Komisarz Praw Człowieka zwraca się o odrzucenie projektu rządowego nowelizacji ustawy o KRS

 

Przedstawiamy list Komisarza Praw Człowieka Nilsa Muiżnieks do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w których odnosi się do rządowego projektu zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i prosi o jego odrzucenie wskazując na sprzeczność z międzynarodowymi standardami oraz polską Konstytucją.

 

 

 

 

 

 

KOMISARZ PRAW CZŁOWIEKA

COMMiSSAiRE AUX DROITS DE L'HOMME

Ref: CommHR/NM/sf 015-2017

Pan Marek KUCHCIŃSKI

Marszałek Sejmu RP Warszawa, Polska

Strasburg, 31 marca 2017 r.

Szanowny Panie Marszałku,

Czytaj więcej...

Wspólne czytanie Konstytucji RP

W związku z 20-leciem uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej podjęli akcję odczytywania jej fragmentów. 2 kwietnia 2017r. do akcji dołączył Prezes naszego Stowarzyszenia - Krystian Markiewicz.

 

Absolutorium członków Zarządu i zmiany na mapie oddziałów

W czasie obrad XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie, członkowie obecnego Zarządu w osobach:

Krystian Markiewicz (Prezes), Tomasz Marczyński (Wiceprezes), Wojciech Buchajczuk (Wiceprezes), Małgorzata Dziemianowicz, Teresa Karczyńska-Szumilas, Małgorzata Stanek, Bartłomiej Przymusiński, Tomasz Zawiślak, Arkadiusz Tomczak uzyskali absolutorium przytłaczającą większością głosów Delegatów (poparcie poszczególnych członków Zarządu od 92% do 96% głosów).

Rafał Puchalski, który w związku z delegacją do Ministerstwa Sprawiedliwości w lipcu 2016 roku zrezygnował z prac w Zarządzie, nie uzyskał absolutorium.

Nowym członkiem Zarządu został wybrany Grzegorz Szacoń.

Na zgodny wniosek Śląskiego Oddziału w Katowicach i Oddziału w Bielsku-Białej doszło również do rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia w Bielsku-Białej i przyłączenia jego obszaru do Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Katowicach. W ten sposób Śląski Oddział stał się najliczniejszym oddziałem Iustitii. 

 

Uchwały XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

W dniach 31 marca 2017r. - 2 kwietnia 2017r. w Mszczonowie odbyło się XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Poniżej prezentujemy część podjętych w tym czasie uchwał.

 

 

Uchwała nr 7

XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

z dnia 2 kwietnia 2017 r.

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich sędziów, aby w razie uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa przewidujących, że wyboru sędziów w skład Rady będzie dokonywać Sejm, nie brali udziału w tych wyborach i nie legitymizowali w ten sposób przepisów niezgodnych z zasadą trójpodziału władzy. Zwracamy się też do wszystkich sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości o powrót do orzekania, które jest podstawową powinnością sędziowską wobec społeczeństwa. Jako sędziowie musimy być świadomi, że nasza obecna postawa będzie zapisana na kartach historii.

link do uchwały

Deklaracja

XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie

z 2 kwietnia 2017 roku

/uchwała nr 10/

Wobec obowiązku ochrony praw oraz wolności obywatelskich, a także demokratycznego porządku prawnego i praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec konieczności przywołania naczelnych idei przyświecających sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, widząc potrzebę zmian w organizacji pracy sędziego, jak i w ustawach o sądownictwie, Zebranie oświadcza:

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej mamy zaszczyt stać na straży demokratycznego państwa prawa. Naszą służbą jest ochrona praw i wolności obywatelskich, rozstrzyganie spraw w zgodzie z Konstytucją RP i innymi aktami prawa międzynarodowego, krajowego oraz sumieniem.

Czytaj więcej...

Podczas obrad Okrągłego Stołu postulowano, by sędziów-członków KRS wybierali sędziowie

W lutym i marcu 1989 r. Podzespół do Spraw Reformy Prawa i Sądów "Okrągłego Stołu" opracował założenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości w demokratycznej i wolnej Polsce. Wśród opracowanych wówczas założeń (Załącznik nr 2 do sprawozdania tego Podzespołu) były m.in takie:

Czytaj więcej...

Krytyczna opinia OBWE/ODIHR dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Wstępna Opinia OBWE/ODIHR dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw sporządzona w oparciu o nieoficjalne tłumaczenie Projektu Ustawy na język angielski zlecone przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

STRESZCZENIE

10. Głównym celem Projektu Ustawy jest zmiana procedury powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa, reorganizacja wewnętrznej struktury Rady oraz modyfikacja procedury wyboru sędziów i asesorów sądowych.Proponowane zmiany oznaczałyby w skrócie, że to władza ustawodawcza, a nie sądownicza, powoływałaby piętnastu przedstawicieli sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a ponadto władza ustawodawcza i wykonawcza mogłyby wywierać decydujący wpływ na proces wyboru sędziów. Zagroziłoby to niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Protest przeciw obraźliwej prowokacji

- Krystian Markiewicz o reakcji na wystąpienie Marcina Warchoła na Kongresie.

 

Jeśli pozwolimy zawłaszczyć sądy nic nam nie zostanie

- dr hab. Jacek Barcik w komentarzu kongresowym.

 

Prawnicy mówią jednym głosem

Z ankiet, które przeprowadziliśmy w kwietniu we wszystkich sądach, wynika, iż duża część środowiska jest za tym, aby sięgnąć po formy protestu - Krystian Markiewicz.

 

 

Radio i telewizja

Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy

Zmiany, które są wdrażane,

dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”,

który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów

- Krystian Markiewicz.