W związku z gołosłownymi informacjami rozpowszechnianymi za granicą przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - Iustitia odpowiada !

W związku z informacjami dotyczącymi polskiego sądownictwa, które wygłasza Premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki postanowiliśmy je zweryfikować. Oto efekt naszej pracy

Upolitycznienie Sądu Najwyższego

  Niekonstytucyjne uprawnienia Prezydenta RP

Poniżej dalszy ciąg komentarzy

Czytaj więcej...

Monitoring kandydatów do politycznej KRS oraz późniejszych decyzji Rady

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa 4 stowarzyszenia sędziowskie: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce we wspólnym oświadczeniu z 28 grudnia 2017r. przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wezwały sędziów Rzeczypospolitej do powstrzymywania się od kandydowania do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa i nielegitymizowania przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy.

W związku z napływającymi informacjami medialnymi, że do nowej Rady kandydują lub popierają kandydatów głównie inni sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz nowo powołani przez Zbigniewa Ziobrę prezesi sądów i sędziowie członkowie ich rodzin - będziemy skrupulatnie sprawdzać, kto poparł kandydatów na nominatów politycznych w KRS.

Listy poparcia będziemy publikowali na stronie Iustitii, bo uważamy, że to informacja publiczna i społeczeństwo ma prawo wiedzieć, którzy sędziowie poparli kandydatów.

Wyniki ankiety na temat niezależnej Krajowej Rady Sądownictwa

Oświadczenie Rzecznika SN w sprawie dokumentu przekazywanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego zagranicznym dziennikarzom

W związku z publikacją w Gazecie Wyborczej z 22 stycznia 2018 r. pt. „Premier   i kłamstwa o sędziach” oraz zawartą w niej informacją o treści dokumentu przekazanego  10 stycznia 2018 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego zagranicznym  dziennikarzom w Brukseli stwierdzić trzeba, że Premier polskiego rządu prowadzi opartą  na nieprawdzie kampanię przeciwko konstytucyjnemu organowi Rzeczypospolitej  Polskiej, jakim jest Sąd Najwyższy. 

Nieprawdą jest, że w Sądzie Najwyższym orzekają poufni informatorzy (agenci)  komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. W SN zasiadają wprawdzie sędziowie, którzy  orzekali w czasie stanu wojennego, ale nieprawdą jest, że wydawali wówczas politycznie  umotywowane wyroki. Każdemu należy w sposób niewątpliwy wykazać jego winy, inaczej  traktować go należy jak osobę niewinną. Jeśli Pan Premier dysponuje konkretnymi  informacjami, proszę je publicznie zaprezentować. 

Czytaj więcej...

Minister Sprawiedliwości przeciwko ściganiu symboli krzyża celtyckiego i hasła "White pride"

Odpowiedź na interpelację nr 8103

w sprawie umorzenia dochodzenia dotyczącego prawicowej indoktrynacji uczniów

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak

Warszawa, 02-01-2017

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na interpelację Państwa Posłów Agnieszki Pomaskiej, Cezarego Tomczyka, Rafała Trzaskowskiego, Joanny Muchy, Sławomira Nitrasa, Pawła Olszewskiego, Piotra Cieślińskiego i Artura Gierady z dnia 2 grudnia 2016 r., nr 8103, w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa, poprzez rozdawanie w placówce oświatowej, uczniom szkoły podstawowej, na zorganizowanym spotkaniu kalendarzy ściennych z wizerunkiem krzyża celtyckiego oraz napisem „White Pride", uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Czytaj więcej...

Uchwały sędziów z Torunia oraz Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Stowarzyszenia Iustitia

UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 22 STYCZNIA 2018 ROKU

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Toruniu wyraża głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec odwołania w czasie trwania kadencji Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu Andrzeja Kurzycha, któremu jednocześnie cofnięto delegację do orzekania w Sądzie  Okręgowym w Toruniu.           

Pan Sędzia cieszy się w środowisku uznaniem i szacunkiem. Wykazał się profesjonalizmem, a także zaangażowaniem w swojej pracy na stanowisku Prezesa, a wcześniej Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. W ostatnim czasie podjął szereg działań zmierzających do poprawy działania Sądu, w tym Wydziału Gospodarczego, zaś Minister Sprawiedliwości nie oczekując na efekty tych działań, arbitralnie, nie zważając na głos środowiska, podjął decyzję, która nie może zostać zaakceptowana.

poniżej dalsza część uchwał

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Die Politisierung des Obersten Gerichts in Polen

Kommentar der Vereinigung der polnischen Richter „Iustitia“

 

 

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak usunięty z SSP "Iustitia"

W dyskusji wskazano na wspieranie przez wiceministra Piebiaka działań prowadzących do uchwalenia zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Popieranie takich przepisów jest sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia" - Bartłomiej Przymusiński.

 

Resort nie chce ujawnić jak losowani są sędziowie. 

Od początku można było się spodziewać, że ministerstwo będzie chciało mieć system pod swoją kontrolą - Bartłomiej Przymusiński.