obywateli. 

     Przejawem takich działań jest uchwalanie prawa z naruszaniem zasad dobrej legislacji, bezpodstawne obniżanie autorytetu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i rozpowszechnianie nierzetelnych informacji o pracy Trybunału Konstytucyjnego jak również podejmowanie działań godzących w odrębność sądów i trybunałów. Wyrażamy również zaniepokojenie w związku z ograniczaniem wolności mediów.

Czytaj więcej...

... oraz Apelacji Rzeszowskiej

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Rzeszowskiej z dnia 11 stycznia 2016 r.

Przyłączając się do licznych głosów środowisk prawniczych krytycznie oceniających ostatnie wydarzenia w przestrzeni publicznej, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej wyraża głębokie zaniepokojenie przyjętym trybem stanowienia prawa i jego jakością jako godzących w konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego. Równocześnie stanowczy sprzeciw budzą te wypowiedzi niektórych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, które w nieuprawniony sposób podważają bezstronność i apolityczność sędziów. Jest to tym bardziej niepokojące, że tego rodzaju wypowiedzi padają z ust kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas gdy ustrojowym obowiązkiem wszystkich władz jest umacnianie postaw obywatelskich przez krzewienie szacunku dla gwarancji wynikających z Konstytucji RP, opierających ustrój państwa na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Czytaj więcej...

Uchwała sędziów z Rzeszowa w sprawie funkcjonowania sądów powszechnych

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Rzeszowie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Mając na uwadze aktualny stan funkcjonowania sądów, powodowani troską o sprawne i rzetelne realizowania celów sądownictwa, pragniemy wskazać, iż kontynuacja dotychczasowej polityki względem sądownictwa powszechnego grozi jego zapaścią i paraliżem. Radykalnie rosnące obciążenie, przy braku dostatecznych zasobów kadrowych, zagraża jakości orzecznictwa, skutkuje wydłużeniem czasu rozpoznania spraw, ogranicza tym samym stronom prawo do sądu i destabilizuje obrót prawny.

 

Czytaj więcej...