Nowo powołany przez Min. Ziobro prezes rezygnuje z funkcji

Jak podawaliśmy kilka dni temu, Min. Ziobro w wigilię Narodowego Święta Niepodległości odwołał na Śląsku kilkunastu prezesów sądów i powołał na ich miejsce nowych.

Jeden z nowo powołanych w tym trybie prezesów - Cezary Podsiadlik zrezygnował z funkcji  Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach.

Wiceprezesi Sądów Apelacyjnych w Lublinie i Wrocławiu odwołani faxem

Polityki kadrowej ciąg dalszy. 9 listopada 2017r. kolejni prezesi zostali odwołani w trakcie swoich kadencji za pośrednictwem faxów, które nadeszły z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tym razem byli to Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Cezary Wójcik oraz Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu prof. Jacek Gołaczyński. 

Jest to efekt podpisanej przez Prezydenta Dudę ustawy zmieniającej ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, przeciwko której w lipcu tego roku tysiące ludzi wyszło na ulice Polski w ramach "łańcucha światła".

Opinia Iustitii o prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (SN) przewiduje cztery grupy rozwiązań odmiennych od obecnego stanu prawnego: rozbudowa postępowania dyscyplinarnego, wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, zmiana struktury SN oraz wprowadzenie ławników.

Odnosząc się do tych obszarów Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje co następuje:

I. Postępowanie dyscyplinarne.

Proponowane rozwiązania rozbudowują aparat ścigania przewinień dyscyplinarnych oraz podporządkowują prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom Ministrowi Sprawiedliwości, jak również zapewniają temu przedstawicielowi władzy wykonawczej znaczący wpływ na sądy dyscyplinarne.

Wynikające z projektu standardy dotyczące prawa sędziów do obrony są niższe niż stosowane w postępowaniach sądowych wobec pozostałych obywateli.

II. Skarga nadzwyczajna.

Wprowadzenie tej instytucji, która rozszerza już istniejące możliwości podważania stabilności prawomocnych orzeczeń stanowić będzie bezpośrednie zagrożenie dla pewności i przewidywalności ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce. Nie polepszy wprost sytuacji obywateli, ponieważ wniesienie skargi zależne będzie od woli czynników publicznych, w tym o charakterze politycznym.   

Czytaj więcej...

Opinia Iustitii o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” negatywnie zaopiniowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) przedstawiony przez Prezydenta RP. Projekt ten należy oceniać biorąc pod uwagę jego treść, w oderwaniu od wcześniejszych rządowych propozycji.

2. Projekt prezydencki przewiduje, że sędziów do KRS będzie wybierał Sejm. Zdaniem Stowarzyszenia jest to nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą niezależności i odrębności władzy sądowniczej. Na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów Konstytucja RP postawiła KRS. Skład Rady nie może być uzależniony wyłącznie od decyzji pozostałych władz. Dlatego Konstytucja RP wyraźnie limituje ilość członków KRS wybranych przez przedstawicieli władzy wykonawczej (Prezydenta) oraz ustawodawczej (Sejm i Senat). Biorąc pod uwagę zasadniczą wadliwość proponowanego mechanizmu bez znaczenia dla oceny tego rozwiązania jest to, czy parlament dokona wyboru zwykłą, czy kwalifikowaną (3/5) większością głosów.

Czytaj więcej...

Obywatelski projekt zmian w ustawie o KRS - informacja prasowa

Projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest wynikiem analizy jakie zmiany są oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby budować zaufanie do tej instytucji, a także rozszerzyć w sposób zgodny z Konstytucją system społecznej kontroli i udziału obywateli. Jest to wersja uzupełniona o instytucję Rady Społecznej, której pomysł zgłoszono w toku dyskusji nad projektem Stowarzyszenia.

 

Najważniejsze zmiany wynikające z zaproponowanego projektu to:

1. powołanie organu doradczego przy Krajowej Radzie Sądownictwa – Rady Społecznej, w której skład wejdzie 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez Prezydenta, osoby wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych oraz wydziały prawa uczelni publicznych,

2. możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa przez grupy 2 tys. obywateli, przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych, rady wydziałów prawa

3. publiczne, transmitowane w internecie, wysłuchanie kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa,

4. publiczne, transmitowane w Internecie, posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa,

5. parytet gwarantujący, że w Krajowej Radzie Sądownictwa znajdą się sędziowie każdego rodzaju sądów, w tym sędziowie sądów rejonowych (1 sędzia Sądu Najwyższego, 1 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, 1 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1 sędzia wojskowy, 8

sędziów sądów rejonowych, 2 sędziów sądów okręgowych, 1 sędzia sądu apelacyjnego),

6. wyłączenie możliwość kandydowania na członka Rady sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości (także do 2 lat od zakończenia delegacji).

Istotne jest również to, że utrzymana zostaje zasada wyboru sędziów w skład rady przez sędziów.

Obywatelski projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa - tekst i uzasadnienie

Projekt obywatelski

Ustawa

z dnia …………………. 2017 r.

o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U.

2011 r. Nr 126, poz. 714, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Prezesi sądów na Śląsku odwołani faksem

Masowa wymiana prezesów sądów w apelacji katowickiej. Minister Sprawiedliwości odwołał prezesa i wiceprezesów Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz prezesów jedenastu sądów niższego szczebla - dziesięciu na Śląsku i jednego w Warszawie.

 

Oto najlepiej zarabiający urzędnik? Dostaje więcej niż prezydent czy premier

Łukasz Piebiak, czyli wiceminister sprawiedliwości, może liczyć na pensję w wysokości ponad 25 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenie pana wiceministra jest zbliżone do wynagrodzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, niemal trzykrotnie wyższe od sędziego sądu rejonowego i ponaddwuipółkrotnie wyższe od sędziego sądu okręgowego – przyznał Krystian Markiewicz.

 

Pracownicy sądownictwa protestowali przed Sejmem

Bez wątpienia pracownicy sądów nie są odpowiednio wynagradzani i ich sytuacja finansowa jest bardzo zła - podkreślił Bartłomiej Przymusiński

 

 

Radio i telewizja

Onet Rano.: Krystian Markiewicz

Onet Rano. – program nadawany na żywo, dostarczający widzom poranną porcję wiedzy, z którą warto zacząć dzień.

Program w zastępstwie Jarosława Kuźniara poprowadził Robert Feluś. Jego gościem był Krystian Markiewicz.

Program wyemitowano 11 października 2017 roku.