Rezygnacja Przewodniczącego KRS Dariusza Zawistowskiego

 W dniu 12 stycznia 2018 roku Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski złożył oświadczenie, w którym zrzekł się funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dniem 15 stycznia 2018 roku. Rezygnacja ta ma miejsce w dniu poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, które w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa zostały uznane za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła się do wszystkich sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 r. (2)

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego zwraca się do Prezesa Sądu Okręgowego  w Gorzowie Wlkp., Dyrektora tego Sądu oraz prezesów i dyrektorów sądów rejonowych okręgu gorzowskiego o umożliwienie rozpowszechnienia, poprzez rozwieszenie na okres czterech miesięcy na terenie budynków sądowych,  plakatów z wydrukowanym fragmentem uchwały Sądów Krakowskich z dnia 4 grudnia 2017r. o treści

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim wyraża  stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Podjęte decyzje, nadesłane faksem, nie zawierają uzasadnienia a u ich podstaw nie leżą żadne względy merytoryczne. Podane  kilka godzin po odwołaniu prezesów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacje dotyczące rzekomo złego nadzoru i funkcjonowania  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim są nieprawdziwe. Dane statystyczne, jakimi Ministerstwo posłużyło się, są kłamstwem mającym na celu utwierdzenie społeczeństwa w przekonaniu, że sądy w Polsce działają fatalnie. Rzeczywistą przyczyną arbitralnego odwołania prezesów nie jest ocena ich pracy, ale dążenie Ministerstwa Sprawiedliwości do podporządkowania sądów władzy wykonawczej.

Podejmowane do tej pory przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działania wobec wymiaru sprawiedliwości prowadzą do jego destabilizacji, a przede wszystkim do odebrania mu niezależności, zmierzając w stronę podporządkowania go czynnikowi politycznemu. Świadczą o tym przepisy nowo uchwalonych ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa, których wejście w życie jest nie tylko jaskrawym złamaniem podstawowych praw  obywateli, gwarantowanych przez Konstytucję RP oraz art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale sprowadzać się będzie również do budowy poczucia strachu u obywateli z powodu pozbawienia realnej ochrony prawnej.

pełna treść uchwały w załączeniu

Czytaj więcej...

Iustitia na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2018

Zapraszamy do licytacji egzemplarza Konstytucji  z autografem prof. Adama Strzembosza  i kalendarza @  z dedykacją prezesa prof. Krystiana Markiewicza.

http://charytatywni.allegro.pl/listing?sellerId=48200295

 

Informacja z dn.11 stycznia 2018 r.

Wobec rozpowszechnianych w środowisku sędziowskim sugestii, zgodnie z którymi sędziowie - członkowie zarządu SSP "Iustitia" mają być zainteresowani udziałem w Krajowej Radzie Sądownictwa w kształcie nadanym wątpliwą prawnie nowelizacją z dnia 8 grudnia 2017 r., informujemy, że są one nieprawdziwe.

 

Zarząd SSP "Iustitia"

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 11 grudnia 2017 r.

"Jako uwłaczające etyce i godności urzędu sędziego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku traktuje działania sędziów, które polegają na nieformalnym ustalaniu kandydatur na miejsce legalnie wybranych organów sądowych, podejmowane w trakcie trwania kadencji urzędujących prezesów sądów. Apelujemy do wszystkich sędziów o nie uczestniczenie w tego rodzaju postępowaniach, naruszających ślubowanie sędziego oraz o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w powyższy sposób stanowisk."

http://www.slupsk.so.gov.pl/uchwala-zgromadzenia-ogolnego-sedziow-okregu-slupskiego,new,mg,1.html,663

 

Po odwołaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku i powołaniu na tę funkcję przez Ministra Sprawiedliwości nowego Prezesa Sądu, rezygnację z pełnionej funkcji złożyli wszyscy dotychczasowi członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku. W dniu 08.01.2018 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Słupsku i jednym z punktów porządku tego zgromadzenia był wybór nowych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku, lecz wybrano tylko jedną osobę i to w związku z awansem poprzedniego członka Kolegium do innego Sądu.

Publikacje prasowe

Die Politisierung des Obersten Gerichts in Polen

Kommentar der Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“

 

 

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak usunięty z SSP "Iustitia"

W dyskusji wskazano na wspieranie przez wiceministra Piebiaka działań prowadzących do uchwalenia zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Popieranie takich przepisów jest sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia" - Bartłomiej Przymusiński.

 

Resort nie chce ujawnić jak losowani są sędziowie. 

Od początku można było się spodziewać, że ministerstwo będzie chciało mieć system pod swoją kontrolą - Bartłomiej Przymusiński.