Zgromadzenia sędziów protestują przeciwko ograniczaniu uprawnień sędziów rejonowych

W sprawie forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kolejnych zmian u.s.p., które już są przedmiotem obrad sejmowej podkomisji (zobacz: "Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.") "Iustitia" już się wypowiadała. Wydane zostały w tym przedmiocie opinie, a ostatnio Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę, która jest na naszej stronie opublikowana, wraz z opisem okoliczności, w jakich kontrowersyjny projekt powstał.

Obecnie do zajmowania stanowisk w tej kwestii przystąpiły organy samorządu sędziowskiego. Jako pierwsze wypowiedziało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Białostockiego, a kilka dni później Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie.

W dniu 13 października b.r. tej samej treści uchwałę przyjął organ samorządowy na szczeblu apelacyjnym - Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej.

Uchwały, jakie te gremia podjęły, są identycznej treści, różnią się tylko nazwą podejmującego organu.

Poprzednio w tym temacie wypowiedziało się już Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej (uchwała tutaj). Mamy nadzieję, że również inne zgromadzenia zajmą stanowiska w tej bulwersującej środowisko sprawie. Oto treść trzech uchwał.

Czytaj więcej...

"Iustitia" protestuje przeciwko kolejnym planom ograniczenia samorządności sędziowskiej

Jak wiedzą zainteresowani, do Sejmu trafił projekt kolejnej zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, mający za zadanie ograniczyć samorządność sędziowską. Zmiany takie, wprowadzane właściwie bez przerwy - od lat nie było momentu, aby jakaś zmiana u.s.p. nie była akurat w trakcie procesu legislacyjnego - mają przede wszystkim ograniczyć uprawnienia samorządowe sędziów sądów rejonowych przez odebranie im znacznej części reprezentacji w zgromadzeniach okręgów.

Projekt ustawy, która ruguje ze zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów jedną trzecią z zasiadających tam sędziów sądów rejonowych, opracował zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Uzyskaliśmy jego skład osobowy w drodze informacji publicznej.

Przewodniczącym zespołu był Podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk (del. sędzia SO w Gliwicach), jego zastępcą Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemar Szmidt (del. sędzia SA w Katowicach), a członkami prezesi Sądów Apelacyjnych w Łodzi - Michał Kłos, w Poznaniu - Krzysztof Józefowicz i w Szczecinie - Ryszard Iwankiewicz, a nadto naczelnicy Wydziału Prawa Konstytucyjnego w Departamencie Prawa Karnego Michał Gubała i Prawa o Ustroju Sądów w Departamencie Prawa Cywilnego Szymon Ruman (dwaj ostatni członkowie zespołu nie są i nigdy nie byli sędziami).

Czytaj więcej...

"Iustitia" popiera protest pracowników

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” popiera organizowana w dniach 21-26 września 2014r. przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP akcję protestacyjną pracowników Sądów i Prokuratury. Po raz raz kolejny apelujemy do rządzących o pilne uregulowanie kwestii stałego pogarszania warunków socjalno - bytowych tych pracowników. Dostrzegamy, że aktualne wynagrodzenia urzędników w sądownictwie i prokuraturze nie odpowiadają godności sprawowanego urzędu oraz zakresowi obowiązków. Powoduje to odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co ma bezpośrednie przełożenie na sprawność funkcjonowania sądów i prokuratur obciążonych coraz większą ilością obowiązków. Zauważamy, że prace nad projektem rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego trwają już ponad rok, a wynagrodzenia zainteresowanych pozostają w dalszym ciągu bez zmian.

Wniosek do KRS w sprawie dodatkowego zatrudnienia sędziów

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcie stanowiska w przedmiocie interpretacji treści art. 86 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Cytowany przepis, jak wiadomo, stanowi, że o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w § 1 (tj. zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach), a także o podjęciu innego zajęcia lub sposobu zarobkowania, sędzia sądu apelacyjnego oraz sędzia sądu okręgowego zawiadamia prezesa właściwego sądu, a prezesi tych sądów – Ministra Sprawiedliwości. Sędzia sądu rejonowego kieruje zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do prezesa właściwego sądu okręgowego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie projektu zmiany zasad wynagradzania sędziów

Ministerstwo Finansów po raz kolejny podejmuje próbę pozbawienia polskich sędziów obiektywnych, zgodnych z art. 178 Konstytucji RP zasad wynagradzania, określonych obecnie w ustawie - prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Po zmianie zasad wynagradzania dokonanej w marcu 2009 r., która przywracała ustanowioną jeszcze w 1989 r. zasadę, że wynagrodzenie sędziego opiera się na obiektywnym kryterium, jakim jest średnie wynagrodzenie w kraju (rośnie wraz z nim w takim samym stopniu, jak wszystkie wynagrodzenia w Polsce i nie może być przedmiotem doraźnych manipulacji), po raz pierwszy próbę odebrania sędziom tych zasad podjęto już w 2011 r. Pisaliśmy o owych planach ministerstwa na naszej stronie internetowej (ZOBACZ). Wówczas władze polityczne odstąpiły od zmiany zasad wynagradzania sędziów, ale dokonały "przynajmniej" jednorazowego odebrania sędziom corocznej, określonej ustawą waloryzacji - za rok 2012.

Obecnie Ministerstwo Finansów opracowało kolejny projekt, idący jeszcze dalej, niż ten sprzed trzech lat. Ma on zapewnić stały, nieunikniony, coroczny spadek wynagrodzeń sędziów w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Projekt ten ma być przedmiotem dalszych prac w Radzie Ministrów.

Oto uchwała Zarządu "Iustitii" z dnia 17 czerwca br. podjęta w związku z tym projektem. 

Czytaj więcej...

Uchwały XIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów "Iustitii"

Zamieszczamy poniżej trzy najważniejsze (merytoryczne) uchwały XIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", podjęte w dniach 10 i 11 maja 2014 r. w Kielcach.

Uchwały te to kolejno (według chronologii ich przyjęcia): uchwała o przystąpieniu do fundacji tworzącej Domy Sędziego Seniora, uchwała programowa i uchwała o praktykach nadzorczych adresowana do Krajowej Rady Sądownictwa. Dwie pierwsze przyjęte zostały na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, trzecia - na wniosek Oddziału w Warszawie. Pomijamy dwie uchwały dotyczące sprawozdania finansowego i wyniku finansowego, które nie mają charakteru związanego z działalnością merytoryczną "Iustitii".

Czytaj więcej...